Đang tải...
Tìm thấy 54 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Raksana Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Raksana

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.424 crt - AAAAA

  11.510.743,00 ₫
 2. Vòng Tay Vostorg Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Vostorg

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1.026 crt - AAAAA

  29.396.667,00 ₫
 3. Vòng Tay Phaedra Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Phaedra

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.448 crt - AAAAA

  7.968.974,00 ₫
 4. Vòng Tay Kenji Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Kenji

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.216 crt - AAAAA

  10.696.136,00 ₫
 5. Vòng Tay Faolano Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Faolano

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.148 crt - AAAAA

  9.244.012,00 ₫
 6. Vòng Tay Connel Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Connel

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.668 crt - AAAAA

  9.421.099,00 ₫
 7. Vòng Tay Qibult Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Qibult

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.148 crt - AAAAA

  10.235.705,00 ₫
 8. Vòng tay Basilius Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Basilius

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  45.405.455,00 ₫
 9. Vòng tay Tethys Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Tethys

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.192 crt - AAAAA

  41.509.511,00 ₫
 10. Vòng Tay Tarrent Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Tarrent

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.428 crt - AAAAA

  23.871.510,00 ₫
 11. Vòng Tay Sereia Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Sereia

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  14.167.068,00 ₫
 12. Vòng đeo ngón tay Jav Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Jav

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.216 crt - AAAAA

  11.652.413,00 ₫
 13. Vòng Tay Hedvika Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Hedvika

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.328 crt - AAAAA

  25.606.976,00 ₫
 14. Vòng Tay Haelyn Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Haelyn

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.158 crt - AAAAA

  10.554.465,00 ₫
 15. Vòng Tay Doei Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Doei

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  12.714.943,00 ₫
 16. Vòng Tay Dobrota Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Dobrota

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  6.304.344,00 ₫
 17. Vòng tay Cervus Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Cervus

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.208 crt - AAAAA

  34.567.647,00 ₫
 18. Vòng Tay Blagoslo Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Blagoslo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.042 crt - AAAAA

  8.712.747,00 ₫
 19. Vòng Tay Benedire Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Benedire

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  9.137.758,00 ₫
 20. Vòng Tay Protexer Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Protexer

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.248 crt - AAAAA

  14.698.333,00 ₫
 21. Vòng Tay Ochrana Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Ochrana

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.27 crt - AAAAA

  11.262.819,00 ₫
 22. Vòng Tay Heades Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Heades

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  9.633.606,00 ₫
 23. Vòng Tay Bophelo Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Bophelo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  31.167.550,00 ₫
 24. Vòng Tay Bekoj Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Bekoj

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.248 crt - AAAAA

  9.881.530,00 ₫
 25. Vòng Tay Bizalom Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Bizalom

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  3.408 crt - AAAAA

  30.955.044,00 ₫
 26. Vòng tay Confido Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Confido

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1.248 crt - AAAAA

  36.834.378,00 ₫
 27. Vòng Tay Suojella Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Suojella

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.224 crt - AAAAA

  27.342.441,00 ₫
 28. Vòng Tay Viltarin Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Viltarin

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  3.428 crt - AAAAA

  60.989.231,00 ₫
 29. Vòng tay Sherimi Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Sherimi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.732 crt - AAAAA

  29.963.349,00 ₫
 30. Vòng Tay Mooier Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Mooier

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  14.698.333,00 ₫
 31. Vòng Tay Leighis Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Leighis

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.262 crt - AAAAA

  14.521.245,00 ₫
 32. Vòng tay Maar Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Maar

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  5.072 crt - AAAAA

  39.065.692,00 ₫
 33. Vòng Tay Pwoteje Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Pwoteje

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.448 crt - AAAAA

  11.404.489,00 ₫
 34. Vòng Tay Blessi Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Blessi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.612 crt - AAAAA

  11.014.895,00 ₫
 35. Vòng Tay Sikelela Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Sikelela

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.54 crt - AAAAA

  24.331.940,00 ₫
 36. Vòng tay Tumeplais Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Tumeplais

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.696 crt - AAAAA

  46.822.161,00 ₫
 37. Vòng tay Beschermen Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Beschermen

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1.998 crt - AAAAA

  32.230.080,00 ₫
 38. Vòng Tay Besking Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Besking

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.464 crt - AAAAA

  10.200.288,00 ₫
 39. Vòng Tay Celjenje Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Celjenje

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  8.925.252,00 ₫
 40. Vòng Tay Dactylus Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Dactylus

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.68 crt - AAAAA

  56.349.515,00 ₫
 41. Vòng Tay Hoeveel Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Hoeveel

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.646 crt - AAAAA

  57.128.704,00 ₫
 42. Vòng tay Olaga Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Olaga

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.67 crt - AAAAA

  43.776.242,00 ₫
 43. Vòng tay Pagpalain Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Pagpalain

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.776 crt - AAAAA

  45.370.036,00 ₫
 44. Vòng Tay Seide Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Seide

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAAAA

  8.677.328,00 ₫
 45. Vòng Tay Vlinder Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Vlinder

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  31.025.880,00 ₫

You’ve viewed 54 of 54 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...