Đang tải...
Tìm thấy 163 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.378 crt - AAAAA

  17.054.635,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 2. Bông tai nữ Mutantur Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.12 crt - AAAAA

  10.269.856,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 3. Bông tai nữ Hoopfol Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.123 crt - AAAAA

  9.862.028,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.12 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 5. Bông tai nữ Interit Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.33 crt - AAAAA

  10.084.479,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 6. Bông tai nữ Timia Set Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.042 crt - AAAAA

  7.081.380,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.084 crt - AAAAA

  7.711.660,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 8. Dây chuyền nữ Apricitas Đá Swarovski Đỏ

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.192 crt - AAAAA

  12.531.449,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 9. Vòng tay Adinfinitum Đá Swarovski Đỏ

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  31.032.021,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 10. Vòng tay Eccedentesiast Đá Swarovski Đỏ

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1.581 crt - AAAAA

  50.867.305,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 11. Vòng đeo ngón tay Elpiso Đá Swarovski Đỏ

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.105 crt - AAAAA

  9.194.672,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 12. Bông tai nữ Expectancy Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.06 crt - AAAAA

  8.341.941,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 13. Bông tai nữ Grafetul Set Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.249 crt - AAAAA

  13.384.180,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 14. Vòng tay nữ Knopka Đá Swarovski Đỏ

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.078 crt - AAAAA

  10.603.534,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 15. Bông tai nữ Molitva Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.348 crt - AAAAA

  13.569.557,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 16. Bông tai nữ Nabegu Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.12 crt - AAAAA

  10.158.630,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 17. Dây chuyền nữ Nekogda Đá Swarovski Đỏ

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.375 crt - AAAAA

  31.736.453,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 18. Bông tai nữ Orenda Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.276 crt - AAAAA

  12.568.525,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay Petillante Đá Swarovski Đỏ

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.312 crt - AAAAA

  31.402.775,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 21. Bông tai nữ Ponnade Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.532 crt - AAAAA

  16.313.130,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 22. Dây chuyền nữ Soifdevivre Đá Swarovski Đỏ

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.534 crt - AAAAA

  20.131.884,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 23. Vòng đeo ngón tay Soyuz Đá Swarovski Đỏ

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.078 crt - AAAAA

  10.492.308,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 24. Dây chuyền nữ Strannik Đá Swarovski Đỏ

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.136 crt - AAAAA

  16.387.279,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 25. Vòng tay Wabisabi Đá Swarovski Đỏ

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.49 crt - AAAAA

  62.916.776,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 26. Vòng tay nữ Amoursansfin Đá Swarovski Đỏ

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.381 crt - AAAAA

  26.286.384,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 27. Bông tai nữ Espoiryn Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.168 crt - AAAAA

  12.790.976,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 28. Xỏ khuyên tai Incassable Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.124 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 29. Vòng tay nữ Laviecontinue Đá Swarovski Đỏ

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.17 crt - AAAAA

  14.422.289,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 30. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Đá Swarovski Đỏ

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.525 crt - AAAAA

  23.654.038,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 31. Bông tai nữ Redko Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.356 crt - AAAAA

  13.754.934,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 32. Nhẫn Senvoler Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.214 crt - AAAAA

  17.017.560,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 33. Dây chuyền nữ Seychas Đá Swarovski Đỏ

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.178 crt - AAAAA

  11.345.040,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 34. Bông tai nữ Belleame Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.12 crt - AAAAA

  11.419.190,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 35. Bông tai nữ Compound Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.132 crt - AAAAA

  8.749.769,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 36. Vòng tay nữ Estbelle Đá Swarovski Đỏ

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.084 crt - AAAAA

  8.341.941,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 37. Bông tai nữ Exyen Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Exyen

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.318 crt - AAAAA

  13.384.180,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 38. Vòng tay nữ Fidelite Đá Swarovski Đỏ

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  8.267.789,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 39. Nhẫn Infinitime Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.114 crt - AAAAA

  14.867.192,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 40. Nhẫn Iskrenne Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.576 crt - AAAAA

  17.870.291,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 41. Nhẫn Komorebi Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.114 crt - AAAAA

  10.306.931,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 42. Bông tai nữ Likelihood Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Likelihood

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.144 crt - AAAAA

  10.344.006,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 43. Nhẫn Meapohi Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  15.979.452,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 44. Nhẫn Milota Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.132 crt - AAAAA

  10.937.212,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 45. Dây chuyền nữ Nuitetjour Đá Swarovski Đỏ

  Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.4 crt - AAAAA

  10.195.705,00 ₫
  5.837.235  - 81.891.113  5.837.235 ₫ - 81.891.113 ₫
 46. Nhẫn Obman Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  13.495.406,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 47. Bông tai nữ Oiana Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Oiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAAAA

  11.789.943,00 ₫
  6.479.969  - 106.839.112  6.479.969 ₫ - 106.839.112 ₫
 48. Nhẫn đeo ngón út Shram Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.108 crt - AAAAA

  9.565.426,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite A Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Simplicite A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.216 crt - AAAAA

  12.939.277,00 ₫
  7.111.663  - 100.570.272  7.111.663 ₫ - 100.570.272 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.216 crt - AAAAA

  14.162.762,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 51. Bông tai nữ Simplicite Set Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.216 crt - AAAAA

  13.569.557,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 52. Dây chuyền nữ Tempete Đá Swarovski Đỏ

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.06 crt - AAAAA

  6.673.552,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 53. Nhẫn Aveniren Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.072 crt - AAAAA

  9.750.801,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 54. Bông tai nữ Bonasavoir Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Bonasavoir

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  3.82 crt - AAAAA

  28.992.880,00 ₫
  12.393.903  - 407.516.931  12.393.903 ₫ - 407.516.931 ₫
 55. Bông tai nữ Convergence Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Convergence

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.12 crt - AAAAA

  15.719.925,00 ₫
  8.399.960  - 104.716.483  8.399.960 ₫ - 104.716.483 ₫
 56. Vòng tay nữ Evasion Đá Swarovski Đỏ

  Vòng tay nữ Evasion

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.096 crt - AAAAA

  11.419.190,00 ₫
  6.276.196  - 77.150.571  6.276.196 ₫ - 77.150.571 ₫
 57. Dây chuyền nữ Evidemment Đá Swarovski Đỏ

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.18 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 58. Dây chuyền nữ Foralltid Đá Swarovski Đỏ

  Dây chuyền nữ Foralltid

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.102 crt - AAAAA

  16.572.656,00 ₫
  8.223.073  - 34.774.928  8.223.073 ₫ - 34.774.928 ₫
 59. Bông tai nữ Gordost Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Gordost

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.168 crt - AAAAA

  13.977.385,00 ₫
  7.682.227  - 100.626.875  7.682.227 ₫ - 100.626.875 ₫
 60. Airpods® Intrepide Đá Swarovski Đỏ

  Airpods® GLAMIRA Intrepide

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.072 crt - AAAAA

  7.859.962,00 ₫
  4.499.978  - 53.829.928  4.499.978 ₫ - 53.829.928 ₫
 61. Dây chuyền nữ Jaihate Đá Swarovski Đỏ

  Dây chuyền nữ Jaihate

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.26 crt - AAAAA

  9.750.801,00 ₫
  5.582.520  - 75.494.917  5.582.520 ₫ - 75.494.917 ₫

You’ve viewed 60 of 163 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng