Đang tải...
Tìm thấy 737 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  7.091.568,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  8.678.731,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  4.845.259,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.164 crt - VS

  12.795.786,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  8.827.032,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.276.393,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  5.043.371,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.313.469,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  5.667.991,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.618.802,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  4.315.450,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  27.615.434,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  6.259.214,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.084.408,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  9.549.860,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.911.937,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  4.498.845,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  7.326.756,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  6.869.117,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  13.699.745,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  7.298.737,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  7.150.436,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  27.799.961,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  11.744.943,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.956.484,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  4.350.544,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.956.484,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.047.332,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.973.182,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.202.243,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  4.574.977,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Kim Cương

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.350.544,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Bông tai nữ Manatua Kim Cương

  Bông tai nữ Manatua

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  9.666.745,00 ₫
  3.785.642  - 42.792.246  3.785.642 ₫ - 42.792.246 ₫
 35. Xỏ khuyên tai Snelheid Kim Cương

  Xỏ khuyên tai Snelheid

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.044 crt - VS

  6.038.743,00 ₫
  2.731.684  - 29.334.762  2.731.684 ₫ - 29.334.762 ₫
 36. Khuyên kẹp vành tai Suilup Kim Cương

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Suilup

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  11.499.567,00 ₫
  3.699.604  - 54.905.396  3.699.604 ₫ - 54.905.396 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Darab Kim Cương

  Xỏ khuyên tai Darab

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  5.616.199,00 ₫
  2.667.156  - 9.855.800  2.667.156 ₫ - 9.855.800 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Tomelon Kim Cương

  Xỏ khuyên tai Tomelon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  7.763.452,00 ₫
  2.172.442  - 20.794.995  2.172.442 ₫ - 20.794.995 ₫
 39. Xỏ khuyên tai Ratehang Kim Cương

  Xỏ khuyên tai Ratehang

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.350.544,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 40. Bông tai nữ Brezza Kim Cương

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  5.894.121,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫
 41. Bông tai nữ Meldrum Kim Cương

  Bông tai nữ Meldrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  8.882.504,00 ₫
  2.903.759  - 42.636.585  2.903.759 ₫ - 42.636.585 ₫
 42. Bông tai nữ Assuming Kim Cương

  Bông tai nữ Assuming

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.206 crt - VS

  16.081.620,00 ₫
  5.561.294  - 75.112.848  5.561.294 ₫ - 75.112.848 ₫
 43. Bông tai nữ Relasyon Kim Cương

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  10.501.930,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 44. Xỏ khuyên tai Dejlig Kim Cương

  Xỏ khuyên tai Dejlig

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.771.107,00 ₫
  2.538.100  - 26.518.736  2.538.100 ₫ - 26.518.736 ₫
 45. Xỏ khuyên tai Viskas Kim Cương

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  4.165.167,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 46. Bông tai nữ Treibered Kim Cương

  Bông tai nữ Treibered

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  7.689.018,00 ₫
  2.753.194  - 56.660.105  2.753.194 ₫ - 56.660.105 ₫
 47. Bông tai nữ Forsyth Kim Cương

  Bông tai nữ Forsyth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.619.028,00 ₫
  2.882.249  - 31.047.016  2.882.249 ₫ - 31.047.016 ₫
 48. Xỏ khuyên tai Orengut Kim Cương

  Xỏ khuyên tai Orengut

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  7.326.756,00 ₫
  3.183.380  - 38.037.552  3.183.380 ₫ - 38.037.552 ₫
 49. Bông tai nữ Chubb Kim Cương

  Bông tai nữ Chubb

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.170.501,00 ₫
  5.433.936  - 67.584.580  5.433.936 ₫ - 67.584.580 ₫
 50. Khuyên kẹp vành tai Vrijedan Kim Cương

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Vrijedan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  6.778.268,00 ₫
  3.226.399  - 36.254.538  3.226.399 ₫ - 36.254.538 ₫
 51. Bông tai nữ Aur Kim Cương

  Bông tai nữ Aur

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  12.168.903,00 ₫
  4.022.244  - 58.032.737  4.022.244 ₫ - 58.032.737 ₫
 52. Bông tai nữ Graphy Kim Cương

  Bông tai nữ Graphy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  7.822.037,00 ₫
  4.202.810  - 43.839.414  4.202.810 ₫ - 43.839.414 ₫
 53. Bông tai nữ Anca Kim Cương

  Bông tai nữ Anca

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  6.471.761,00 ₫
  3.376.965  - 35.929.073  3.376.965 ₫ - 35.929.073 ₫
 54. Bông tai nữ Mailhotod Kim Cương

  Bông tai nữ Mailhotod

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  4.649.128,00 ₫
  2.516.591  - 26.136.667  2.516.591 ₫ - 26.136.667 ₫
 55. Xỏ khuyên tai Welkin Kim Cương

  Xỏ khuyên tai Welkin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.068 crt - VS

  11.486.264,00 ₫
  4.988.183  - 57.098.778  4.988.183 ₫ - 57.098.778 ₫
 56. Bông tai nữ Benedic Kim Cương

  Bông tai nữ Benedic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.845.259,00 ₫
  2.581.119  - 26.943.266  2.581.119 ₫ - 26.943.266 ₫
 57. Bông tai nữ Calderone Kim Cương

  Bông tai nữ Calderone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  5.862.140,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 58. Bông tai nữ Bohanan Kim Cương

  Bông tai nữ Bohanan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  8.864.108,00 ₫
  2.581.119  - 29.886.648  2.581.119 ₫ - 29.886.648 ₫
 59. Bông tai nữ Chaparro Kim Cương

  Bông tai nữ Chaparro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  6.609.589,00 ₫
  2.882.249  - 34.952.658  2.882.249 ₫ - 34.952.658 ₫
 60. Bông tai nữ Patnode Kim Cương

  Bông tai nữ Patnode

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  15.526.622,00 ₫
  2.817.722  - 38.476.227  2.817.722 ₫ - 38.476.227 ₫
 61. Bông tai nữ Agueda Kim Cương

  Bông tai nữ Agueda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  6.550.156,00 ₫
  2.667.156  - 34.131.910  2.667.156 ₫ - 34.131.910 ₫

You’ve viewed 60 of 737 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng