Đang tải...
Tìm thấy 42 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Welss Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  4.881.148,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Hafwen Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Garnet

  0.015 crt - AAA

  6.039.658,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Petunia Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Petunia

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.35 crt - AAA

  12.978.817,00 ₫
  7.198.438  - 103.752.144  7.198.438 ₫ - 103.752.144 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Lovie Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  14.474.741,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Missy Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Missy

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  12.491.351,00 ₫
  6.934.833  - 96.168.436  6.934.833 ₫ - 96.168.436 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Sweetie Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  14.393.632,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Debbie Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Debbie

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  14.727.261,00 ₫
  7.797.295  - 86.219.049  7.797.295 ₫ - 86.219.049 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Ducky Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ducky

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.008 crt - AAA

  14.592.080,00 ₫
  7.797.295  - 84.245.393  7.797.295 ₫ - 84.245.393 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Flora Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Flora

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.07 crt - AAA

  14.064.599,00 ₫
  7.928.421  - 85.962.198  7.928.421 ₫ - 85.962.198 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Gigi Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gigi

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  2.832 crt - AAA

  50.791.914,00 ₫
  19.709.528  - 313.473.427  19.709.528 ₫ - 313.473.427 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Lola Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lola

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.465 crt - AAA

  14.684.813,00 ₫
  7.401.211  - 110.754.570  7.401.211 ₫ - 110.754.570 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Pixie Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Pixie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.015 crt - AAA

  11.883.573,00 ₫
  6.772.615  - 68.969.828  6.772.615 ₫ - 68.969.828 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Aefre Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.039 crt - AAA

  7.706.181,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Ajha Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.065 crt - AAA

  8.764.115,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Algan Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Algan

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.096 crt - AAA

  10.497.688,00 ₫
  6.229.184  - 66.833.953  6.229.184 ₫ - 66.833.953 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.09 crt - AAA

  7.728.621,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Hajar Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hajar

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.036 crt - AAA

  6.970.791,00 ₫
  4.278.778  - 43.352.848  4.278.778 ₫ - 43.352.848 ₫
 19. Nhẫn trẻ em Marigold Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Marigold

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.015 crt - AAA

  6.783.429,00 ₫
  4.212.269  - 39.770.528  4.212.269 ₫ - 39.770.528 ₫
 20. Nhẫn trẻ em Micah Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Garnet

  0.06 crt - AAA

  8.089.286,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Rainbo Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  8.973.105,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Riccia Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.008 crt - AAA

  7.331.456,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Rigel Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Garnet

  0.06 crt - AAA

  10.762.375,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Risley Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.012 crt - AAA

  6.287.581,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn trẻ em Sayresh Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sayresh

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.024 crt - AAA

  7.350.111,00 ₫
  4.455.596  - 43.880.058  4.455.596 ₫ - 43.880.058 ₫
 27. Nhẫn trẻ em Scirloc Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Garnet

  0.044 crt - AAA

  8.628.933,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Stanwyk Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.048 crt - AAA

  7.537.473,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Suellen Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.048 crt - AAA

  6.262.437,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Sunniva Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.008 crt - AAA

  6.481.433,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Taina Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.016 crt - AAA

  6.756.393,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Tegan Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tegan

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.004 crt - AAA

  5.764.698,00 ₫
  3.591.513  - 33.254.757  3.591.513 ₫ - 33.254.757 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Tiane Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tiane

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.056 crt - AAA

  5.616.539,00 ₫
  3.414.155  - 36.147.653  3.414.155 ₫ - 36.147.653 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Tomasina Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tomasina

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.004 crt - AAA

  6.508.469,00 ₫
  4.057.080  - 37.512.987  4.057.080 ₫ - 37.512.987 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Toyah Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.008 crt - AAA

  6.977.281,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Trixie Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Trixie

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.008 crt - AAA

  6.729.357,00 ₫
  4.212.269  - 39.229.801  4.212.269 ₫ - 39.229.801 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Verley Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Verley

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.032 crt - AAA

  5.925.024,00 ₫
  3.658.023  - 36.269.314  3.658.023 ₫ - 36.269.314 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Versie Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.01 crt - AAA

  7.110.570,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Welsa Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Garnet

  0.015 crt - AAA

  7.279.276,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Wenda Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wenda

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.024 crt - AAA

  7.137.606,00 ₫
  4.433.967  - 42.663.423  4.433.967 ₫ - 42.663.423 ₫
 41. Nhẫn trẻ em Wilona Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wilona

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.008 crt - AAA

  6.339.762,00 ₫
  3.968.400  - 36.999.293  3.968.400 ₫ - 36.999.293 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Zanda Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zanda

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.008 crt - AAA

  7.225.204,00 ₫
  4.412.338  - 42.068.618  4.412.338 ₫ - 42.068.618 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Zelene Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  9.929.113,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Remao Đá Garnet

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  5.336.982,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫

You’ve viewed 42 of 42 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng