Đang tải...
Tìm thấy 737 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  6.355.723,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  5.961.763,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  4.590.543,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - VS

  8.663.730,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  6.110.064,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.191.488,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  4.788.656,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.228.564,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.045 crt - VS

  4.960.447,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  8.156.564,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.015 crt - VS

  4.202.243,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  11.370.228,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  5.523.368,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  4.659.882,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  7.229.116,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  5.402.520,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.006 crt - VS

  4.357.336,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  6.222.988,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  6.133.272,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  6.652.608,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  5.374.218,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  5.225.917,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  8.101.942,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  7.895.904,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  4.786.674,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.006 crt - VS

  4.209.035,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  4.786.674,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  4.622.806,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  4.548.656,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.117.338,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  4.405.166,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.265.639,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Tomelon Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ khuyên tai Tomelon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  4.480.449,00 ₫
  2.172.442  - 20.794.995  2.172.442 ₫ - 20.794.995 ₫
 35. Khuyên kẹp vành tai Suilup Kim Cương Nhân Tạo

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Suilup

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  9.235.427,00 ₫
  3.699.604  - 54.905.396  3.699.604 ₫ - 54.905.396 ₫
 36. Xỏ khuyên tai Orengut Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ khuyên tai Orengut

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  6.506.006,00 ₫
  3.183.380  - 38.037.552  3.183.380 ₫ - 38.037.552 ₫
 37. Bông tai nữ Melamas Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Melamas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  4.734.033,00 ₫
  2.516.591  - 27.636.660  2.516.591 ₫ - 27.636.660 ₫
 38. Bông tai nữ Calderone Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Calderone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  5.126.295,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 39. Bông tai nữ Meldrum Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Meldrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  6.561.760,00 ₫
  2.903.759  - 42.636.585  2.903.759 ₫ - 42.636.585 ₫
 40. Bông tai nữ Zarembarad Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Zarembarad

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.165 crt - VS

  7.844.961,00 ₫
  3.204.890  - 45.947.893  3.204.890 ₫ - 45.947.893 ₫
 41. Xỏ khuyên tai Snelheid Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ khuyên tai Snelheid

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.044 crt - VS

  5.331.199,00 ₫
  2.731.684  - 29.334.762  2.731.684 ₫ - 29.334.762 ₫
 42. Xỏ khuyên tai Svjetlo Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ khuyên tai Svjetlo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.024 crt - VS

  4.603.279,00 ₫
  2.473.572  - 7.935.809  2.473.572 ₫ - 7.935.809 ₫
 43. Khuyên kẹp vành tai Panahon Kim Cương Nhân Tạo

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Panahon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.016 crt - VS

  5.861.858,00 ₫
  3.269.418  - 33.735.686  3.269.418 ₫ - 33.735.686 ₫
 44. Xỏ khuyên tai Igice Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ khuyên tai Igice

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  5.128.277,00 ₫
  2.581.119  - 10.392.402  2.581.119 ₫ - 10.392.402 ₫
 45. Khuyên kẹp vành tai Velocidad Kim Cương Nhân Tạo

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Velocidad

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  5.963.461,00 ₫
  3.032.815  - 45.693.178  3.032.815 ₫ - 45.693.178 ₫
 46. Bông tai nữ Deandra Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Deandra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  10.268.723,00 ₫
  4.151.300  - 68.928.916  4.151.300 ₫ - 68.928.916 ₫
 47. Xỏ khuyên tai Biriwira Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ khuyên tai Biriwira

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  4.304.695,00 ₫
  2.366.025  - 6.950.908  2.366.025 ₫ - 6.950.908 ₫
 48. Bông tai nữ Klabat Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Klabat

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  10.020.234,00 ₫
  5.412.709  - 57.806.322  5.412.709 ₫ - 57.806.322 ₫
 49. Bông tai nữ Brezza Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.02 crt - VS

  5.667.707,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫
 50. Xỏ khuyên tai Emanuelle Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ khuyên tai Emanuelle

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.525.166,00 ₫
  2.559.610  - 6.663.363  2.559.610 ₫ - 6.663.363 ₫
 51. Khuyên kẹp vành tai Nakotne Kim Cương Nhân Tạo

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Nakotne

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  6.720.532,00 ₫
  3.570.548  - 38.914.902  3.570.548 ₫ - 38.914.902 ₫
 52. Xỏ khuyên tai Whakaranu Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ khuyên tai Whakaranu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  11.381.265,00 ₫
  5.990.914  - 17.927.461  5.990.914 ₫ - 17.927.461 ₫
 53. Xỏ khuyên tai Dejlig Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ khuyên tai Dejlig

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  4.601.297,00 ₫
  2.538.100  - 26.518.736  2.538.100 ₫ - 26.518.736 ₫
 54. Xỏ khuyên tai Darab Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ khuyên tai Darab

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  5.163.371,00 ₫
  2.667.156  - 9.855.800  2.667.156 ₫ - 9.855.800 ₫
 55. Bông tai nữ Alistar Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Alistar

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  7.615.434,00 ₫
  3.613.567  - 45.028.085  3.613.567 ₫ - 45.028.085 ₫
 56. Bông tai nữ Dansereaud Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Dansereaud

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  6.258.365,00 ₫
  2.645.647  - 30.523.435  2.645.647 ₫ - 30.523.435 ₫
 57. Bông tai nữ Musicke Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Musicke

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.056 crt - VS

  5.139.029,00 ₫
  2.538.100  - 41.603.569  2.538.100 ₫ - 41.603.569 ₫
 58. Bông tai nữ Ksora Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Ksora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  7.692.414,00 ₫
  3.871.679  - 44.829.971  3.871.679 ₫ - 44.829.971 ₫
 59. Xỏ khuyên tai Campurkan Kim Cương Nhân Tạo

  Xỏ khuyên tai Campurkan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  4.856.012,00 ₫
  2.538.100  - 9.160.709  2.538.100 ₫ - 9.160.709 ₫
 60. Bông tai nữ Kinley Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Kinley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.92 crt - VS

  74.233.514,00 ₫
  15.916.905  - 331.540.880  15.916.905 ₫ - 331.540.880 ₫
 61. Bông tai nữ Nicolina Kim Cương Nhân Tạo

  Bông tai nữ Nicolina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  27.761.187,00 ₫
  13.358.427  - 163.272.810  13.358.427 ₫ - 163.272.810 ₫

You’ve viewed 60 of 737 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng