Đang tải...
Tìm thấy 51 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  34.461.910,00 ₫
  15.571.623  - 67.877.789  15.571.623 ₫ - 67.877.789 ₫
 2. Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  14.892.947,00 ₫
  7.376.568  - 80.659.991  7.376.568 ₫ - 80.659.991 ₫
 3. Nhẫn nam Abel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  18.578.684,00 ₫
  9.806.556  - 27.458.358  9.806.556 ₫ - 27.458.358 ₫
 4. Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  26.711.192,00 ₫
  10.669.760  - 143.942.708  10.669.760 ₫ - 143.942.708 ₫
 5. Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  41.906.686,00 ₫
  16.661.241  - 189.239.661  16.661.241 ₫ - 189.239.661 ₫
 6. Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  21.434.613,00 ₫
  11.015.041  - 120.820.178  11.015.041 ₫ - 120.820.178 ₫
 7. Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  13.711.348,00 ₫
  6.867.136  - 75.947.748  6.867.136 ₫ - 75.947.748 ₫
 8. Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  20.757.918,00 ₫
  9.526.369  - 109.117.401  9.526.369 ₫ - 109.117.401 ₫
 9. Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  25.438.745,00 ₫
  11.839.188  - 143.744.595  11.839.188 ₫ - 143.744.595 ₫
 10. Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  24.353.373,00 ₫
  10.323.629  - 129.890.887  10.323.629 ₫ - 129.890.887 ₫
 11. Nhẫn nam Dossleyn

  Vàng 14K
  9.120.522,00 ₫
  5.221.673  - 52.216.732  5.221.673 ₫ - 52.216.732 ₫
 12. Nhẫn nam Feratibes

  Vàng 14K
  18.500.571,00 ₫
  9.179.673  - 105.919.305  9.179.673 ₫ - 105.919.305 ₫
 13. Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  29.271.369,00 ₫
  10.969.759  - 165.848.268  10.969.759 ₫ - 165.848.268 ₫
 14. Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  21.301.879,00 ₫
  11.034.853  - 120.523.011  11.034.853 ₫ - 120.523.011 ₫
 15. Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  25.776.386,00 ₫
  14.157.951  - 150.947.397  14.157.951 ₫ - 150.947.397 ₫
 16. Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  40.596.032,00 ₫
  17.660.293  - 270.989.275  17.660.293 ₫ - 270.989.275 ₫
 17. Nhẫn nam Jefferson

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  23.348.661,00 ₫
  11.215.135  - 134.249.360  11.215.135 ₫ - 134.249.360 ₫
 18. Nhẫn nam Couchelle

  Vàng 14K
  21.911.498,00 ₫
  10.872.117  - 125.447.512  10.872.117 ₫ - 125.447.512 ₫
 19. Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.445 crt - AAA

  31.777.206,00 ₫
  12.509.374  - 182.121.771  12.509.374 ₫ - 182.121.771 ₫
 20. Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  29.579.857,00 ₫
  13.122.956  - 161.546.396  13.122.956 ₫ - 161.546.396 ₫
 21. Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  56.167.657,00 ₫
  14.603.704  - 1.134.617.261  14.603.704 ₫ - 1.134.617.261 ₫
 22. Nhẫn nam Wartol

  Vàng Trắng 14K
  17.536.614,00 ₫
  8.701.373  - 100.400.467  8.701.373 ₫ - 100.400.467 ₫
 23. Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  24.373.750,00 ₫
  10.537.591  - 133.853.132  10.537.591 ₫ - 133.853.132 ₫
 24. Nhẫn nam Aritos

  Vàng Trắng 14K
  29.808.537,00 ₫
  12.742.581  - 170.659.567  12.742.581 ₫ - 170.659.567 ₫
 25. Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  26.241.666,00 ₫
  10.537.591  - 1.153.027.547  10.537.591 ₫ - 1.153.027.547 ₫
 26. Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  22.758.003,00 ₫
  8.748.637  - 2.086.971.237  8.748.637 ₫ - 2.086.971.237 ₫
 27. Nhẫn nam Cymbale

  Vàng Trắng 14K
  25.211.200,00 ₫
  12.124.470  - 144.338.932  12.124.470 ₫ - 144.338.932 ₫
 28. Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  25.411.575,00 ₫
  12.287.488  - 978.816.109  12.287.488 ₫ - 978.816.109 ₫
 29. Nhẫn nam Pretty Morning

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  31.328.623,00 ₫
  13.392.388  - 179.362.350  13.392.388 ₫ - 179.362.350 ₫
 30. Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  38.206.515,00 ₫
  13.610.312  - 185.645.345  13.610.312 ₫ - 185.645.345 ₫
 31. Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  42.910.551,00 ₫
  10.305.800  - 1.333.465.377  10.305.800 ₫ - 1.333.465.377 ₫
 32. Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  29.029.671,00 ₫
  12.695.033  - 166.414.298  12.695.033 ₫ - 166.414.298 ₫
 33. Nhẫn nam Bolivie

  Vàng Trắng 14K
  18.018.592,00 ₫
  8.940.523  - 103.159.882  8.940.523 ₫ - 103.159.882 ₫
 34. Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  50.033.251,00 ₫
  20.971.598  - 266.390.242  20.971.598 ₫ - 266.390.242 ₫
 35. Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  33.822.857,00 ₫
  24.565.921  - 189.848.154  24.565.921 ₫ - 189.848.154 ₫
 36. Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  47.558.263,00 ₫
  14.898.042  - 1.923.104.088  14.898.042 ₫ - 1.923.104.088 ₫
 37. Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.285 crt - AAA

  34.091.157,00 ₫
  13.883.707  - 210.678.243  13.883.707 ₫ - 210.678.243 ₫
 38. Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  26.622.043,00 ₫
  12.748.524  - 154.570.020  12.748.524 ₫ - 154.570.020 ₫
 39. Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  32.074.092,00 ₫
  14.177.479  - 171.296.355  14.177.479 ₫ - 171.296.355 ₫
 40. Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  36.034.073,00 ₫
  13.432.011  - 405.917.884  13.432.011 ₫ - 405.917.884 ₫
 41. Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  35.260.869,00 ₫
  15.605.586  - 204.437.705  15.605.586 ₫ - 204.437.705 ₫
 42. Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  33.170.785,00 ₫
  13.313.144  - 266.885.526  13.313.144 ₫ - 266.885.526 ₫
 43. Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  26.437.514,00 ₫
  13.223.993  - 257.135.565  13.223.993 ₫ - 257.135.565 ₫
 44. Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  39.289.624,00 ₫
  14.071.631  - 205.866.945  14.071.631 ₫ - 205.866.945 ₫
 45. Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  34.335.685,00 ₫
  12.996.164  - 189.678.344  12.996.164 ₫ - 189.678.344 ₫
 46. Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  35.742.847,00 ₫
  14.599.175  - 183.451.958  14.599.175 ₫ - 183.451.958 ₫
 47. Nhẫn nam Pareja

  Vàng Trắng 14K
  38.372.931,00 ₫
  16.403.695  - 219.692.355  16.403.695 ₫ - 219.692.355 ₫
 48. Nhẫn nam Aela

  Vàng Trắng 14K
  21.503.670,00 ₫
  10.341.460  - 123.112.620  10.341.460 ₫ - 123.112.620 ₫
 49. Nhẫn nam Viva

  Vàng Trắng 14K
  23.097.908,00 ₫
  11.108.154  - 132.239.932  11.108.154 ₫ - 132.239.932 ₫
 50. Nhẫn nam Bisogno

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  24.580.921,00 ₫
  11.821.359  - 156.013.411  11.821.359 ₫ - 156.013.411 ₫
 51. Nhẫn nam Eid

  Vàng 14K
  34.924.928,00 ₫
  14.929.740  - 199.951.882  14.929.740 ₫ - 199.951.882 ₫

You’ve viewed 51 of 51 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng