Đang tải...
Tìm thấy 745 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.064 crt - AAA

  6.355.723,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.066 crt - AAA

  7.461.756,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.012 crt - AAA

  4.760.354,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - AAA

  7.588.264,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.066 crt - AAA

  7.610.057,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  4.219.789,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  4.930.164,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  4.256.865,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.045 crt - AAA

  4.818.938,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  5.666.010,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  4.145.639,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.17 crt - AAA

  10.775.891,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  5.721.481,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  4.490.072,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.114 crt - AAA

  7.851.754,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  5.544.029,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  4.442.241,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.054 crt - AAA

  6.506.006,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.064 crt - AAA

  6.133.272,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  6.963.927,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  4.893.088,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  4.744.787,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AA

  8.781.184,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.17 crt - AAA

  7.641.189,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  4.871.579,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  4.293.940,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  4.871.579,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  4.452.996,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  4.378.846,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  4.145.639,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.012 crt - AAA

  4.405.166,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  4.293.940,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Bông tai nữ Providencia Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Providencia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  7.005.531,00 ₫
  3.506.020  - 48.579.952  3.506.020 ₫ - 48.579.952 ₫
 35. Bông tai nữ Anguis Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  14.853.040,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 36. Bông tai nữ Paseduluran Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Paseduluran

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.168 crt - AAA

  10.197.968,00 ₫
  5.157.993  - 67.032.693  5.157.993 ₫ - 67.032.693 ₫
 37. Bông tai nữ Vriller Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Vriller

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  4.945.730,00 ₫
  2.688.666  - 28.004.583  2.688.666 ₫ - 28.004.583 ₫
 38. Bông tai nữ Expertise Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Expertise

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.032 crt - AAA

  7.843.547,00 ₫
  4.172.810  - 44.122.432  4.172.810 ₫ - 44.122.432 ₫
 39. Bông tai nữ Despain Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Despain

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  4.945.730,00 ₫
  2.688.666  - 28.004.583  2.688.666 ₫ - 28.004.583 ₫
 40. Bông tai nữ Musgrove Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Musgrove

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.214 crt - AAA

  8.547.128,00 ₫
  4.301.866  - 65.801.570  4.301.866 ₫ - 65.801.570 ₫
 41. Bông tai nữ Assuming Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Assuming

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.298.624,00 ₫
  5.561.294  - 75.112.848  5.561.294 ₫ - 75.112.848 ₫
 42. Bông tai nữ Forsyth Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Forsyth

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  5.279.407,00 ₫
  2.882.249  - 31.047.016  2.882.249 ₫ - 31.047.016 ₫
 43. Xỏ khuyên tai Viskas Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.108.563,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 44. Bông tai nữ Bozelle Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Bozelle

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.156 crt - AAA

  6.970.719,00 ₫
  2.796.212  - 132.055.970  2.796.212 ₫ - 132.055.970 ₫
 45. Xỏ khuyên tai Judes Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ khuyên tai Judes

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  5.146.955,00 ₫
  2.279.988  - 10.600.702  2.279.988 ₫ - 10.600.702 ₫
 46. Bông tai nữ Volontiers Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Volontiers

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  5.390.634,00 ₫
  2.946.778  - 30.551.741  2.946.778 ₫ - 30.551.741 ₫
 47. Bông tai nữ Collegno Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Collegno

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.098 crt - AAA

  10.171.648,00 ₫
  5.162.239  - 58.443.113  5.162.239 ₫ - 58.443.113 ₫
 48. Bông tai nữ Coppock Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Coppock

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.28 crt - AAA

  10.368.346,00 ₫
  3.979.226  - 245.248.835  3.979.226 ₫ - 245.248.835 ₫
 49. Bông tai nữ Tancredi Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Tancredi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  7.389.870,00 ₫
  3.841.962  - 43.853.563  3.841.962 ₫ - 43.853.563 ₫
 50. Bông tai nữ Calderone Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Calderone

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.04 crt - AAA

  5.465.916,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 51. Bông tai nữ Brezza Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  5.554.500,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫
 52. Bông tai nữ Anno Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Anno

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  7.254.586,00 ₫
  3.075.834  - 127.485.240  3.075.834 ₫ - 127.485.240 ₫
 53. Bông tai nữ Bohanan Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Bohanan

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.066 crt - AAA

  7.647.133,00 ₫
  2.581.119  - 29.886.648  2.581.119 ₫ - 29.886.648 ₫
 54. Bông tai nữ Volantaire Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Volantaire

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  4.723.278,00 ₫
  2.559.610  - 28.542.313  2.559.610 ₫ - 28.542.313 ₫
 55. Xỏ khuyên tai Charon Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ khuyên tai Charon

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.222 crt - AAA

  11.564.095,00 ₫
  5.518.841  - 69.820.417  5.518.841 ₫ - 69.820.417 ₫
 56. Bông tai nữ Arredondos Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Arredondos

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.075 crt - AAA

  6.085.440,00 ₫
  3.054.324  - 36.650.763  3.054.324 ₫ - 36.650.763 ₫
 57. Bông tai nữ Agueda Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Agueda

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.09 crt - AAA

  5.276.578,00 ₫
  2.667.156  - 34.131.910  2.667.156 ₫ - 34.131.910 ₫
 58. Bông tai nữ Poucheres Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Poucheres

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  5.407.331,00 ₫
  2.710.175  - 126.056.000  2.710.175 ₫ - 126.056.000 ₫
 59. Bông tai nữ Narfi Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Narfi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.254 crt - AAA

  14.799.267,00 ₫
  5.318.465  - 74.362.850  5.318.465 ₫ - 74.362.850 ₫
 60. Bông tai nữ Vulcanite Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Vulcanite

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  4.760.354,00 ₫
  2.581.119  - 26.943.266  2.581.119 ₫ - 26.943.266 ₫
 61. Bông tai nữ Kalani Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Kalani

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.044 crt - AAA

  7.177.323,00 ₫
  3.441.492  - 37.301.706  3.441.492 ₫ - 37.301.706 ₫

You’ve viewed 60 of 745 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng