Đang tải...
Tìm thấy 30 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Abel Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Abel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  18.648.306,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 2. Nhẫn nam Buizel Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.045 crt - VS1

  15.662.188,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 3. Nhẫn nam Ciprian Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  32.243.337,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 4. Nhẫn nam Expai Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.048 crt - VS1

  14.262.949,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 5. Nhẫn nam Pineiro Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  25.334.596,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 6. Nhẫn nam Allame Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  24.320.827,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 7. Nhẫn nam Paul Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.43 crt - VS1

  39.039.435,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 8. Nhẫn nam Fine Tune Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  32.736.353,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 9. Nhẫn nam Beamard Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  20.650.372,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 10. Nhẫn nam Bogdan Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.24 crt - VS1

  127.313.734,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 11. Nhẫn nam Silent Approval Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.12 crt - VS1

  85.679.592,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 12. Nhẫn nam Admetus Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.4 crt - VS1

  253.592.193,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 13. Nhẫn nam Alecander Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.27 crt - VS1

  47.481.566,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 14. Nhẫn nam Cledwyn Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.264 crt - VS1

  134.618.983,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 15. Nhẫn nam Beau Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  1.6 crt - VS1

  935.620.848,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 16. Nhẫn nam Cohen Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.12 crt - VS1

  34.251.911,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 17. Nhẫn nam Plante Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.09 crt - VS1

  24.987.050,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 18. Nhẫn nam Scraggy Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.18 crt - VS1

  36.253.977,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 19. Nhẫn nam Sewaddle Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.285 crt - VS1

  42.936.587,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 20. Nhẫn nam Surrett Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.18 crt - VS1

  36.770.202,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 21. Nhẫn nam Warden Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  26.063.365,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 22. Nhẫn nam Aquil Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.8 crt - VS1

  80.531.503,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 23. Nhẫn nam Motivo Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  1.02 crt - VS1

  148.576.276,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 24. Nhẫn nam Ardito Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.025 crt - VS1

  20.271.695,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 25. Nhẫn nam Horrell Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  40.844.806,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 26. Nhẫn nam Jefferson Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Jefferson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  22.002.348,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 27. Nhẫn nam Komala Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.445 crt - VS1

  53.880.309,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 28. Nhẫn nam Bisogno Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  35.138.889,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 29. Nhẫn nam Vacanza Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.35 crt - VS1

  159.881.128,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 30. Nhẫn nam Viaggio Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.5 crt - VS1

  47.402.038,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫

You’ve viewed 30 of 30 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng