Đang tải...
Tìm thấy 38 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Hercules Đá Moissanite

  Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  20.982.917,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 2. Nhẫn nam Buizel Đá Moissanite

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.045 crt - VS

  12.775.409,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 3. Nhẫn nam Pineiro Đá Moissanite

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  20.155.375,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 4. Nhẫn nam Heroic Đá Moissanite

  Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  29.688.253,00 ₫
  14.442.383  - 65.038.557  14.442.383 ₫ - 65.038.557 ₫
 5. Nhẫn nam Expai Đá Moissanite

  Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  11.885.602,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 6. Nhẫn nam Magical Day Đá Moissanite

  Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  24.868.465,00 ₫
  10.171.649  - 155.871.895  10.171.649 ₫ - 155.871.895 ₫
 7. Nhẫn nam Ardito Đá Moissanite

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.025 crt - VS

  19.252.832,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 8. Nhẫn nam Alecander Đá Moissanite

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  23.594.886,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 9. Nhẫn nam Final Round Đá Moissanite

  Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  30.316.270,00 ₫
  15.413.134  - 175.867.086  15.413.134 ₫ - 175.867.086 ₫
 10. Nhẫn nam Fine Tune Đá Moissanite

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  29.849.575,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 11. Nhẫn nam Perfect Balance Đá Moissanite

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.14 crt - VS

  31.486.830,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 12. Nhẫn nam Relaxing Voyage Đá Moissanite

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  42.768.476,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 13. Nhẫn nam Silent Approval Đá Moissanite

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  35.953.413,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 14. Nhẫn nam Bellanca Đá Moissanite

  Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.088 crt - VS

  17.374.727,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 15. Nhẫn nam Balconi Đá Moissanite

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.13 crt - VS

  30.276.082,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 16. Nhẫn nam Admetus Đá Moissanite

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  28.847.975,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 17. Nhẫn nam Beamard Đá Moissanite

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  19.206.983,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 18. Nhẫn nam Bogdan Đá Moissanite

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  27.889.677,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 19. Nhẫn nam Cledwyn Đá Moissanite

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  22.487.438,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 20. Nhẫn nam Ciprian Đá Moissanite

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  23.526.397,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 21. Nhẫn nam Abel Đá Moissanite

  Nhẫn nam Abel

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  17.204.917,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 22. Nhẫn nam Beau Đá Moissanite

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.6 crt - VS

  36.728.881,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 23. Nhẫn nam Cohen Đá Moissanite

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  26.582.136,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 24. Nhẫn nam Paul Đá Moissanite

  Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.43 crt - VS

  25.482.896,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 25. Nhẫn nam Allame Đá Moissanite

  Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  22.877.438,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 26. Nhẫn nam Plante Đá Moissanite

  Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  20.685.183,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 27. Nhẫn nam Scraggy Đá Moissanite

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  28.838.918,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 28. Nhẫn nam Sewaddle Đá Moissanite

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.285 crt - VS

  31.191.359,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 29. Nhẫn nam Surrett Đá Moissanite

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  25.279.690,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 30. Nhẫn nam Warden Đá Moissanite

  Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  24.619.976,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 31. Nhẫn nam Aquil Đá Moissanite

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  39.975.092,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 32. Nhẫn nam Motivo Đá Moissanite

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  23.907.055,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 33. Nhẫn nam Horrell Đá Moissanite

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  32.127.866,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 34. Nhẫn nam Jefferson Đá Moissanite

  Nhẫn nam Jefferson

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  21.606.123,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 35. Nhẫn nam Komala Đá Moissanite

  Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.445 crt - VS

  25.465.350,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 36. Nhẫn nam Ty Đá Moissanite

  Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.11 crt - VS

  25.607.424,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 37. Nhẫn nam Vacanza Đá Moissanite

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  21.740.273,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 38. Nhẫn nam Viaggio Đá Moissanite

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  23.600.264,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫

You’ve viewed 38 of 38 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng