Đang tải...
Tìm thấy 172 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  10.674.853,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Nhẫn Sumpay Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  14.395.119,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 3. Nhẫn Kafala Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.102 crt - VS

  15.115.115,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 4. Nhẫn Chidones Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  16.283.128,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 5. Bông tai nữ Adzinstva Đá Moissanite

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  12.813.617,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 6. Bông tai nữ Batasuna Đá Moissanite

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  8.076.753,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 7. Nhẫn Bondoflove Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.426 crt - VS

  18.385.100,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Đá Moissanite

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  9.880.706,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 9. Bông tai nữ Enhed Đá Moissanite

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  9.402.690,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 10. Bông tai nữ Forhard Đá Moissanite

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  10.362.685,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 11. Bông tai nữ Forhold Đá Moissanite

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.156 crt - VS

  10.595.892,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 12. Bông tai nữ Jednota Đá Moissanite

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.456 crt - VS

  15.003.322,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 13. Nhẫn Konexioa Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.108 crt - VS

  20.408.109,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 14. Nhẫn Lidhje Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.104 crt - VS

  16.478.127,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 15. Nhẫn Nexum Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.108 crt - VS

  20.964.238,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 16. Nhẫn Passie Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  9.634.764,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 17. Bông tai nữ Relasyon Đá Moissanite

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.093 crt - VS

  7.671.754,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 18. Bông tai nữ Relatie Đá Moissanite

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.084 crt - VS

  12.722.769,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Relationship Đá Moissanite

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  14.568.892,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 21. Bông tai nữ Rilato Đá Moissanite

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  9.991.932,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 22. Vòng đeo ngón tay Sambungan Đá Moissanite

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  9.307.879,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 23. Nhẫn Spojeny Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  11.972.488,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 24. Bông tai nữ Spolu Đá Moissanite

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  14.298.610,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 25. Nhẫn Strasta Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  9.625.990,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 26. Bông tai nữ Suhde Đá Moissanite

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  9.954.857,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 27. Nhẫn Tadafuq Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.42 crt - VS

  14.195.591,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 28. Nhẫn Verbintenis Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.102 crt - VS

  10.258.252,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 29. Bông tai nữ Veza Đá Moissanite

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.568 crt - VS

  15.486.717,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 30. Nhẫn Vezu Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.528 crt - VS

  23.246.776,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 31. Bông tai nữ Wahda Đá Moissanite

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.37 crt - VS

  11.665.697,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Wananga Đá Moissanite

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.134 crt - VS

  9.176.276,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 33. Bông tai nữ Yhteys Đá Moissanite

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.74 crt - VS

  17.613.028,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 34. Bông tai nữ Zajedno Đá Moissanite

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.492 crt - VS

  19.620.188,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 35. Bông tai nữ Aikya Đá Moissanite

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.324 crt - VS

  12.387.393,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 36. Bông tai nữ Dibana Đá Moissanite

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.202 crt - VS

  13.491.727,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 37. Vòng tay Filmkien Đá Moissanite

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.36 crt - VS

  43.443.189,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 38. Dây chuyền nữ Harremana Đá Moissanite

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  14.311.345,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 39. Bông tai nữ Huipu Đá Moissanite

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.704 crt - VS

  16.248.034,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 40. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Đá Moissanite

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.546 crt - VS

  27.150.435,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 41. Vòng tay Odnos Đá Moissanite

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.92 crt - VS

  46.662.512,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫
 42. Nhẫn Passy Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.054 crt - VS

  13.248.614,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 43. Vòng tay Prawdziwy Đá Moissanite

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.312 crt - VS

  59.407.641,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 44. Bông tai nữ Rankontre Đá Moissanite

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  10.807.589,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 45. Bông tai nữ Tutaki Đá Moissanite

  Bông tai nữ Tutaki

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  9.917.782,00 ₫
  5.370.257  - 69.891.174  5.370.257 ₫ - 69.891.174 ₫
 46. Nhẫn Ubuzima Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.138 crt - VS

  15.692.755,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 47. Dây chuyền nữ Aito Đá Moissanite

  Dây chuyền nữ Aito

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  15.600.208,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Đá Moissanite

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  10.653.343,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 49. Bông tai nữ Duruovo Đá Moissanite

  Bông tai nữ Duruovo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.252 crt - VS

  15.181.625,00 ₫
  7.567.888  - 111.990.030  7.567.888 ₫ - 111.990.030 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas Đá Moissanite

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.108 crt - VS

  11.488.529,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 51. Bông tai nữ Halawai Đá Moissanite

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  13.801.914,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 52. Dây chuyền nữ Hamkke Đá Moissanite

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.776 crt - VS

  28.099.110,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 53. Bông tai nữ Hlangana Đá Moissanite

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  15.025.399,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 54. Dây chuyền nữ Jinkhene Đá Moissanite

  Dây chuyền nữ Jinkhene

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.108 crt - VS

  12.029.092,00 ₫
  6.378.082  - 79.683.580  6.378.082 ₫ - 79.683.580 ₫
 55. Vòng tay nữ Kartu Đá Moissanite

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.226 crt - VS

  27.743.357,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 56. Bông tai nữ Kinabuhi Đá Moissanite

  Bông tai nữ Kinabuhi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  8.722.599,00 ₫
  4.669.788  - 64.358.180  4.669.788 ₫ - 64.358.180 ₫
 57. Airpods® Kukuman Đá Moissanite

  Airpods® GLAMIRA Kukuman

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  11.666.265,00 ₫
  6.176.857  - 81.636.405  6.176.857 ₫ - 81.636.405 ₫
 58. Bông tai nữ Lifetyd Đá Moissanite

  Bông tai nữ Lifetyd

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.202 crt - VS

  15.938.697,00 ₫
  8.063.169  - 108.806.084  8.063.169 ₫ - 108.806.084 ₫
 59. Nhẫn Manawa Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Manawa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.054 crt - VS

  18.772.835,00 ₫
  9.216.465  - 112.966.445  9.216.465 ₫ - 112.966.445 ₫
 60. Kẹp tóc Reunirse Đá Moissanite

  Kẹp tóc GLAMIRA Reunirse

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.432 crt - VS

  18.846.418,00 ₫
  9.132.974  - 150.834.182  9.132.974 ₫ - 150.834.182 ₫
 61. Vòng tay nữ Tulus Đá Moissanite

  Vòng tay nữ Tulus

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.266 crt - VS

  14.274.270,00 ₫
  7.052.796  - 90.876.920  7.052.796 ₫ - 90.876.920 ₫

You’ve viewed 60 of 172 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng