Đang tải...
Tìm thấy 329 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Tanel

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.051 crt - VS

  10.047.121,00 ₫
  6.133.555  - 65.419.496  6.133.555 ₫ - 65.419.496 ₫
 2. Vòng tay nữ Nubian

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  8.264.111,00 ₫
  5.858.462  - 61.386.495  5.858.462 ₫ - 61.386.495 ₫
 3. Vòng tay nữ Eneida

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  18.877.267,00 ₫
  7.788.924  - 108.890.987  7.788.924 ₫ - 108.890.987 ₫
 4. Vòng tay nữ Mahalia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire

  0.181 crt - AAA

  13.556.538,00 ₫
  7.580.340  - 89.942.962  7.580.340 ₫ - 89.942.962 ₫
 5. Vòng tay nữ Parto

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  12.594.279,00 ₫
  7.661.850  - 84.792.050  7.661.850 ₫ - 84.792.050 ₫
 6. Vòng tay nữ Sorin

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  9.198.069,00 ₫
  6.133.555  - 64.570.444  6.133.555 ₫ - 64.570.444 ₫
 7. Vòng tay nữ Krisanta

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  24.226.299,00 ₫
  7.009.777  - 97.513.686  7.009.777 ₫ - 97.513.686 ₫
 8. Vòng tay nữ Pursia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.805 crt - VS

  25.103.653,00 ₫
  8.965.995  - 173.801.060  8.965.995 ₫ - 173.801.060 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Talvella

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  8.207.507,00 ₫
  5.562.992  - 59.759.147  5.562.992 ₫ - 59.759.147 ₫
 11. Vòng tay nữ Diona

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  7.613.171,00 ₫
  5.257.333  - 56.065.770  5.257.333 ₫ - 56.065.770 ₫
 12. Vòng tay nữ Stansie

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  16.301.809,00 ₫
  9.027.126  - 127.881.466  9.027.126 ₫ - 127.881.466 ₫
 13. Vòng tay nữ Dumitra

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.328 crt - VS

  14.716.910,00 ₫
  7.213.550  - 105.310.818  7.213.550 ₫ - 105.310.818 ₫
 14. Vòng tay nữ Onuth

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.499.949,00 ₫
  6.867.136  - 74.079.832  6.867.136 ₫ - 74.079.832 ₫
 15. Vòng tay nữ Hitam

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  9.820.707,00 ₫
  7.313.172  - 75.792.086  7.313.172 ₫ - 75.792.086 ₫
 16. Vòng tay nữ Inari

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  15.848.980,00 ₫
  7.944.301  - 101.306.117  7.944.301 ₫ - 101.306.117 ₫
 17. Vòng tay nữ Mahasti

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.161 crt - VS

  15.933.885,00 ₫
  7.498.831  - 83.631.671  7.498.831 ₫ - 83.631.671 ₫
 18. Vòng tay nữ Cursion

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  9.452.784,00 ₫
  6.113.178  - 66.339.302  6.113.178 ₫ - 66.339.302 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Castaway

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  17.462.180,00 ₫
  8.679.581  - 112.655.123  8.679.581 ₫ - 112.655.123 ₫
 21. Vòng tay nữ Linn

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.09 crt - VS

  51.056.360,00 ₫
  8.974.485  - 163.478.844  8.974.485 ₫ - 163.478.844 ₫
 22. Vòng tay nữ Horsens

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  16.613.128,00 ₫
  8.660.335  - 109.499.475  8.660.335 ₫ - 109.499.475 ₫
 23. Vòng tay nữ Onega

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  11.915.037,00 ₫
  7.351.096  - 87.494.863  7.351.096 ₫ - 87.494.863 ₫
 24. Vòng tay nữ Marjorie

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.97 crt - VS

  56.660.106,00 ₫
  21.003.862  - 1.181.901.565  21.003.862 ₫ - 1.181.901.565 ₫
 25. Vòng tay nữ Aide

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.095 crt - VS

  31.103.625,00 ₫
  19.593.303  - 217.994.246  19.593.303 ₫ - 217.994.246 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Dian

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  11.603.717,00 ₫
  6.676.383  - 84.777.895  6.676.383 ₫ - 84.777.895 ₫
 28. Vòng tay nữ Ete

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Đen

  0.025 crt - AAA

  9.707.500,00 ₫
  6.806.005  - 72.254.371  6.806.005 ₫ - 72.254.371 ₫
 29. Vòng tay nữ Fenncen

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  10.443.346,00 ₫
  6.155.631  - 69.650.611  6.155.631 ₫ - 69.650.611 ₫
 30. Vòng tay nữ Lounas

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.565.963,00 ₫
  7.661.850  - 97.471.235  7.661.850 ₫ - 97.471.235 ₫
 31. Vòng tay nữ Almeria

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  13.669.746,00 ₫
  8.167.885  - 90.424.096  8.167.885 ₫ - 90.424.096 ₫
 32. Vòng tay nữ Roxana

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  8.688.637,00 ₫
  6.031.668  - 64.641.197  6.031.668 ₫ - 64.641.197 ₫
 33. Vòng tay nữ Alder

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  14.094.271,00 ₫
  7.498.831  - 91.358.050  7.498.831 ₫ - 91.358.050 ₫
 34. Vòng tay nữ Vattern

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  15.311.247,00 ₫
  8.836.372  - 111.225.882  8.836.372 ₫ - 111.225.882 ₫
 35. Vòng tay nữ Horatis

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  11.943.339,00 ₫
  6.011.292  - 71.957.205  6.011.292 ₫ - 71.957.205 ₫
 36. Vòng tay nữ Ovidiu

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.028 crt - VS

  8.943.353,00 ₫
  5.848.274  - 63.721.395  5.848.274 ₫ - 63.721.395 ₫
 37. Vòng tay nữ Stirup

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  21.367.822,00 ₫
  9.529.200  - 109.853.251  9.529.200 ₫ - 109.853.251 ₫
 38. Vòng tay nữ Grundy

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  15.169.739,00 ₫
  8.236.942  - 101.886.308  8.236.942 ₫ - 101.886.308 ₫
 39. Vòng tay nữ Assen

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Garnet

  0.096 crt - AAA

  7.386.757,00 ₫
  5.660.350  - 61.895.931  5.660.350 ₫ - 61.895.931 ₫
 40. Vòng tay nữ Cedar

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  11.575.416,00 ₫
  6.255.819  - 72.155.317  6.255.819 ₫ - 72.155.317 ₫
 41. Vòng tay nữ Negeen

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.55 crt - VS

  22.698.004,00 ₫
  8.497.317  - 191.815.121  8.497.317 ₫ - 191.815.121 ₫
 42. Vòng tay nữ Trilby

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.21 crt - VS

  13.896.160,00 ₫
  8.388.639  - 108.537.216  8.388.639 ₫ - 108.537.216 ₫
 43. Vòng tay nữ Roskilde

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.198 crt - VS

  14.009.367,00 ₫
  8.037.697  - 109.188.160  8.037.697 ₫ - 109.188.160 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Mehry

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  18.396.139,00 ₫
  8.313.922  - 109.584.384  8.313.922 ₫ - 109.584.384 ₫
 46. Vòng tay nữ Sycamore

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.75 crt - AA

  54.678.984,00 ₫
  8.334.299  - 171.041.635  8.334.299 ₫ - 171.041.635 ₫
 47. Vòng tay nữ Minske

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  14.405.591,00 ₫
  7.395.247  - 87.919.393  7.395.247 ₫ - 87.919.393 ₫
 48. Vòng tay nữ Aquarius

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  25.811.198,00 ₫
  8.071.659  - 130.754.095  8.071.659 ₫ - 130.754.095 ₫
 49. Vòng tay nữ Mallorca

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  14.037.669,00 ₫
  7.959.867  - 88.513.729  7.959.867 ₫ - 88.513.729 ₫
 50. Vòng tay nữ Gabona

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  7.981.093,00 ₫
  6.226.384  - 61.994.981  6.226.384 ₫ - 61.994.981 ₫
 51. Vòng tay nữ Nicci

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.215 crt - AAA

  13.443.331,00 ₫
  9.297.125  - 111.225.882  9.297.125 ₫ - 111.225.882 ₫
 52. Vòng tay nữ Saimaa

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  10.216.931,00 ₫
  7.153.550  - 75.990.198  7.153.550 ₫ - 75.990.198 ₫
 53. Vòng tay nữ Balamy

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  14.122.574,00 ₫
  7.661.850  - 92.320.316  7.661.850 ₫ - 92.320.316 ₫
 54. Vòng tay nữ Ramese

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  9.396.181,00 ₫
  5.705.632  - 64.358.179  5.705.632 ₫ - 64.358.179 ₫
 55. Vòng tay nữ Waterlily

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  13.132.012,00 ₫
  8.986.371  - 100.598.572  8.986.371 ₫ - 100.598.572 ₫
 56. Vòng tay nữ Alova

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  15.226.341,00 ₫
  9.441.747  - 113.985.301  9.441.747 ₫ - 113.985.301 ₫
 57. Vòng tay nữ Athole

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  14.773.514,00 ₫
  5.607.143  - 81.990.175  5.607.143 ₫ - 81.990.175 ₫
 58. Vòng tay nữ Adalia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Sapphire

  0.105 crt - AAA

  12.424.469,00 ₫
  8.300.338  - 88.725.994  8.300.338 ₫ - 88.725.994 ₫
 59. Vòng tay nữ Boreas

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  11.547.114,00 ₫
  7.748.453  - 83.843.940  7.748.453 ₫ - 83.843.940 ₫
 60. Vòng tay nữ Mayaguana

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  0.168 crt - AAA

  14.122.574,00 ₫
  9.277.880  - 114.636.245  9.277.880 ₫ - 114.636.245 ₫
 61. Vòng tay nữ Mindona

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  15.990.489,00 ₫
  9.251.842  - 106.343.831  9.251.842 ₫ - 106.343.831 ₫
 62. Vòng tay nữ Musha

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Đen

  0.303 crt - AAA

  15.679.170,00 ₫
  8.775.807  - 97.414.631  8.775.807 ₫ - 97.414.631 ₫
 63. Vòng tay nữ Novaya

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  15.962.188,00 ₫
  9.006.749  - 98.065.571  9.006.749 ₫ - 98.065.571 ₫
 64. Vòng tay nữ Olchania

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  19.528.208,00 ₫
  9.033.919  - 94.089.173  9.033.919 ₫ - 94.089.173 ₫

You’ve viewed 60 of 329 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng