Đang tải...
Tìm thấy 100 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây Chuyền Atra Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Atra

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.332 crt - VS

  15.649.472,00 ₫
  7.968.975  - 294.764.245  7.968.975 ₫ - 294.764.245 ₫
 2. Dây Chuyền Arcum Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Arcum

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.534 crt - VS

  19.090.664,00 ₫
  9.103.152  - 247.072.057  9.103.152 ₫ - 247.072.057 ₫
 3. Dây Chuyền Bazi Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Bazi

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.275 crt - VS

  12.458.908,00 ₫
  6.529.287  - 85.427.422  6.529.287 ₫ - 85.427.422 ₫
 4. Dây Chuyền Dreanora Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Dreanora

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.16 crt - VS

  27.822.607,00 ₫
  11.627.810  - 258.359.749  11.627.810 ₫ - 258.359.749 ₫
 5. Dây Chuyền Asaleit Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Asaleit

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - VS

  23.799.863,00 ₫
  9.264.830  - 232.904.983  9.264.830 ₫ - 232.904.983 ₫
 6. Dây Chuyền Duse Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Duse

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  15.937.951,00 ₫
  8.516.462  - 175.601.351  8.516.462 ₫ - 175.601.351 ₫
 7. Dây Chuyền Liatona Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Liatona

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  12.488.648,00 ₫
  6.732.060  - 184.009.669  6.732.060 ₫ - 184.009.669 ₫
 8. Dây Chuyền Eoli Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Eoli

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.51 crt - VS

  27.261.873,00 ₫
  12.161.509  - 269.012.087  12.161.509 ₫ - 269.012.087 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Dây Chuyền Accorde Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Accorde

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.33 crt - VS

  30.599.516,00 ₫
  12.248.566  - 1.086.470.883  12.248.566 ₫ - 1.086.470.883 ₫
 11. Dây Chuyền Avithe Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Avithe

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.432 crt - VS

  17.685.042,00 ₫
  8.798.722  - 228.024.914  8.798.722 ₫ - 228.024.914 ₫
 12. Dây Chuyền Oofe Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Oofe

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.025 crt - VS

  12.229.370,00 ₫
  6.955.111  - 156.094.601  6.955.111 ₫ - 156.094.601 ₫
 13. Dây Chuyền Adingta Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Adingta

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  4.928 crt - VS

  70.199.176,00 ₫
  20.202.672  - 808.753.072  20.202.672 ₫ - 808.753.072 ₫
 14. Dây Chuyền Amphynom Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Amphynom

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.07 crt - VS

  21.485.548,00 ₫
  10.202.722  - 218.116.081  10.202.722 ₫ - 218.116.081 ₫
 15. Dây Chuyền Amunni Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Amunni

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  5.216 crt - VS

  62.905.298,00 ₫
  18.153.313  - 751.625.178  18.153.313 ₫ - 751.625.178 ₫
 16. Dây Chuyền Apact Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Apact

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.432 crt - VS

  17.153.777,00 ₫
  8.506.729  - 224.983.319  8.506.729 ₫ - 224.983.319 ₫
 17. Dây Chuyền Aramea Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Aramea

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.296 crt - VS

  28.655.057,00 ₫
  11.764.074  - 262.428.721  11.764.074 ₫ - 262.428.721 ₫
 18. Dây Chuyền Atorlds Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Atorlds

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.256 crt - VS

  20.302.977,00 ₫
  10.314.383  - 232.823.879  10.314.383 ₫ - 232.823.879 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây Chuyền Attempatea Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Attempatea

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.18 crt - VS

  25.497.207,00 ₫
  11.871.949  - 238.555.590  11.871.949 ₫ - 238.555.590 ₫
 21. Dây Chuyền Awpel Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Awpel

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.354 crt - VS

  18.003.260,00 ₫
  8.156.337  - 209.734.795  8.156.337 ₫ - 209.734.795 ₫
 22. Dây Chuyền Batin Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Batin

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.64 crt - VS

  29.333.942,00 ₫
  13.320.829  - 312.567.712  13.320.829 ₫ - 312.567.712 ₫
 23. Dây Chuyền Bipmet Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Bipmet

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.144 crt - VS

  14.743.212,00 ₫
  7.805.946  - 182.536.186  7.805.946 ₫ - 182.536.186 ₫
 24. Dây Chuyền Bonicoc Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Bonicoc

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.296 crt - VS

  28.867.565,00 ₫
  11.854.916  - 273.351.429  11.854.916 ₫ - 273.351.429 ₫
 25. Dây Chuyền Bwandi Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Bwandi

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.514 crt - VS

  24.907.273,00 ₫
  10.104.850  - 248.694.235  10.104.850 ₫ - 248.694.235 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây Chuyền Cnytttoma Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Cnytttoma

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.012 crt - VS

  16.956.682,00 ₫
  9.046.375  - 190.958.021  9.046.375 ₫ - 190.958.021 ₫
 28. Dây Chuyền Cumeluma Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Cumeluma

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.324 crt - VS

  27.020.436,00 ₫
  12.110.409  - 258.129.933  12.110.409 ₫ - 258.129.933 ₫
 29. Dây Chuyền Curyte Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Curyte

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.3 crt - VS

  33.127.959,00 ₫
  13.641.481  - 297.548.997  13.641.481 ₫ - 297.548.997 ₫
 30. Dây Chuyền Cyndl Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Cyndl

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.025 crt - VS

  22.571.330,00 ₫
  10.815.908  - 218.116.081  10.815.908 ₫ - 218.116.081 ₫
 31. Dây Chuyền Dhymon Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Dhymon

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.232 crt - VS

  21.009.437,00 ₫
  9.981.835  - 95.213.516  9.981.835 ₫ - 95.213.516 ₫
 32. Dây Chuyền Dicinos Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Dicinos

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - VS

  26.065.783,00 ₫
  12.093.377  - 255.034.269  12.093.377 ₫ - 255.034.269 ₫
 33. Dây Chuyền Duna Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Duna

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.078 crt - VS

  26.010.627,00 ₫
  12.365.903  - 252.276.555  12.365.903 ₫ - 252.276.555 ₫
 34. Dây Chuyền Durvi Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Durvi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.28 crt - VS

  28.742.656,00 ₫
  11.824.635  - 270.134.096  11.824.635 ₫ - 270.134.096 ₫
 35. Dây Chuyền Eallic Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Eallic

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - VS

  26.471.058,00 ₫
  12.587.331  - 246.855.759  12.587.331 ₫ - 246.855.759 ₫
 36. Dây Chuyền Enkit Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Enkit

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.576 crt - VS

  18.075.718,00 ₫
  8.701.391  - 239.664.080  8.701.391 ₫ - 239.664.080 ₫
 37. Dây Chuyền Epho Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Epho

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.408 crt - VS

  22.172.814,00 ₫
  10.210.292  - 111.296.924  10.210.292 ₫ - 111.296.924 ₫
 38. Dây Chuyền Evans Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Evans

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.554 crt - VS

  19.986.380,00 ₫
  9.538.438  - 225.916.080  9.538.438 ₫ - 225.916.080 ₫
 39. Dây Chuyền Eviound Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Eviound

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.57 crt - VS

  21.059.184,00 ₫
  9.349.183  - 258.548.998  9.349.183 ₫ - 258.548.998 ₫
 40. Dây Chuyền Fieneds Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Fieneds

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.494 crt - VS

  18.609.687,00 ₫
  9.188.046  - 239.136.873  9.188.046 ₫ - 239.136.873 ₫
 41. Dây Chuyền Fjecoc Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Fjecoc

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.19 crt - VS

  19.496.750,00 ₫
  9.191.020  - 89.665.648  9.191.020 ₫ - 89.665.648 ₫
 42. Dây Chuyền Galitiona Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Galitiona

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.27 crt - VS

  28.230.047,00 ₫
  11.582.389  - 299.306.364  11.582.389 ₫ - 299.306.364 ₫
 43. Dây Chuyền Gegi Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Gegi

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.396 crt - VS

  30.371.058,00 ₫
  12.324.268  - 293.263.730  12.324.268 ₫ - 293.263.730 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây Chuyền Glif Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Glif

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  24.084.015,00 ₫
  11.582.389  - 222.239.126  11.582.389 ₫ - 222.239.126 ₫
 46. Dây Chuyền Gredio Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Gredio

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - VS

  25.379.600,00 ₫
  12.127.443  - 235.000.307  12.127.443 ₫ - 235.000.307 ₫
 47. Dây Chuyền Hemina Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Hemina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  1.376 crt - VS

  19.936.903,00 ₫
  8.333.967  - 306.876.549  8.333.967 ₫ - 306.876.549 ₫
 48. Dây Chuyền Hinfic Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Hinfic

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.36 crt - VS

  34.072.340,00 ₫
  13.686.902  - 1.108.410.912  13.686.902 ₫ - 1.108.410.912 ₫
 49. Dây Chuyền Hinnen Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Hinnen

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.296 crt - VS

  33.826.038,00 ₫
  13.974.569  - 301.739.634  13.974.569 ₫ - 301.739.634 ₫
 50. Dây Chuyền Hlitt Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Hlitt

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.296 crt - VS

  19.021.451,00 ₫
  9.830.431  - 226.821.797  9.830.431 ₫ - 226.821.797 ₫
 51. Dây Chuyền Hyog Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Hyog

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  4.616 crt - VS

  58.215.566,00 ₫
  17.154.048  - 725.318.769  17.154.048 ₫ - 725.318.769 ₫
 52. Dây Chuyền Illikies Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Illikies

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - VS

  17.247.594,00 ₫
  8.970.674  - 206.639.132  8.970.674 ₫ - 206.639.132 ₫
 53. Dây Chuyền Itoros Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Itoros

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  19.481.610,00 ₫
  9.612.788  - 202.164.605  9.612.788 ₫ - 202.164.605 ₫
 54. Dây Chuyền Jesinna Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Jesinna

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - VS

  21.672.911,00 ₫
  10.579.339  - 220.589.909  10.579.339 ₫ - 220.589.909 ₫
 55. Dây Chuyền Jourip Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Jourip

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  1.116 crt - VS

  23.336.729,00 ₫
  10.144.053  - 307.133.395  10.144.053 ₫ - 307.133.395 ₫
 56. Dây Chuyền Kanba Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Kanba

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.118 crt - VS

  26.349.935,00 ₫
  12.451.068  - 264.916.068  12.451.068 ₫ - 264.916.068 ₫
 57. Dây Chuyền Kyoseic Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Kyoseic

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  21.183.552,00 ₫
  10.083.492  - 214.831.157  10.083.492 ₫ - 214.831.157 ₫
 58. Dây Chuyền Ledled Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Ledled

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  30.392.147,00 ₫
  12.899.602  - 93.695.152  12.899.602 ₫ - 93.695.152 ₫
 59. Dây Chuyền Leher Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Leher

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.272 crt - VS

  28.857.290,00 ₫
  11.885.196  - 270.242.238  11.885.196 ₫ - 270.242.238 ₫
 60. Dây Chuyền Lemalky Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Lemalky

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - VS

  15.015.469,00 ₫
  7.747.547  - 200.204.468  7.747.547 ₫ - 200.204.468 ₫
 61. Dây Chuyền Lingel Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Lingel

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.35 crt - VS

  35.494.453,00 ₫
  14.595.324  - 122.059.569  14.595.324 ₫ - 122.059.569 ₫
 62. Dây Chuyền lmeto Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA lmeto

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  1.086 crt - VS

  18.533.174,00 ₫
  7.685.094  - 229.498.402  7.685.094 ₫ - 229.498.402 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Dây Chuyền Lwit Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Lwit

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.368 crt - VS

  26.446.184,00 ₫
  12.042.278  - 254.425.952  12.042.278 ₫ - 254.425.952 ₫
 65. Dây Chuyền Lythw Pearl Strand

  Dây Chuyền GLAMIRA Lythw

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.576 crt - VS

  18.713.236,00 ₫
  9.051.783  - 243.313.992  9.051.783 ₫ - 243.313.992 ₫

You’ve viewed 60 of 100 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng