Đang tải...
Tìm thấy 97 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Klifica Thạch Anh Vàng

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.17 crt - AAA

  6.021.196,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Hriht Thạch Anh Vàng

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.27 crt - AAA

  4.564.223,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 3. Bông tai nữ Tryn Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Tryn

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  9.282.690,00 ₫
  4.925.636  - 69.013.820  4.925.636 ₫ - 69.013.820 ₫
 4. Bông tai nữ Musgrove Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Musgrove

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.214 crt - AAA

  8.179.205,00 ₫
  4.301.866  - 65.801.570  4.301.866 ₫ - 65.801.570 ₫
 5. Bông tai nữ Callaham Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Callaham

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  6.764.400,00 ₫
  3.678.095  - 48.466.745  3.678.095 ₫ - 48.466.745 ₫
 6. Bông tai nữ Kinley Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Kinley

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  2.92 crt - AAA

  37.865.762,00 ₫
  15.916.905  - 331.540.880  15.916.905 ₫ - 331.540.880 ₫
 7. Bông tai nữ Nicolina Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Nicolina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  23.261.209,00 ₫
  13.358.427  - 163.272.810  13.358.427 ₫ - 163.272.810 ₫
 8. Bông tai nữ Shawnda Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  8.013.357,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 9. Bông tai nữ Aara Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Aara

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  5.205.257,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 10. Bông tai nữ Alistar Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Alistar

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  6.539.968,00 ₫
  3.613.567  - 45.028.085  3.613.567 ₫ - 45.028.085 ₫
 11. Bông tai nữ Apsuvai Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.108 crt - AAA

  6.123.365,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 12. Bông tai nữ Berkowitz Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Berkowitz

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  7.281.473,00 ₫
  3.990.546  - 49.273.347  3.990.546 ₫ - 49.273.347 ₫
 13. Bông tai nữ Capote Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Capote

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.188 crt - AAA

  6.249.308,00 ₫
  3.247.908  - 49.513.911  3.247.908 ₫ - 49.513.911 ₫
 14. Bông tai nữ Conforti Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Conforti

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  5.726.292,00 ₫
  3.075.834  - 42.523.378  3.075.834 ₫ - 42.523.378 ₫
 15. Bông tai nữ Cudney Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Cudney

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.17 crt - AAA

  7.082.511,00 ₫
  3.764.132  - 52.457.293  3.764.132 ₫ - 52.457.293 ₫
 16. Bông tai nữ Dacr Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Dacr

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  6.095.064,00 ₫
  3.355.455  - 42.480.927  3.355.455 ₫ - 42.480.927 ₫
 17. Bông tai nữ Dvien Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Dvien

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  7.315.718,00 ₫
  3.850.169  - 58.400.660  3.850.169 ₫ - 58.400.660 ₫
 18. Bông tai nữ Elske Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Elske

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  6.473.741,00 ₫
  3.312.436  - 52.358.234  3.312.436 ₫ - 52.358.234 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Fiz Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Fiz

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  5.613.085,00 ₫
  3.075.834  - 39.721.505  3.075.834 ₫ - 39.721.505 ₫
 21. Bông tai nữ Forel Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Forel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.166 crt - AAA

  6.312.704,00 ₫
  3.333.945  - 50.362.963  3.333.945 ₫ - 50.362.963 ₫
 22. Bông tai nữ Fryer Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Fryer

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  5.874.593,00 ₫
  3.161.871  - 43.287.525  3.161.871 ₫ - 43.287.525 ₫
 23. Bông tai nữ Golightly Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Golightly

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  5.390.634,00 ₫
  2.946.778  - 38.447.930  2.946.778 ₫ - 38.447.930 ₫
 24. Bông tai nữ Goncalves Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Goncalves

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  5.131.106,00 ₫
  2.796.212  - 36.962.082  2.796.212 ₫ - 36.962.082 ₫
 25. Bông tai nữ Gwendolyn Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  7.408.548,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 26. Bông tai nữ Hidalgo Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Hidalgo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.12 crt - AAA

  5.558.462,00 ₫
  3.011.306  - 40.726.218  3.011.306 ₫ - 40.726.218 ₫
 27. Bông tai nữ Kalista Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Kalista

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  5.835.537,00 ₫
  3.204.890  - 40.995.087  3.204.890 ₫ - 40.995.087 ₫
 28. Bông tai nữ Kals Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Kals

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  6.095.064,00 ₫
  3.355.455  - 42.480.927  3.355.455 ₫ - 42.480.927 ₫
 29. Bông tai nữ Kanisha Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.33 crt - AAA

  5.571.199,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 30. Bông tai nữ Kempker Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Kempker

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.434 crt - AAA

  7.923.640,00 ₫
  4.022.244  - 922.141.849  4.022.244 ₫ - 922.141.849 ₫
 31. Bông tai nữ Kyoko Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Kyoko

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  5.909.687,00 ₫
  3.247.908  - 41.419.610  3.247.908 ₫ - 41.419.610 ₫
 32. Bông tai nữ Mahan Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Mahan

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  6.508.835,00 ₫
  3.398.473  - 52.273.330  3.398.473 ₫ - 52.273.330 ₫
 33. Bông tai nữ Monroe Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Monroe

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  6.620.062,00 ₫
  3.463.002  - 52.910.125  3.463.002 ₫ - 52.910.125 ₫
 34. Bông tai nữ Morgana Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Morgana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.144 crt - AAA

  5.671.669,00 ₫
  3.011.306  - 41.603.572  3.011.306 ₫ - 41.603.572 ₫
 35. Bông tai nữ Narfi Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Narfi

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.254 crt - AAA

  10.582.306,00 ₫
  5.318.465  - 74.362.850  5.318.465 ₫ - 74.362.850 ₫
 36. Bông tai nữ Nedeau Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Nedeau

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.205 crt - AAA

  6.519.590,00 ₫
  3.355.455  - 51.594.091  3.355.455 ₫ - 51.594.091 ₫
 37. Bông tai nữ Nunnally Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Nunnally

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  6.508.835,00 ₫
  3.398.473  - 52.273.330  3.398.473 ₫ - 52.273.330 ₫
 38. Bông tai nữ Ohanlon Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Ohanlon

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.14 crt - AAA

  6.533.174,00 ₫
  3.527.530  - 47.858.259  3.527.530 ₫ - 47.858.259 ₫
 39. Bông tai nữ Ohlinger Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Ohlinger

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  5.909.687,00 ₫
  3.247.908  - 41.419.610  3.247.908 ₫ - 41.419.610 ₫
 40. Bông tai nữ Pala Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Pala

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.184 crt - AAA

  6.694.212,00 ₫
  3.506.020  - 54.268.604  3.506.020 ₫ - 54.268.604 ₫
 41. Bông tai nữ Pape Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Pape

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  6.875.626,00 ₫
  3.742.623  - 49.103.533  3.742.623 ₫ - 49.103.533 ₫
 42. Bông tai nữ Plantz Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Plantz

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.151 crt - AAA

  5.551.670,00 ₫
  2.925.268  - 41.235.650  2.925.268 ₫ - 41.235.650 ₫
 43. Bông tai nữ Quiroga Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Quiroga

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.269 crt - AAA

  7.998.073,00 ₫
  3.441.492  - 54.961.999  3.441.492 ₫ - 54.961.999 ₫
 44. Bông tai nữ Rayborn Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Rayborn

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  5.353.558,00 ₫
  2.925.268  - 38.235.665  2.925.268 ₫ - 38.235.665 ₫
 45. Bông tai nữ Rend Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Rend

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  6.317.515,00 ₫
  3.484.511  - 43.754.502  3.484.511 ₫ - 43.754.502 ₫
 46. Bông tai nữ Rusz Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Rusz

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  7.726.377,00 ₫
  4.245.262  - 51.820.505  4.245.262 ₫ - 51.820.505 ₫
 47. Bông tai nữ Searles Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Searles

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.33 crt - AAA

  10.539.289,00 ₫
  5.481.483  - 929.981.437  5.481.483 ₫ - 929.981.437 ₫
 48. Bông tai nữ Summae Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Summae

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.285 crt - AAA

  8.907.126,00 ₫
  4.559.977  - 70.075.134  4.559.977 ₫ - 70.075.134 ₫
 49. Bông tai nữ Syndra Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Syndra

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  6.944.116,00 ₫
  3.355.455  - 62.094.041  3.355.455 ₫ - 62.094.041 ₫
 50. Bông tai nữ Timothy Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Timothy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  6.659.118,00 ₫
  3.419.983  - 56.164.822  3.419.983 ₫ - 56.164.822 ₫
 51. Bông tai nữ Tolle Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Tolle

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  5.429.690,00 ₫
  2.903.759  - 40.825.273  2.903.759 ₫ - 40.825.273 ₫
 52. Bông tai nữ Uggi Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Uggi

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.11 crt - AAA

  5.863.838,00 ₫
  3.204.890  - 41.900.743  3.204.890 ₫ - 41.900.743 ₫
 53. Bông tai nữ Utopique Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Utopique

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  9.661.367,00 ₫
  4.818.372  - 79.655.275  4.818.372 ₫ - 79.655.275 ₫
 54. Bông tai nữ Westgate Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Westgate

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.115 crt - AAA

  6.114.592,00 ₫
  3.333.945  - 43.570.542  3.333.945 ₫ - 43.570.542 ₫
 55. Bông tai nữ Xie Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Xie

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.172 crt - AAA

  5.933.178,00 ₫
  3.097.343  - 46.556.380  3.097.343 ₫ - 46.556.380 ₫
 56. Bông tai nữ Yoric Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Yoric

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  5.390.634,00 ₫
  2.946.778  - 38.447.930  2.946.778 ₫ - 38.447.930 ₫
 57. Bông tai nữ Zalewski Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Zalewski

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.115 crt - AAA

  4.742.805,00 ₫
  2.538.100  - 35.716.805  2.538.100 ₫ - 35.716.805 ₫
 58. Bông tai nữ Zwen Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Zwen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  5.724.311,00 ₫
  3.140.361  - 40.358.292  3.140.361 ₫ - 40.358.292 ₫
 59. Bông tai nữ Extragalactic Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - AAA

  25.256.482,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 60. Bông tai nữ Allanek Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Allanek

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  5.576.009,00 ₫
  3.054.324  - 39.509.240  3.054.324 ₫ - 39.509.240 ₫
 61. Bông tai nữ Benir Thạch Anh Vàng

  Bông tai nữ Benir

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  5.983.839,00 ₫
  3.290.927  - 41.844.140  3.290.927 ₫ - 41.844.140 ₫

You’ve viewed 60 of 97 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng