Đang tải...
Tìm thấy 336 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay GLAMIRA Gabe

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  55.106.907,00 ₫
  15.382.002  - 61.135.180  15.382.002 ₫ - 61.135.180 ₫
 2. Vòng tay nữ Paramusie

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.108 crt - AAA

  20.519.901,00 ₫
  7.614.303  - 87.509.015  7.614.303 ₫ - 87.509.015 ₫
 3. Vòng tay nữ Pursia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.805 crt - VS

  35.428.132,00 ₫
  8.965.995  - 173.801.060  8.965.995 ₫ - 173.801.060 ₫
 4. Vòng tay nữ Tanel

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.051 crt - VS

  16.521.429,00 ₫
  6.133.555  - 65.419.496  6.133.555 ₫ - 65.419.496 ₫
 5. Vòng tay nữ Eneida

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  26.986.284,00 ₫
  7.788.924  - 108.890.987  7.788.924 ₫ - 108.890.987 ₫
 6. Vòng tay nữ Cedar

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  18.178.780,00 ₫
  6.255.819  - 72.155.317  6.255.819 ₫ - 72.155.317 ₫
 7. Vòng tay nữ Abbellirsi

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  6 crt - AAA

  26.492.702,00 ₫
  8.974.767  - 136.994.626  8.974.767 ₫ - 136.994.626 ₫
 8. Vòng tay nữ Sorin

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  15.672.377,00 ₫
  6.133.555  - 64.570.444  6.133.555 ₫ - 64.570.444 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Vattern

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  25.334.595,00 ₫
  8.836.372  - 111.225.882  8.836.372 ₫ - 111.225.882 ₫
 11. Vòng tay nữ Talayer

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  24.565.920,00 ₫
  7.641.473  - 85.485.441  7.641.473 ₫ - 85.485.441 ₫
 12. Vòng tay nữ Kalung

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  25.077.615,00 ₫
  9.158.729  - 109.881.550  9.158.729 ₫ - 109.881.550 ₫
 13. Vòng tay nữ Luisa

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  20.851.598,00 ₫
  7.981.094  - 85.414.689  7.981.094 ₫ - 85.414.689 ₫
 14. Vòng tay nữ Mae

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Sapphire Vàng

  0.8 crt - AA

  39.968.866,00 ₫
  24.988.749  - 1.757.149.406  24.988.749 ₫ - 1.757.149.406 ₫
 15. Vòng tay nữ Mahasti

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.161 crt - VS

  23.849.318,00 ₫
  7.498.831  - 83.631.671  7.498.831 ₫ - 83.631.671 ₫
 16. Vòng tay nữ Lounas

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  23.653.471,00 ₫
  7.661.850  - 97.471.235  7.661.850 ₫ - 97.471.235 ₫
 17. Vòng tay nữ Niesha

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  20.119.148,00 ₫
  6.887.514  - 82.952.434  6.887.514 ₫ - 82.952.434 ₫
 18. Vòng tay nữ Stirup

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  31.713.810,00 ₫
  9.529.200  - 109.853.251  9.529.200 ₫ - 109.853.251 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Mallorca

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  22.103.668,00 ₫
  7.959.867  - 88.513.729  7.959.867 ₫ - 88.513.729 ₫
 21. Vòng tay nữ Castaway

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  27.162.888,00 ₫
  8.679.581  - 112.655.123  8.679.581 ₫ - 112.655.123 ₫
 22. Vòng tay nữ Roya

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  23.281.019,00 ₫
  7.845.245  - 95.730.672  7.845.245 ₫ - 95.730.672 ₫
 23. Vòng tay nữ Alder

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  22.009.704,00 ₫
  7.498.831  - 91.358.050  7.498.831 ₫ - 91.358.050 ₫
 24. Vòng tay nữ Inari

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  24.474.221,00 ₫
  7.944.301  - 101.306.117  7.944.301 ₫ - 101.306.117 ₫
 25. Vòng tay nữ Houri

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.41 crt - VS

  200.738.670,00 ₫
  10.290.517  - 282.776.960  10.290.517 ₫ - 282.776.960 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Terrie

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  20.368.204,00 ₫
  7.183.550  - 84.013.751  7.183.550 ₫ - 84.013.751 ₫
 28. Vòng tay nữ Ayaba

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  22.083.290,00 ₫
  7.702.604  - 83.490.166  7.702.604 ₫ - 83.490.166 ₫
 29. Vòng tay nữ Marras

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.214 crt - VS

  21.135.746,00 ₫
  5.705.632  - 66.622.319  5.705.632 ₫ - 66.622.319 ₫
 30. Vòng tay nữ Dian

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  18.852.361,00 ₫
  6.676.383  - 84.777.895  6.676.383 ₫ - 84.777.895 ₫
 31. Vòng tay nữ Krisanta

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  32.550.410,00 ₫
  7.009.777  - 97.513.686  7.009.777 ₫ - 97.513.686 ₫
 32. Vòng tay nữ Onuth

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  17.748.593,00 ₫
  6.867.136  - 74.079.832  6.867.136 ₫ - 74.079.832 ₫
 33. Vòng tay nữ Caleigh

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  32.813.050,00 ₫
  10.640.043  - 51.407.301  10.640.043 ₫ - 51.407.301 ₫
 34. Vòng tay nữ Talvella

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  14.079.554,00 ₫
  5.562.992  - 59.759.147  5.562.992 ₫ - 59.759.147 ₫
 35. Vòng tay nữ Roskilde

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.198 crt - VS

  22.613.099,00 ₫
  8.037.697  - 109.188.160  8.037.697 ₫ - 109.188.160 ₫
 36. Vòng tay nữ Alane

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.456 crt - AAA

  54.050.685,00 ₫
  18.379.157  - 236.475.287  18.379.157 ₫ - 236.475.287 ₫
 37. Vòng tay nữ Ladoga

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  23.601.396,00 ₫
  7.582.322  - 97.032.556  7.582.322 ₫ - 97.032.556 ₫
 38. Vòng tay nữ Diona

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  13.162.578,00 ₫
  5.257.333  - 56.065.770  5.257.333 ₫ - 56.065.770 ₫
 39. Vòng tay nữ Dora

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  26.167.799,00 ₫
  8.864.108  - 108.523.067  8.864.108 ₫ - 108.523.067 ₫
 40. Vòng tay nữ Drite

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  13.634.650,00 ₫
  5.682.991  - 67.768.539  5.682.991 ₫ - 67.768.539 ₫
 41. Vòng tay nữ Soheila

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Garnet

  1.52 crt - AAA

  24.966.673,00 ₫
  8.476.940  - 515.940.949  8.476.940 ₫ - 515.940.949 ₫
 42. Vòng tay nữ Boreas

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  19.096.889,00 ₫
  7.748.453  - 83.843.940  7.748.453 ₫ - 83.843.940 ₫
 43. Vòng tay nữ Dumitra

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.328 crt - VS

  22.331.213,00 ₫
  7.213.550  - 105.310.818  7.213.550 ₫ - 105.310.818 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Eundra

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  27.546.660,00 ₫
  7.784.113  - 103.159.884  7.784.113 ₫ - 103.159.884 ₫
 46. Vòng tay nữ Negeen

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.55 crt - VS

  31.667.394,00 ₫
  8.497.317  - 191.815.121  8.497.317 ₫ - 191.815.121 ₫
 47. Vòng tay nữ Ovidiu

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.028 crt - VS

  15.116.531,00 ₫
  5.848.274  - 63.721.395  5.848.274 ₫ - 63.721.395 ₫
 48. Vòng tay nữ Understars

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.186 crt - VS

  20.293.485,00 ₫
  6.001.102  - 77.815.660  6.001.102 ₫ - 77.815.660 ₫
 49. Vòng tay nữ Balamy

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  22.210.082,00 ₫
  7.661.850  - 92.320.316  7.661.850 ₫ - 92.320.316 ₫
 50. Vòng tay nữ Horsens

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  26.292.326,00 ₫
  8.660.335  - 109.499.475  8.660.335 ₫ - 109.499.475 ₫
 51. Vòng tay nữ Onega

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  19.077.644,00 ₫
  7.351.096  - 87.494.863  7.351.096 ₫ - 87.494.863 ₫
 52. Vòng tay nữ Mehry

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  27.171.946,00 ₫
  8.313.922  - 109.584.384  8.313.922 ₫ - 109.584.384 ₫
 53. Vòng tay nữ Parto

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  20.681.787,00 ₫
  7.661.850  - 84.792.050  7.661.850 ₫ - 84.792.050 ₫
 54. Vòng tay nữ Adalia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.105 crt - AAA

  20.511.977,00 ₫
  8.300.338  - 88.725.994  8.300.338 ₫ - 88.725.994 ₫
 55. Vòng tay nữ Jeny

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  20.608.203,00 ₫
  7.665.246  - 99.027.828  7.665.246 ₫ - 99.027.828 ₫
 56. Vòng tay nữ Monivar

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  22.118.383,00 ₫
  7.172.795  - 92.942.948  7.172.795 ₫ - 92.942.948 ₫
 57. Vòng tay nữ Perjant

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.74 crt - SI

  59.073.681,00 ₫
  6.174.310  - 166.400.152  6.174.310 ₫ - 166.400.152 ₫
 58. Vòng tay nữ Ramese

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.418.793,00 ₫
  5.705.632  - 64.358.179  5.705.632 ₫ - 64.358.179 ₫
 59. Vòng tay nữ Mayaguana

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.168 crt - AAA

  23.651.207,00 ₫
  9.277.880  - 114.636.245  9.277.880 ₫ - 114.636.245 ₫
 60. Vòng tay nữ Novaya

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  24.737.995,00 ₫
  9.006.749  - 98.065.571  9.006.749 ₫ - 98.065.571 ₫
 61. Vòng tay nữ Olchania

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  28.110.431,00 ₫
  9.033.919  - 94.089.173  9.033.919 ₫ - 94.089.173 ₫
 62. Vòng tay nữ Cinturon

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  24.550.070,00 ₫
  8.251.658  - 101.291.968  8.251.658 ₫ - 101.291.968 ₫
 63. Vòng tay nữ Arthesi

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.42 crt - AAA

  19.420.661,00 ₫
  7.030.154  - 115.173.977  7.030.154 ₫ - 115.173.977 ₫
 64. Vòng tay nữ Parands

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  28.631.182,00 ₫
  7.926.754  - 102.975.919  7.926.754 ₫ - 102.975.919 ₫

You’ve viewed 60 of 336 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng