Đang tải...
Tìm thấy 184 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Audrisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.822 crt - VS

  278.031.322,00 ₫
  10.447.874  - 2.287.743.868  10.447.874 ₫ - 2.287.743.868 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Pranta

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.162 crt - VS

  131.405.600,00 ₫
  7.259.399  - 1.824.076.254  7.259.399 ₫ - 1.824.076.254 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Kalypso

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.568 crt - AAA

  13.069.747,00 ₫
  3.871.679  - 1.261.975.146  3.871.679 ₫ - 1.261.975.146 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Hagano

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.94 crt - VS

  83.913.280,00 ₫
  9.254.673  - 302.673.091  9.254.673 ₫ - 302.673.091 ₫
 5. Dây chuyền nữ Acetal

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.49 crt - AAA

  17.560.670,00 ₫
  7.669.774  - 118.273.017  7.669.774 ₫ - 118.273.017 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Stano

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.448 crt - VS

  138.029.910,00 ₫
  5.688.651  - 1.664.992.102  5.688.651 ₫ - 1.664.992.102 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Elgerha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.384.448,00 ₫
  4.924.504  - 62.575.170  4.924.504 ₫ - 62.575.170 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Adagione

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  21.152.162,00 ₫
  6.325.441  - 93.254.272  6.325.441 ₫ - 93.254.272 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Megalopolis Vintage
  Mới

  Mặt dây chuyền nữ Megalopolis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  10.221.177,00 ₫
  3.549.039  - 42.664.889  3.549.039 ₫ - 42.664.889 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Eadric

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  1.566 crt - VS1

  156.306.333,00 ₫
  7.110.815  - 2.385.116.051  7.110.815 ₫ - 2.385.116.051 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Fermina

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Sapphire Trắng

  0.78 crt - AAA

  24.705.447,00 ₫
  8.212.036  - 159.239.808  8.212.036 ₫ - 159.239.808 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Pasta

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.106 crt - VS

  11.451.453,00 ₫
  4.344.885  - 53.518.612  4.344.885 ₫ - 53.518.612 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Wayu

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.598 crt - VS

  42.527.910,00 ₫
  15.627.095  - 241.781.871  15.627.095 ₫ - 241.781.871 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Negelita

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.235 crt - VS

  14.259.553,00 ₫
  5.603.746  - 80.999.609  5.603.746 ₫ - 80.999.609 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Trond

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  15.104.361,00 ₫
  6.346.668  - 77.843.969  6.346.668 ₫ - 77.843.969 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Bircha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  22.205.553,00 ₫
  7.335.813  - 112.923.985  7.335.813 ₫ - 112.923.985 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Bricolage

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  12.112.299,00 ₫
  4.022.244  - 47.900.709  4.022.244 ₫ - 47.900.709 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Dayys

  Vàng 14K & Kim Cương

  3 crt - VS

  873.065.765,00 ₫
  8.657.505  - 1.907.127.745  8.657.505 ₫ - 1.907.127.745 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Meda

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  2.36 crt - VS

  45.643.933,00 ₫
  13.742.198  - 2.813.618.737  13.742.198 ₫ - 2.813.618.737 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Bohort

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.205 crt - VS1

  24.695.824,00 ₫
  6.134.404  - 82.711.867  6.134.404 ₫ - 82.711.867 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Laud

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  20.660.277,00 ₫
  4.301.866  - 75.254.355  4.301.866 ₫ - 75.254.355 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Azhakosam

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  11.296.643,00 ₫
  3.549.039  - 44.872.426  3.549.039 ₫ - 44.872.426 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Schenkel

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - AAA

  13.835.309,00 ₫
  4.988.183  - 35.476.242  4.988.183 ₫ - 35.476.242 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Mimic

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.07 crt - AAA

  12.288.619,00 ₫
  4.732.052  - 56.999.724  4.732.052 ₫ - 56.999.724 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Illumed

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.35 crt - VS

  115.170.017,00 ₫
  5.433.936  - 3.233.956.365  5.433.936 ₫ - 3.233.956.365 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Lefties

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.808 crt - VS

  21.430.369,00 ₫
  6.176.857  - 496.313.684  6.176.857 ₫ - 496.313.684 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Valeso

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.865 crt - VS

  13.164.842,00 ₫
  5.009.409  - 144.338.932  5.009.409 ₫ - 144.338.932 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Hateruma

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.475 crt - SI

  46.885.247,00 ₫
  6.581.289  - 174.168.982  6.581.289 ₫ - 174.168.982 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Remedios

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.16 crt - AA

  32.733.804,00 ₫
  10.245.234  - 2.383.658.511  10.245.234 ₫ - 2.383.658.511 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Gliese

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.41 crt - VS

  51.517.961,00 ₫
  7.944.301  - 3.074.603.346  7.944.301 ₫ - 3.074.603.346 ₫
 34. Dây chuyền nữ Darlene

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.44 crt - AA

  37.355.198,00 ₫
  4.338.658  - 409.710.315  4.338.658 ₫ - 409.710.315 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Menyiona

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.096 crt - VS

  200.898.008,00 ₫
  8.325.242  - 2.355.059.586  8.325.242 ₫ - 2.355.059.586 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Malaise

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.132 crt - AAA

  19.563.019,00 ₫
  4.945.731  - 62.278.003  4.945.731 ₫ - 62.278.003 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Illust

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  0.57 crt - AA

  20.247.071,00 ₫
  6.928.268  - 299.177.819  6.928.268 ₫ - 299.177.819 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Negroni

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.63 crt - VS

  28.855.615,00 ₫
  8.855.618  - 157.683.210  8.855.618 ₫ - 157.683.210 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Repervia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  11.381.266,00 ₫
  4.172.810  - 54.509.175  4.172.810 ₫ - 54.509.175 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Brittney

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.61 crt - AAA

  45.385.820,00 ₫
  11.393.153  - 1.706.510.775  11.393.153 ₫ - 1.706.510.775 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Irabelia

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Hồng Ngọc

  1.324 crt - AA

  28.389.203,00 ₫
  8.231.847  - 1.232.215.855  8.231.847 ₫ - 1.232.215.855 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Khalisi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  15.586.905,00 ₫
  5.391.483  - 105.027.801  5.391.483 ₫ - 105.027.801 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Fermi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.92 crt - VS

  117.074.726,00 ₫
  7.647.133  - 1.820.680.045  7.647.133 ₫ - 1.820.680.045 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Dubbed

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.582 crt - VS

  26.150.816,00 ₫
  5.773.557  - 1.286.484.461  5.773.557 ₫ - 1.286.484.461 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Camerone

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  15.974.356,00 ₫
  5.370.257  - 78.240.191  5.370.257 ₫ - 78.240.191 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Yett

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  13.720.123,00 ₫
  5.051.862  - 81.990.175  5.051.862 ₫ - 81.990.175 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Benigna

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.85 crt - AAA

  20.700.748,00 ₫
  8.974.485  - 217.824.431  8.974.485 ₫ - 217.824.431 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Gaut

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  18.038.403,00 ₫
  5.433.936  - 272.489.268  5.433.936 ₫ - 272.489.268 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Dorurea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  45.936.573,00 ₫
  4.516.959  - 371.205.786  4.516.959 ₫ - 371.205.786 ₫
 51. Dây chuyền nữ Beyyola

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.685 crt - VS

  15.183.039,00 ₫
  6.229.781  - 90.834.470  6.229.781 ₫ - 90.834.470 ₫
 52. Dây chuyền nữ Alfarinn

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.52 crt - AAA

  15.455.301,00 ₫
  6.205.158  - 104.843.835  6.205.158 ₫ - 104.843.835 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Oblatinos

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.214 crt - VS

  10.569.570,00 ₫
  3.570.548  - 49.499.757  3.570.548 ₫ - 49.499.757 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Chofa

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.06 crt - VS

  60.754.238,00 ₫
  5.666.010  - 4.499.469.236  5.666.010 ₫ - 4.499.469.236 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Dreepy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.716 crt - VS

  81.869.044,00 ₫
  9.418.823  - 5.406.568.711  9.418.823 ₫ - 5.406.568.711 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Croissance

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.778 crt - VS

  74.283.325,00 ₫
  8.130.527  - 330.918.239  8.130.527 ₫ - 330.918.239 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Brop

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.424 crt - VS

  30.603.815,00 ₫
  6.665.062  - 97.556.137  6.665.062 ₫ - 97.556.137 ₫
 58. Dây chuyền nữ Geryon

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.398 crt - VS

  35.753.035,00 ₫
  5.175.824  - 69.112.874  5.175.824 ₫ - 69.112.874 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Gadson

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - VS1

  26.018.932,00 ₫
  4.602.997  - 68.263.825  4.602.997 ₫ - 68.263.825 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Ailie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  15.016.908,00 ₫
  5.518.841  - 86.914.676  5.518.841 ₫ - 86.914.676 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Aaroker

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.576 crt - VS

  16.527.373,00 ₫
  6.091.952  - 92.334.467  6.091.952 ₫ - 92.334.467 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Alminner

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  11.345.039,00 ₫
  4.430.922  - 53.575.216  4.430.922 ₫ - 53.575.216 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Kimmell

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.21 crt - VS

  132.708.614,00 ₫
  10.420.704  - 1.695.133.467  10.420.704 ₫ - 1.695.133.467 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Camdehz

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.232 crt - AAA

  17.198.124,00 ₫
  5.527.898  - 75.976.051  5.527.898 ₫ - 75.976.051 ₫

You’ve viewed 60 of 184 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng