Đang tải...
Tìm thấy 110 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Ifera Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Ifera

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.134 crt - VS1

  15.378.568,00 ₫
 2. Bông Tai Elkarrekin Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Elkarrekin

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.132 crt - VS1

  16.374.318,00 ₫
 3. Bông Tai Wananga Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Wananga

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.134 crt - VS1

  13.844.253,00 ₫
 4. Thiết kế mới nhất
 5. Bông Tai Lanu Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Lanu

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.028 crt - VS1

  9.723.366,00 ₫
 6. Bông Tai Valoa Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Valoa

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  7.958.971,00 ₫
 7. Bông Tai Bonge Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.112 crt - VS1

  15.014.659,00 ₫
 8. Bông Tai Szerencse Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Szerencse

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.015 crt - VS1

  9.259.962,00 ₫
 9. Bông Tai Formue Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Formue

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.2 crt - VS1

  26.787.654,00 ₫
 10. Bông Tai Bong Zijn Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Bong Zijn

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.112 crt - VS1

  15.014.659,00 ₫
 11. Bông Tai Asdeop Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Asdeop

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.048 crt - VS1

  9.936.143,00 ₫
 12. Bông Tai Borke Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Borke

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.2 crt - VS1

  33.422.655,00 ₫
 13. Bông Tai Brytta Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Brytta

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  7.108.947,00 ₫
 14. Bông Tai Byldra Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Byldra

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.25 crt - VS1

  20.679.052,00 ₫
 15. Bông Tai Cogese Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Cogese

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.168 crt - VS1

  17.156.210,00 ₫
 16. Bông Tai Dellele Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Dellele

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  6.974.577,00 ₫
 17. Bông Tai Digeal Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Digeal

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.246 crt - VS1

  13.713.937,00 ₫
 18. Bông Tai Discea Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Discea

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.054 crt - VS1

  8.462.389,00 ₫
 19. Bông Tai Domocr Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Domocr

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.128 crt - VS1

  13.096.697,00 ₫
 20. Bông Tai Dryrs Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Dryrs

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.06 crt - VS1

  9.932.357,00 ₫
 21. Bông Tai Eoldo Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Eoldo

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  7.994.388,00 ₫
 22. Bông Tai Equing Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Equing

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.112 crt - VS1

  11.649.980,00 ₫
 23. Bông Tai Euorma Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Euorma

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.064 crt - VS1

  11.312.024,00 ₫
 24. Bông Tai Fedu Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Fedu

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.018 crt - VS1

  6.586.874,00 ₫
 25. Bông Tai Ferch Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Ferch

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.464 crt - VS1

  31.294.080,00 ₫
 26. Bông Tai Fnde Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Fnde

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.12 crt - VS1

  10.997.320,00 ₫
 27. Bông Tai Ftarw Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Ftarw

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.288 crt - VS1

  25.013.797,00 ₫
 28. Bông Tai Ganci Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Ganci

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.352 crt - VS1

  26.408.874,00 ₫
 29. Bông Tai Haenos Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Haenos

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.06 crt - VS1

  8.586.485,00 ₫
 30. Bông Tai Haused Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Haused

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.224 crt - VS1

  18.341.486,00 ₫
 31. Bông Tai Heans Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Heans

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.88 crt - VS1

  138.729.397,00 ₫
 32. Bông Tai Heenat Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Heenat

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.048 crt - VS1

  8.944.448,00 ₫
 33. Bông Tai hookah Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA hookah

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.072 crt - VS1

  12.655.192,00 ₫
 34. Bông Tai Hroce Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Hroce

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.576 crt - VS1

  40.429.405,00 ₫
 35. Bông Tai Kemed Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Kemed

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.4 crt - VS1

  29.155.231,00 ₫
 36. Bông Tai Krucli Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Krucli

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.128 crt - VS1

  12.600.850,00 ₫

You’ve viewed 60 of 110 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...