Đang tải...
Tìm thấy 733 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.064 crt - AAA

  6.355.723,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.066 crt - AAA

  7.942.885,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  4.760.354,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - AAA

  7.333.548,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.066 crt - AAA

  8.091.186,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  4.219.789,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  4.930.164,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  4.256.865,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.045 crt - AAA

  4.818.938,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  5.496.199,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.015 crt - AAA

  4.145.639,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.17 crt - AAA

  8.653.259,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.036 crt - AAA

  5.721.481,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  4.490.072,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.114 crt - AAA

  7.851.754,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  5.374.218,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.006 crt - AAA

  4.442.241,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.054 crt - AAA

  6.506.006,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.064 crt - AAA

  6.133.272,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.12 crt - AAA

  6.624.306,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.07 crt - AAA

  4.893.088,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.07 crt - AAA

  4.744.787,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.27 crt - AA

  8.101.942,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.17 crt - AAA

  7.386.473,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  4.871.579,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.006 crt - AAA

  4.293.940,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  4.871.579,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  4.452.996,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  4.378.846,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  4.145.639,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  4.405.166,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Đá Sapphire Hồng

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  4.293.940,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Bông tai nữ Anthan Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Anthan

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  7.538.171,00 ₫
  3.979.226  - 48.636.560  3.979.226 ₫ - 48.636.560 ₫
 35. Bông tai nữ Andover Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Andover

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.266 crt - AAA

  13.645.121,00 ₫
  4.796.580  - 81.211.872  4.796.580 ₫ - 81.211.872 ₫
 36. Xỏ khuyên tai Larapidite Đá Sapphire Hồng

  Xỏ khuyên tai Larapidite

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  5.040.540,00 ₫
  2.366.025  - 21.243.293  2.366.025 ₫ - 21.243.293 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Ratehang Đá Sapphire Hồng

  Xỏ khuyên tai Ratehang

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  4.293.940,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 38. Bông tai nữ Veracite Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Veracite

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  5.909.687,00 ₫
  3.247.908  - 33.523.421  3.247.908 ₫ - 33.523.421 ₫
 39. Bông tai nữ Syndra Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Syndra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  7.312.039,00 ₫
  3.355.455  - 62.094.041  3.355.455 ₫ - 62.094.041 ₫
 40. Xỏ khuyên tai Viskas Đá Sapphire Hồng

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.108.563,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 41. Bông tai nữ Melamas Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Melamas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  4.564.223,00 ₫
  2.516.591  - 27.636.660  2.516.591 ₫ - 27.636.660 ₫
 42. Bông tai nữ Brezza Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  5.554.500,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫
 43. Xỏ khuyên tai Linus Đá Sapphire Hồng

  Xỏ khuyên tai Linus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.07 crt - AAA

  4.856.012,00 ₫
  2.538.100  - 12.868.238  2.538.100 ₫ - 12.868.238 ₫
 44. Bông tai nữ Mecoher Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Mecoher

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  5.205.257,00 ₫
  2.839.231  - 30.622.493  2.839.231 ₫ - 30.622.493 ₫
 45. Bông tai nữ Vriller Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Vriller

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  4.945.730,00 ₫
  2.688.666  - 28.004.583  2.688.666 ₫ - 28.004.583 ₫
 46. Bông tai nữ Guertin Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Guertin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  5.279.407,00 ₫
  2.882.249  - 31.047.016  2.882.249 ₫ - 31.047.016 ₫
 47. Bông tai nữ Chambers Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Chambers

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.01 crt - AAA

  5.205.257,00 ₫
  2.839.231  - 28.867.784  2.839.231 ₫ - 28.867.784 ₫
 48. Bông tai nữ Foutch Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Foutch

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  5.707.896,00 ₫
  2.753.194  - 126.480.530  2.753.194 ₫ - 126.480.530 ₫
 49. Bông tai nữ Genoveva Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Genoveva

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.128 crt - AAA

  7.372.605,00 ₫
  3.226.399  - 43.612.994  3.226.399 ₫ - 43.612.994 ₫
 50. Bông tai nữ Zwen Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Zwen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  6.092.234,00 ₫
  3.140.361  - 40.358.292  3.140.361 ₫ - 40.358.292 ₫
 51. Bông tai nữ Despain Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Despain

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  4.945.730,00 ₫
  2.688.666  - 28.004.583  2.688.666 ₫ - 28.004.583 ₫
 52. Bông tai nữ Expectancy Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  9.474.011,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 53. Bông tai nữ Bohanan Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Bohanan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.066 crt - AAA

  8.128.262,00 ₫
  2.581.119  - 29.886.648  2.581.119 ₫ - 29.886.648 ₫
 54. Bông tai nữ Zarembarad Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Zarembarad

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.165 crt - AAA

  6.769.495,00 ₫
  3.204.890  - 45.947.893  3.204.890 ₫ - 45.947.893 ₫
 55. Bông tai nữ Turno Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Turno

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.18 crt - AAA

  10.188.347,00 ₫
  4.860.825  - 70.683.624  4.860.825 ₫ - 70.683.624 ₫
 56. Bông tai nữ Berkowitz Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Berkowitz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  7.649.396,00 ₫
  3.990.546  - 49.273.347  3.990.546 ₫ - 49.273.347 ₫
 57. Bông tai nữ Conforti Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Conforti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.13 crt - AAA

  6.377.232,00 ₫
  3.075.834  - 42.523.378  3.075.834 ₫ - 42.523.378 ₫
 58. Bông tai nữ Gaskell Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Gaskell

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.115 crt - AAA

  5.646.481,00 ₫
  2.602.629  - 126.296.570  2.602.629 ₫ - 126.296.570 ₫
 59. Bông tai nữ Godasse Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Godasse

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.036 crt - AAA

  5.313.653,00 ₫
  2.688.666  - 30.947.965  2.688.666 ₫ - 30.947.965 ₫
 60. Bông tai nữ Aplayeard Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Aplayeard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.208 crt - AAA

  9.058.258,00 ₫
  4.861.108  - 68.801.559  4.861.108 ₫ - 68.801.559 ₫
 61. Bông tai nữ Shawnda Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - AAA

  9.683.161,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫

You’ve viewed 60 of 733 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng