Đang tải...
Tìm thấy 32 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Heroic Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.6 crt - AAA

  33.990.120,00 ₫
  14.442.383  - 65.038.557  14.442.383 ₫ - 65.038.557 ₫
 2. Nhẫn nam Abel Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Abel

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  17.544.538,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 3. Nhẫn nam Hercules Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.24 crt - AAA

  23.926.300,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 4. Nhẫn nam Magical Day Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.6 crt - AAA

  29.170.332,00 ₫
  10.171.649  - 155.871.895  10.171.649 ₫ - 155.871.895 ₫
 5. Nhẫn nam Final Round Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AAA

  33.344.557,00 ₫
  15.413.134  - 175.867.086  15.413.134 ₫ - 175.867.086 ₫
 6. Nhẫn nam Pineiro Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  20.523.298,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 7. Nhẫn nam Bellanca Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.088 crt - AAA

  18.987.926,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 8. Nhẫn nam Beamard Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  19.546.604,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 9. Nhẫn nam Viaggio Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  24.647.429,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫
 10. Nhẫn nam Relaxing Voyage Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  43.306.209,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 11. Nhẫn nam Ciprian Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  24.064.130,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 12. Nhẫn nam Silent Approval Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  36.830.767,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 13. Nhẫn nam Motivo Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.02 crt - AA

  31.435.322,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 14. Nhẫn nam Horrell Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  32.665.599,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 15. Nhẫn nam Paul Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.43 crt - AAA

  34.228.137,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 16. Nhẫn nam Alecander Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.27 crt - AA

  28.943.918,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 17. Nhẫn nam Allame Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  23.217.059,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 18. Nhẫn nam Plante Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.09 crt - AAA

  21.166.313,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 19. Nhẫn nam Fine Tune Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  30.528.817,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 20. Nhẫn nam Ardito Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.025 crt - AAA

  19.337.737,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 21. Nhẫn nam Balconi Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.13 crt - AAA

  31.351.548,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 22. Nhẫn nam Cledwyn Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  28.062.884,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 23. Nhẫn nam Admetus Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  40.508.297,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 24. Nhẫn nam Perfect Balance Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  32.222.675,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 25. Nhẫn nam Bogdan Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.24 crt - AAA

  29.616.084,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 26. Nhẫn nam Beau Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.6 crt - AAA

  83.341.868,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 27. Nhẫn nam Scraggy Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.18 crt - AAA

  30.055.893,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 28. Nhẫn nam Sewaddle Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.285 crt - AAA

  33.144.180,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 29. Nhẫn nam Warden Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  24.959.597,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 30. Nhẫn nam Aquil Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.8 crt - AA

  39.324.151,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 31. Nhẫn nam Ty Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  26.597.985,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 32. Nhẫn nam Vacanza Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AA

  37.928.876,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫

You’ve viewed 32 of 32 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng