Đang tải...
Tìm thấy 11283 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Inglebert Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inglebert

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.714 crt - VS

  104.939.043,00 ₫
  3.822.945  - 1.525.771.674  3.822.945 ₫ - 1.525.771.674 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Zoya Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoya

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  15.194.448,00 ₫
  3.041.593  - 35.769.139  3.041.593 ₫ - 35.769.139 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  12.926.096,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Danny Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Danny

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  15.383.703,00 ₫
  2.514.383  - 38.256.487  2.514.383 ₫ - 38.256.487 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Pratima Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pratima

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  58.052.535,00 ₫
  6.548.213  - 377.914.668  6.548.213 ₫ - 377.914.668 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Millicent Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Millicent

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  24.043.460,00 ₫
  5.454.591  - 60.818.358  5.454.591 ₫ - 60.818.358 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Zoila Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoila

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  25.289.838,00 ₫
  5.489.468  - 64.698.080  5.489.468 ₫ - 64.698.080 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Adela Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adela

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  40.249.072,00 ₫
  2.048.006  - 1.405.770.657  2.048.006 ₫ - 1.405.770.657 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Bạch Kim 950 & Đá Topaz Xanh

  0.8 crt - AAA

  14.659.129,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Monissa Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Monissa

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.975 crt - VS

  137.382.712,00 ₫
  4.767.055  - 1.123.334.998  4.767.055 ₫ - 1.123.334.998 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Rufina Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rufina

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  20.517.915,00 ₫
  4.047.888  - 51.112.295  4.047.888 ₫ - 51.112.295 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Mayonna Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mayonna

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  3.2 crt - AA

  67.731.563,00 ₫
  6.002.078  - 5.877.576.189  6.002.078 ₫ - 5.877.576.189 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Jolandi Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jolandi

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  25.622.385,00 ₫
  5.428.907  - 67.334.129  5.428.907 ₫ - 67.334.129 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Mazhira Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mazhira

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  1.8 crt - AA

  33.422.384,00 ₫
  2.725.268  - 4.243.631.909  2.725.268 ₫ - 4.243.631.909 ₫
 16. Dây Chuyền Hobona Platin trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Hobona

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.512 crt - VS

  95.879.152,00 ₫
  15.730.853  - 360.570.825  15.730.853 ₫ - 360.570.825 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Twig Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Twig

  Bạch Kim 950 & Đá Topaz Xanh

  0.76 crt - AAA

  19.255.314,00 ₫
  3.821.863  - 1.035.683.019  3.821.863 ₫ - 1.035.683.019 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Bavardage Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bavardage

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  12.098.783,00 ₫
  2.157.503  - 34.025.296  2.157.503 ₫ - 34.025.296 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Cannelletta Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cannelletta

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.035 crt - VS

  19.541.899,00 ₫
  4.339.340  - 51.558.390  4.339.340 ₫ - 51.558.390 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Arnit Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnit

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  17.546.614,00 ₫
  3.082.148  - 51.125.809  3.082.148 ₫ - 51.125.809 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlecia Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlecia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.337.394,00 ₫
  1.804.678  - 30.780.924  1.804.678 ₫ - 30.780.924 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Bạch Kim 950 & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  24.186.752,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Montrose Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Montrose

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.233.965,00 ₫
  2.157.503  - 27.752.853  2.157.503 ₫ - 27.752.853 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Maria Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maria

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.496.977,00 ₫
  3.056.463  - 108.375.364  3.056.463 ₫ - 108.375.364 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Zykadial Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zykadial

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  19.022.801,00 ₫
  3.203.811  - 233.405.155  3.203.811 ₫ - 233.405.155 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Elise Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elise

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  2.16 crt - VS

  524.952.081,00 ₫
  4.417.746  - 3.511.283.673  4.417.746 ₫ - 3.511.283.673 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Olga Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olga

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  98.615.233,00 ₫
  2.183.188  - 229.985.056  2.183.188 ₫ - 229.985.056 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Elsie Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elsie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  24.254.342,00 ₫
  6.074.534  - 55.789.584  6.074.534 ₫ - 55.789.584 ₫
 31. Dây Chuyền Harvey Platin trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Harvey

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.73 crt - VS

  28.155.695,00 ₫
  4.525.891  - 271.229.070  4.525.891 ₫ - 271.229.070 ₫
 32. Dây Chuyền Wille Platin trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Wille

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  27.801.517,00 ₫
  5.375.914  - 80.987.502  5.375.914 ₫ - 80.987.502 ₫
 33. Dây Chuyền Henna Platin trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Henna

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.53 crt - SI

  40.605.953,00 ₫
  4.431.263  - 86.367.747  4.431.263 ₫ - 86.367.747 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Afra Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Afra

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  16.062.316,00 ₫
  2.984.546  - 40.270.695  2.984.546 ₫ - 40.270.695 ₫
 35. Dây Chuyền Inni Platin trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Inni

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  33.103.353,00 ₫
  7.544.233  - 89.382.301  7.544.233 ₫ - 89.382.301 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Christen Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Christen

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  30.897.184,00 ₫
  5.999.915  - 83.596.513  5.999.915 ₫ - 83.596.513 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Maillec Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maillec

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.05 crt - AAA

  13.545.228,00 ₫
  2.465.718  - 43.177.108  2.465.718 ₫ - 43.177.108 ₫
 38. Dây Chuyền Larsa Platin trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Larsa

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.805 crt - VS

  29.058.709,00 ₫
  5.067.699  - 263.307.402  5.067.699 ₫ - 263.307.402 ₫
 39. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - G Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - G

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.178 crt - VS

  18.987.655,00 ₫
  3.061.600  - 42.298.431  3.061.600 ₫ - 42.298.431 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Aftermost Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aftermost

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  19.677.083,00 ₫
  3.369.815  - 51.098.777  3.369.815 ₫ - 51.098.777 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Hankiere Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hankiere

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  13.707.446,00 ₫
  2.465.718  - 169.247.799  2.465.718 ₫ - 169.247.799 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Linden Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Linden

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  21.780.514,00 ₫
  4.825.995  - 60.994.096  4.825.995 ₫ - 60.994.096 ₫
 43. Dây Chuyền Kledy Platin trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Kledy

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAA

  34.055.035,00 ₫
  8.613.793  - 130.396.506  8.613.793 ₫ - 130.396.506 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Bryant Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bryant

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.257 crt - VS

  27.528.451,00 ₫
  4.438.293  - 62.913.677  4.438.293 ₫ - 62.913.677 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Raijin Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Raijin

  Bạch Kim 950 & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  15.919.025,00 ₫
  2.919.930  - 1.014.621.674  2.919.930 ₫ - 1.014.621.674 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Keiko Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keiko

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  40.624.878,00 ₫
  7.170.050  - 99.683.168  7.170.050 ₫ - 99.683.168 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Daniello Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Daniello

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  5.452 crt - VS

  123.967.255,00 ₫
  20.076.142  - 417.712.235  20.076.142 ₫ - 417.712.235 ₫
 49. Dây Chuyền Goblon Platin trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Goblon

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  11.747.310,00 ₫
  3.238.958  - 26.319.924  3.238.958 ₫ - 26.319.924 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Pusan Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pusan

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  17.649.354,00 ₫
  3.575.292  - 180.197.544  3.575.292 ₫ - 180.197.544 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Indraft Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Indraft

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1.036 crt - VS

  171.694.596,00 ₫
  2.773.933  - 2.666.666.816  2.773.933 ₫ - 2.666.666.816 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Aguessac Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aguessac

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.08 crt - VS

  42.082.139,00 ₫
  3.595.839  - 2.677.616.558  3.595.839 ₫ - 2.677.616.558 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Tiericka Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tiericka

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  26.663.285,00 ₫
  5.223.430  - 69.591.662  5.223.430 ₫ - 69.591.662 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Ostria Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ostria

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  22.310.427,00 ₫
  5.839.860  - 54.262.032  5.839.860 ₫ - 54.262.032 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armelda Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armelda

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  21.183.008,00 ₫
  2.331.888  - 1.008.741.254  2.331.888 ₫ - 1.008.741.254 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Ladifys Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ladifys

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.064 crt - VS

  17.387.100,00 ₫
  3.760.220  - 46.516.105  3.760.220 ₫ - 46.516.105 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Kyuso Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kyuso

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  54.121.445,00 ₫
  5.555.978  - 132.802.750  5.555.978 ₫ - 132.802.750 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Levite Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Levite

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  26.541.623,00 ₫
  5.645.198  - 83.528.928  5.645.198 ₫ - 83.528.928 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Laima Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laima

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  16.795.005,00 ₫
  3.276.269  - 60.210.040  3.276.269 ₫ - 60.210.040 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Clovis Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Clovis

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  21.196.528,00 ₫
  3.493.101  - 58.155.272  3.493.101 ₫ - 58.155.272 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Keviona Ø8 mm Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keviona Ø8 mm

  Bạch Kim 950 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  12.801.726,00 ₫
  2.642.806  - 28.726.157  2.642.806 ₫ - 28.726.157 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Luvlife Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Luvlife

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  13.534.415,00 ₫
  2.424.623  - 36.661.344  2.424.623 ₫ - 36.661.344 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Dây Chuyền Azade Platin trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Azade

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.191 crt - VS

  31.902.938,00 ₫
  5.839.860  - 70.835.340  5.839.860 ₫ - 70.835.340 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Amicizia Platin trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Amicizia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  16.040.688,00 ₫
  2.239.694  - 30.186.125  2.239.694 ₫ - 30.186.125 ₫

You’ve viewed 60 of 11283 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng