Đang tải...
Tìm thấy 202 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Artsel

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.47 crt - AAA

  30.165.421,00 ₫
  13.521.162  - 3.294.394.762  13.521.162 ₫ - 3.294.394.762 ₫
 2. Khuy măng sét Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.008 crt - AAA

  31.607.396,00 ₫
  17.660.293  - 258.281.793  17.660.293 ₫ - 258.281.793 ₫
 3. Khuy Măng Sét Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  3.256 crt - AAA

  53.548.330,00 ₫
  23.535.737  - 6.257.984.489  23.535.737 ₫ - 6.257.984.489 ₫
 4. Khuy măng sét Apollo

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  3.472 crt - AAA

  26.711.192,00 ₫
  13.132.012  - 1.514.539.986  13.132.012 ₫ - 1.514.539.986 ₫
 5. Khuy Măng Sét Emidio

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.384 crt - AAA

  32.239.374,00 ₫
  14.674.175  - 221.786.681  14.674.175 ₫ - 221.786.681 ₫
 6. Khuy măng sét Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.08 crt - AAA

  23.075.550,00 ₫
  13.032.957  - 137.574.818  13.032.957 ₫ - 137.574.818 ₫
 7. Khuy măng sét Contemporary Tale

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.38 crt - AAA

  29.963.064,00 ₫
  16.344.261  - 198.253.771  16.344.261 ₫ - 198.253.771 ₫
 8. Khuy măng sét Hidden Charisma

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.56 crt - AAA

  45.254.501,00 ₫
  21.226.314  - 626.997.023  21.226.314 ₫ - 626.997.023 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Inspiring Whisper

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  18.12 crt - AAA

  100.981.784,00 ₫
  35.745.113  - 12.505.242.615  35.745.113 ₫ - 12.505.242.615 ₫
 11. Khuy măng sét Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.24 crt - AAA

  44.160.638,00 ₫
  16.768.788  - 263.022.331  16.768.788 ₫ - 263.022.331 ₫
 12. Khuy Măng Sét Brendis

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.24 crt - AAA

  31.959.186,00 ₫
  15.323.983  - 206.249.014  15.323.983 ₫ - 206.249.014 ₫
 13. Khuy măng sét Absolute Confidence

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.016 crt - AAA

  43.098.190,00 ₫
  20.186.224  - 323.333.366  20.186.224 ₫ - 323.333.366 ₫
 14. Khuy Măng Sét Arturo

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  40.997.634,00 ₫
  17.875.952  - 239.673.387  17.875.952 ₫ - 239.673.387 ₫
 15. Khuy Măng Sét Sachiel

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.168 crt - AAA

  30.433.155,00 ₫
  15.188.701  - 190.626.447  15.188.701 ₫ - 190.626.447 ₫
 16. Khuy măng sét Mysterious Vibe

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.54 crt - AAA

  32.995.314,00 ₫
  17.116.899  - 233.829.078  17.116.899 ₫ - 233.829.078 ₫
 17. Khuy măng sét VIP

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.576 crt - AAA

  38.147.931,00 ₫
  21.014.051  - 262.668.564  21.014.051 ₫ - 262.668.564 ₫
 18. Khuy măng sét Adelhard

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - AAA

  23.369.322,00 ₫
  12.990.504  - 149.037.024  12.990.504 ₫ - 149.037.024 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Ramiro

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  27.359.868,00 ₫
  15.113.135  - 171.961.441  15.113.135 ₫ - 171.961.441 ₫
 21. Khuy Măng Sét Meldrick

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.108 crt - AAA

  35.674.358,00 ₫
  16.131.999  - 214.895.206  16.131.999 ₫ - 214.895.206 ₫
 22. Khuy măng sét Urban Line

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.18 crt - AAA

  42.784.040,00 ₫
  16.146.149  - 259.003.483  16.146.149 ₫ - 259.003.483 ₫
 23. Khuy măng sét Simply Wise

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.72 crt - AAA

  30.695.230,00 ₫
  15.856.056  - 221.447.061  15.856.056 ₫ - 221.447.061 ₫
 24. Khuy măng sét Alexander

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.296 crt - AAA

  40.231.505,00 ₫
  21.056.503  - 329.772.017  21.056.503 ₫ - 329.772.017 ₫
 25. Khuy măng sét Smooth Life

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.06 crt - AAA

  57.852.178,00 ₫
  17.569.728  - 335.036.147  17.569.728 ₫ - 335.036.147 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Sultan's Power

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  3.34 crt - AAA

  46.398.741,00 ₫
  18.880.099  - 939.660.638  18.880.099 ₫ - 939.660.638 ₫
 28. Khuy măng sét Fearless

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.4 crt - AAA

  37.440.952,00 ₫
  15.537.661  - 298.923.104  15.537.661 ₫ - 298.923.104 ₫
 29. Khuy măng sét Exciting Journey

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  9.96 crt - AAA

  75.294.831,00 ₫
  26.804.589  - 10.378.436.881  26.804.589 ₫ - 10.378.436.881 ₫
 30. Khuy măng sét Smart&Classy

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  4.32 crt - AAA

  47.125.813,00 ₫
  26.082.895  - 451.356.350  26.082.895 ₫ - 451.356.350 ₫
 31. Khuy măng sét Adventurous Spirit

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  1.424 crt - AAA

  42.981.021,00 ₫
  22.436.214  - 355.342.651  22.436.214 ₫ - 355.342.651 ₫
 32. Khuy măng sét Romantic Knight

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.228 crt - AAA

  29.863.442,00 ₫
  16.514.072  - 193.102.853  16.514.072 ₫ - 193.102.853 ₫
 33. Khuy măng sét Archibaldo

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  30.697.494,00 ₫
  17.299.446  - 183.409.504  17.299.446 ₫ - 183.409.504 ₫
 34. Khuy măng sét Baldwin

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  30.993.247,00 ₫
  17.193.314  - 192.763.231  17.193.314 ₫ - 192.763.231 ₫
 35. Khuy măng sét Bartolomeo

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - AAA

  28.611.655,00 ₫
  15.813.603  - 187.003.824  15.813.603 ₫ - 187.003.824 ₫
 36. Khuy măng sét Humberto

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  43.400.736,00 ₫
  24.410.261  - 283.328.841  24.410.261 ₫ - 283.328.841 ₫
 37. Khuy măng sét Parfaid

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - AAA

  34.492.193,00 ₫
  18.742.835  - 234.296.054  18.742.835 ₫ - 234.296.054 ₫
 38. Khuy măng sét Primerio

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  1.08 crt - AAA

  34.125.402,00 ₫
  18.403.214  - 256.258.214  18.403.214 ₫ - 256.258.214 ₫
 39. Khuy măng sét Renzo

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  1.44 crt - AAA

  34.924.644,00 ₫
  18.488.119  - 319.371.123  18.488.119 ₫ - 319.371.123 ₫
 40. Khuy măng sét Reynard

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  37.892.932,00 ₫
  21.629.613  - 218.899.898  21.629.613 ₫ - 218.899.898 ₫
 41. Khuy măng sét Wilfredo

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - AAA

  32.195.506,00 ₫
  17.363.124  - 225.140.436  17.363.124 ₫ - 225.140.436 ₫
 42. Khuy Măng Sét Aleser

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.372 crt - AAA

  34.407.288,00 ₫
  16.243.790  - 233.050.777  16.243.790 ₫ - 233.050.777 ₫
 43. Khuy Măng Sét Andreis

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  46.966.756,00 ₫
  19.457.454  - 273.847.752  19.457.454 ₫ - 273.847.752 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy Măng Sét Atanas

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.14 crt - AAA

  44.036.959,00 ₫
  19.463.115  - 348.054.951  19.463.115 ₫ - 348.054.951 ₫
 46. Khuy Măng Sét Damarcus

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.432 crt - AAA

  47.145.623,00 ₫
  20.059.149  - 312.366.437  20.059.149 ₫ - 312.366.437 ₫
 47. Khuy Măng Sét Didacus

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.192 crt - AAA

  42.113.855,00 ₫
  19.844.905  - 259.795.933  19.844.905 ₫ - 259.795.933 ₫
 48. Khuy Măng Sét Drefan

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.412 crt - AAA

  50.692.116,00 ₫
  22.465.930  - 331.427.667  22.465.930 ₫ - 331.427.667 ₫
 49. Khuy Măng Sét Earvin

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  5.36 crt - AAA

  54.708.984,00 ₫
  18.483.308  - 2.433.865.819  18.483.308 ₫ - 2.433.865.819 ₫
 50. Khuy Măng Sét Efisio

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.476 crt - AAA

  29.543.632,00 ₫
  15.242.191  - 213.961.241  15.242.191 ₫ - 213.961.241 ₫
 51. Khuy Măng Sét Eoforwic

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.648 crt - AAA

  37.382.367,00 ₫
  15.348.040  - 277.937.355  15.348.040 ₫ - 277.937.355 ₫
 52. Khuy Măng Sét Farlow

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.708 crt - AAA

  37.841.988,00 ₫
  16.476.713  - 224.107.421  16.476.713 ₫ - 224.107.421 ₫
 53. Khuy Măng Sét Gadiel

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.56 crt - AAA

  40.602.824,00 ₫
  16.250.865  - 277.526.980  16.250.865 ₫ - 277.526.980 ₫
 54. Khuy Măng Sét Hwitloc

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.432 crt - AAA

  31.611.075,00 ₫
  14.317.573  - 223.428.182  14.317.573 ₫ - 223.428.182 ₫
 55. Khuy Măng Sét Jacolbie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.72 crt - AAA

  34.524.740,00 ₫
  15.599.925  - 268.300.613  15.599.925 ₫ - 268.300.613 ₫
 56. Khuy Măng Sét Jurang

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.504 crt - AAA

  45.864.687,00 ₫
  17.307.087  - 311.432.484  17.307.087 ₫ - 311.432.484 ₫
 57. Khuy Măng Sét Kelven

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.192 crt - AAA

  34.958.323,00 ₫
  16.143.319  - 218.829.148  16.143.319 ₫ - 218.829.148 ₫
 58. Khuy Măng Sét Kennard

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.624 crt - AAA

  38.949.153,00 ₫
  17.389.162  - 286.880.709  17.389.162 ₫ - 286.880.709 ₫
 59. Khuy Măng Sét Leonato

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.816 crt - AAA

  51.039.945,00 ₫
  18.141.423  - 372.196.341  18.141.423 ₫ - 372.196.341 ₫
 60. Khuy Măng Sét Martinus

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.24 crt - AAA

  39.485.471,00 ₫
  17.592.369  - 249.338.434  17.592.369 ₫ - 249.338.434 ₫
 61. Khuy Măng Sét Silvius

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.876 crt - AAA

  50.154.101,00 ₫
  18.425.572  - 373.186.907  18.425.572 ₫ - 373.186.907 ₫
 62. Khuy Măng Sét Tilian

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.12 crt - AAA

  37.973.026,00 ₫
  16.611.996  - 229.583.811  16.611.996 ₫ - 229.583.811 ₫
 63. Khuy Măng Sét Tinuyan

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.768 crt - AAA

  38.912.361,00 ₫
  16.318.790  - 298.173.112  16.318.790 ₫ - 298.173.112 ₫
 64. Khuy Măng Sét Tomlin

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.432 crt - AAA

  38.247.553,00 ₫
  16.675.392  - 261.423.287  16.675.392 ₫ - 261.423.287 ₫

You’ve viewed 60 of 202 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng