Đang tải...
Tìm thấy 1012 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Ezhel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.3 crt - AAA

  26.571.383,00 ₫
  11.662.586  - 165.423.743  11.662.586 ₫ - 165.423.743 ₫
 2. Khuy măng sét Dorete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  21.465.746,00 ₫
  11.213.154  - 125.348.462  11.213.154 ₫ - 125.348.462 ₫
 3. Khuy Măng Sét Radburt

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.3 crt - AAA

  36.040.300,00 ₫
  24.141.395  - 206.532.039  24.141.395 ₫ - 206.532.039 ₫
 4. Khuy măng sét Escavalier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.72 crt - AAA

  52.025.413,00 ₫
  19.082.173  - 321.790.926  19.082.173 ₫ - 321.790.926 ₫
 5. Khuy măng sét Werne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.02 crt - AAA

  18.995.286,00 ₫
  10.044.291  - 109.428.722  10.044.291 ₫ - 109.428.722 ₫
 6. Khuy măng sét Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.008 crt - AAA

  39.248.869,00 ₫
  17.660.293  - 258.281.793  17.660.293 ₫ - 258.281.793 ₫
 7. Khuy măng sét Baldwin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  31.983.808,00 ₫
  17.193.314  - 192.763.231  17.193.314 ₫ - 192.763.231 ₫
 8. Khuy măng sét Mieva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - AAA

  44.715.919,00 ₫
  17.227.842  - 256.201.614  17.227.842 ₫ - 256.201.614 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Comberan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.01 crt - AAA

  18.567.930,00 ₫
  9.142.881  - 106.343.834  9.142.881 ₫ - 106.343.834 ₫
 11. Khuy măng sét Lasalle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.144 crt - AAA

  27.495.716,00 ₫
  13.709.368  - 160.131.310  13.709.368 ₫ - 160.131.310 ₫
 12. Khuy măng sét Reynard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  38.006.139,00 ₫
  21.629.613  - 218.899.898  21.629.613 ₫ - 218.899.898 ₫
 13. Khuy Măng Sét Euston

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  29.325.708,00 ₫
  14.092.008  - 170.744.469  14.092.008 ₫ - 170.744.469 ₫
 14. Khuy măng sét Lourens

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  22.391.780,00 ₫
  11.450.889  - 129.933.345  11.450.889 ₫ - 129.933.345 ₫
 15. Khuy măng sét Nacheline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  31.259.566,00 ₫
  16.729.731  - 181.513.283  16.729.731 ₫ - 181.513.283 ₫
 16. Khuy măng sét Xoana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  27.201.662,00 ₫
  14.323.516  - 156.749.255  14.323.516 ₫ - 156.749.255 ₫
 17. Khuy măng sét Didier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.112 crt - AAA

  21.324.520,00 ₫
  10.638.628  - 124.287.144  10.638.628 ₫ - 124.287.144 ₫
 18. Khuy măng sét Registeel

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  2.392 crt - AAA

  111.914.751,00 ₫
  17.655.765  - 3.398.021.627  17.655.765 ₫ - 3.398.021.627 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Maat

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.024 crt - AAA

  31.465.321,00 ₫
  17.076.144  - 180.819.892  17.076.144 ₫ - 180.819.892 ₫
 21. Khuy măng sét Danel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.096 crt - AAA

  27.927.885,00 ₫
  14.046.159  - 162.268.094  14.046.159 ₫ - 162.268.094 ₫
 22. Khuy măng sét Mysterious Vibe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.54 crt - AAA

  35.117.946,00 ₫
  17.116.899  - 233.829.078  17.116.899 ₫ - 233.829.078 ₫
 23. Khuy măng sét Bartolomeo

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - AAA

  32.630.504,00 ₫
  15.813.603  - 187.003.824  15.813.603 ₫ - 187.003.824 ₫
 24. Khuy măng sét Renzo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  1.44 crt - AAA

  39.735.942,00 ₫
  18.488.119  - 319.371.123  18.488.119 ₫ - 319.371.123 ₫
 25. Khuy Măng Sét Aleser

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.372 crt - AAA

  37.803.498,00 ₫
  16.243.790  - 233.050.777  16.243.790 ₫ - 233.050.777 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Febinasin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  23.583.850,00 ₫
  11.232.965  - 136.329.541  11.232.965 ₫ - 136.329.541 ₫
 28. Khuy măng sét Breed

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.024 crt - AAA

  19.926.130,00 ₫
  9.676.368  - 114.197.564  9.676.368 ₫ - 114.197.564 ₫
 29. Khuy Măng Sét Giffard

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  31.439.000,00 ₫
  23.631.963  - 182.447.244  23.631.963 ₫ - 182.447.244 ₫
 30. Khuy Măng Sét Arturo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  42.497.627,00 ₫
  17.875.952  - 239.673.387  17.875.952 ₫ - 239.673.387 ₫
 31. Khuy măng sét Amit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.528 crt - AAA

  44.705.446,00 ₫
  19.499.907  - 273.564.734  19.499.907 ₫ - 273.564.734 ₫
 32. Khuy măng sét Luxio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.18 crt - AAA

  34.423.704,00 ₫
  16.574.921  - 208.060.333  16.574.921 ₫ - 208.060.333 ₫
 33. Khuy măng sét Enavoire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  45.515.726,00 ₫
  19.003.211  - 246.550.714  19.003.211 ₫ - 246.550.714 ₫
 34. Khuy măng sét Broth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  32.153.619,00 ₫
  14.442.383  - 190.668.902  14.442.383 ₫ - 190.668.902 ₫
 35. Khuy măng sét Oriental Attraction

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.92 crt - AAA

  44.109.411,00 ₫
  16.618.788  - 539.912.531  16.618.788 ₫ - 539.912.531 ₫
 36. Khuy măng sét Metth

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  36.648.222,00 ₫
  19.038.588  - 209.928.248  19.038.588 ₫ - 209.928.248 ₫
 37. Khuy măng sét Sentello

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.56 crt - AAA

  45.134.785,00 ₫
  21.138.579  - 282.409.038  21.138.579 ₫ - 282.409.038 ₫
 38. Khuy măng sét Bishop

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.192 crt - AAA

  28.748.636,00 ₫
  13.042.862  - 168.154.858  13.042.862 ₫ - 168.154.858 ₫
 39. Khuy măng sét Poeticus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  29.166.653,00 ₫
  14.275.404  - 167.999.203  14.275.404 ₫ - 167.999.203 ₫
 40. Khuy măng sét Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  48.037.978,00 ₫
  16.768.788  - 263.022.331  16.768.788 ₫ - 263.022.331 ₫
 41. Khuy măng sét Alexander

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.296 crt - AAA

  50.052.213,00 ₫
  21.056.503  - 329.772.017  21.056.503 ₫ - 329.772.017 ₫
 42. Khuy măng sét Laktena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - AAA

  41.464.048,00 ₫
  17.262.936  - 256.060.106  17.262.936 ₫ - 256.060.106 ₫
 43. Khuy măng sét Mirandus

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.496 crt - AAA

  51.261.830,00 ₫
  23.979.508  - 310.102.297  23.979.508 ₫ - 310.102.297 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Kaleva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  1.026 crt - AAA

  55.095.586,00 ₫
  17.184.823  - 289.017.492  17.184.823 ₫ - 289.017.492 ₫
 46. Khuy măng sét Tahlia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.14 crt - AAA

  15.318.322,00 ₫
  7.429.209  - 92.277.862  7.429.209 ₫ - 92.277.862 ₫
 47. Khuy măng sét Zainab

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  34.807.475,00 ₫
  16.133.414  - 204.494.312  16.133.414 ₫ - 204.494.312 ₫
 48. Khuy măng sét Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  23.726.490,00 ₫
  13.032.957  - 137.574.818  13.032.957 ₫ - 137.574.818 ₫
 49. Khuy măng sét Archibaldo

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  31.178.624,00 ₫
  17.299.446  - 183.409.504  17.299.446 ₫ - 183.409.504 ₫
 50. Khuy Măng Sét Ravinger

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.312 crt - AAA

  35.801.999,00 ₫
  24.650.826  - 223.145.164  24.650.826 ₫ - 223.145.164 ₫
 51. Khuy măng sét Adelhard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - AAA

  25.350.444,00 ₫
  12.990.504  - 149.037.024  12.990.504 ₫ - 149.037.024 ₫
 52. Khuy măng sét Stylish Humour

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.4 crt - AAA

  46.864.022,00 ₫
  14.892.382  - 312.946.628  14.892.382 ₫ - 312.946.628 ₫
 53. Khuy Măng Sét Andreis

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  48.466.749,00 ₫
  19.457.454  - 273.847.752  19.457.454 ₫ - 273.847.752 ₫
 54. Khuy Măng Sét Tilian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  38.482.457,00 ₫
  16.611.996  - 229.583.811  16.611.996 ₫ - 229.583.811 ₫
 55. Khuy măng sét Parfaid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - AAA

  37.152.558,00 ₫
  18.742.835  - 234.296.054  18.742.835 ₫ - 234.296.054 ₫
 56. Khuy Măng Sét Elston

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  0.816 crt - AAA

  51.059.757,00 ₫
  19.562.171  - 333.055.024  19.562.171 ₫ - 333.055.024 ₫
 57. Khuy măng sét Contemporary Tale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  35.425.302,00 ₫
  16.344.261  - 198.253.771  16.344.261 ₫ - 198.253.771 ₫
 58. Khuy măng sét Apollo

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  3.472 crt - AAA

  146.738.925,00 ₫
  13.132.012  - 1.514.539.986  13.132.012 ₫ - 1.514.539.986 ₫
 59. Khuy măng sét Ramiro

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  28.350.429,00 ₫
  15.113.135  - 171.961.441  15.113.135 ₫ - 171.961.441 ₫
 60. Khuy Măng Sét Damarcus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.432 crt - AAA

  55.636.149,00 ₫
  20.059.149  - 312.366.437  20.059.149 ₫ - 312.366.437 ₫
 61. Khuy Măng Sét Didacus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.192 crt - AAA

  43.868.564,00 ₫
  19.844.905  - 259.795.933  19.844.905 ₫ - 259.795.933 ₫
 62. Khuy Măng Sét Faolan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.14 crt - AAA

  36.751.805,00 ₫
  17.153.125  - 214.994.257  17.153.125 ₫ - 214.994.257 ₫
 63. Khuy Măng Sét Aaridon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  38.122.742,00 ₫
  17.038.220  - 214.626.334  17.038.220 ₫ - 214.626.334 ₫
 64. Khuy măng sét VIP

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.576 crt - AAA

  43.270.548,00 ₫
  21.014.051  - 262.668.564  21.014.051 ₫ - 262.668.564 ₫

You’ve viewed 60 of 1012 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng