Đang tải...
Tìm thấy 1016 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Dorete

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  21.635.557,00 ₫
  11.213.154  - 125.348.462  11.213.154 ₫ - 125.348.462 ₫
 2. Khuy măng sét Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.008 crt - AAA

  36.135.676,00 ₫
  17.660.293  - 258.281.793  17.660.293 ₫ - 258.281.793 ₫
 3. Khuy Măng Sét Euston

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  29.325.708,00 ₫
  14.092.008  - 170.744.469  14.092.008 ₫ - 170.744.469 ₫
 4. Khuy măng sét Tahlia

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  15.091.908,00 ₫
  7.429.209  - 92.277.862  7.429.209 ₫ - 92.277.862 ₫
 5. Khuy măng sét Latias

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.45 crt - AAA

  23.961.961,00 ₫
  12.438.620  - 163.442.620  12.438.620 ₫ - 163.442.620 ₫
 6. Khuy măng sét Werne

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  19.108.493,00 ₫
  10.044.291  - 109.428.722  10.044.291 ₫ - 109.428.722 ₫
 7. Khuy măng sét Contemporary Tale

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  34.746.060,00 ₫
  16.344.261  - 198.253.771  16.344.261 ₫ - 198.253.771 ₫
 8. Khuy măng sét Gregers

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.42 crt - AAA

  40.238.015,00 ₫
  20.306.507  - 259.512.917  20.306.507 ₫ - 259.512.917 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Maat

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  31.720.037,00 ₫
  17.076.144  - 180.819.892  17.076.144 ₫ - 180.819.892 ₫
 11. Khuy măng sét Uccery

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.04 crt - AAA

  24.706.863,00 ₫
  11.732.208  - 142.952.150  11.732.208 ₫ - 142.952.150 ₫
 12. Khuy măng sét Sette

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.05 crt - AAA

  22.048.196,00 ₫
  10.743.344  - 128.546.555  10.743.344 ₫ - 128.546.555 ₫
 13. Khuy măng sét Guess

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  33.810.970,00 ₫
  14.042.197  - 202.046.205  14.042.197 ₫ - 202.046.205 ₫
 14. Khuy măng sét Xoana

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.04 crt - AAA

  27.116.757,00 ₫
  14.323.516  - 156.749.255  14.323.516 ₫ - 156.749.255 ₫
 15. Khuy măng sét Renna

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.32 crt - AAA

  35.051.436,00 ₫
  15.672.661  - 214.145.207  15.672.661 ₫ - 214.145.207 ₫
 16. Khuy măng sét Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1 crt - AA

  35.038.135,00 ₫
  13.229.937  - 2.212.659.321  13.229.937 ₫ - 2.212.659.321 ₫
 17. Khuy măng sét Esben

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  27.490.623,00 ₫
  12.730.694  - 168.367.123  12.730.694 ₫ - 168.367.123 ₫
 18. Khuy măng sét Febinasin

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  23.668.755,00 ₫
  11.232.965  - 136.329.541  11.232.965 ₫ - 136.329.541 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Field

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  23.059.983,00 ₫
  10.858.533  - 134.871.999  10.858.533 ₫ - 134.871.999 ₫
 21. Khuy măng sét Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.08 crt - AAA

  23.358.567,00 ₫
  13.032.957  - 137.574.818  13.032.957 ₫ - 137.574.818 ₫
 22. Khuy măng sét Weimar

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.32 crt - AAA

  29.802.310,00 ₫
  14.279.932  - 186.933.072  14.279.932 ₫ - 186.933.072 ₫
 23. Khuy măng sét Mysterious Vibe

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.54 crt - AAA

  35.117.946,00 ₫
  17.116.899  - 233.829.078  17.116.899 ₫ - 233.829.078 ₫
 24. Khuy măng sét Chook

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.544 crt - AAA

  37.495.857,00 ₫
  16.666.901  - 242.347.900  16.666.901 ₫ - 242.347.900 ₫
 25. Khuy Măng Sét Arturo

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  41.761.781,00 ₫
  17.875.952  - 239.673.387  17.875.952 ₫ - 239.673.387 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Kunye

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  3.736 crt - AA

  73.601.819,00 ₫
  17.925.197  - 4.267.295.811  17.925.197 ₫ - 4.267.295.811 ₫
 28. Khuy Măng Sét Adhruth

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  29.806.838,00 ₫
  14.752.571  - 179.121.787  14.752.571 ₫ - 179.121.787 ₫
 29. Khuy măng sét Inely

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  27.064.115,00 ₫
  12.784.184  - 157.796.417  12.784.184 ₫ - 157.796.417 ₫
 30. Khuy măng sét Liossey

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.32 crt - AAA

  29.802.310,00 ₫
  14.279.932  - 186.933.072  14.279.932 ₫ - 186.933.072 ₫
 31. Khuy măng sét Apollo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  3.472 crt - AAA

  92.908.991,00 ₫
  13.132.012  - 1.514.539.986  13.132.012 ₫ - 1.514.539.986 ₫
 32. Khuy Măng Sét Urian

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  30.792.306,00 ₫
  13.584.841  - 184.527.426  13.584.841 ₫ - 184.527.426 ₫
 33. Khuy măng sét Laktena

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - AAA

  37.275.388,00 ₫
  17.262.936  - 256.060.106  17.262.936 ₫ - 256.060.106 ₫
 34. Khuy Măng Sét Zarrius

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.4 crt - AAA

  49.646.084,00 ₫
  18.171.423  - 303.918.369  18.171.423 ₫ - 303.918.369 ₫
 35. Khuy măng sét Unhazy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.08 crt - AAA

  21.282.349,00 ₫
  10.265.045  - 125.688.075  10.265.045 ₫ - 125.688.075 ₫
 36. Khuy măng sét Lauscha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  29.843.914,00 ₫
  15.432.945  - 176.560.481  15.432.945 ₫ - 176.560.481 ₫
 37. Khuy măng sét Tanesha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  32.142.581,00 ₫
  16.661.241  - 192.494.362  16.661.241 ₫ - 192.494.362 ₫
 38. Khuy măng sét Fox

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  8.64 crt - AA

  208.182.030,00 ₫
  32.745.127  - 27.298.455.521  32.745.127 ₫ - 27.298.455.521 ₫
 39. Khuy măng sét Frosmoth

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  2.394 crt - AAA

  60.574.805,00 ₫
  22.679.892  - 488.318.437  22.679.892 ₫ - 488.318.437 ₫
 40. Khuy măng sét Syst

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.112 crt - AAA

  29.317.218,00 ₫
  13.336.917  - 169.074.662  13.336.917 ₫ - 169.074.662 ₫
 41. Khuy măng sét Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  46.396.476,00 ₫
  16.768.788  - 263.022.331  16.768.788 ₫ - 263.022.331 ₫
 42. Khuy măng sét VIP

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.576 crt - AAA

  39.930.941,00 ₫
  21.014.051  - 262.668.564  21.014.051 ₫ - 262.668.564 ₫
 43. Khuy măng sét Vlastislav

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  25.865.253,00 ₫
  11.785.698  - 162.720.923  11.785.698 ₫ - 162.720.923 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy Măng Sét Adelbert

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.6 crt - AAA

  61.880.366,00 ₫
  30.696.080  - 393.578.319  30.696.080 ₫ - 393.578.319 ₫
 46. Khuy Măng Sét Delrico

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  44.806.767,00 ₫
  21.337.256  - 264.762.891  21.337.256 ₫ - 264.762.891 ₫
 47. Khuy Măng Sét Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  3.256 crt - AA

  94.670.776,00 ₫
  23.535.737  - 6.257.984.489  23.535.737 ₫ - 6.257.984.489 ₫
 48. Khuy măng sét Calyrex

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.608 crt - AAA

  31.386.358,00 ₫
  11.553.907  - 210.664.090  11.553.907 ₫ - 210.664.090 ₫
 49. Khuy măng sét Metth

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  37.214.257,00 ₫
  19.038.588  - 209.928.248  19.038.588 ₫ - 209.928.248 ₫
 50. Khuy măng sét Sentello

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.56 crt - AAA

  42.531.024,00 ₫
  21.138.579  - 282.409.038  21.138.579 ₫ - 282.409.038 ₫
 51. Khuy măng sét Avto

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.45 crt - AAA

  38.427.269,00 ₫
  18.610.099  - 246.522.410  18.610.099 ₫ - 246.522.410 ₫
 52. Khuy măng sét Erlend

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.96 crt - AAA

  37.208.312,00 ₫
  17.235.766  - 274.328.882  17.235.766 ₫ - 274.328.882 ₫
 53. Khuy măng sét Wombat

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  35.755.017,00 ₫
  15.779.642  - 226.513.075  15.779.642 ₫ - 226.513.075 ₫
 54. Khuy măng sét Catechisme

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  49.996.175,00 ₫
  17.972.744  - 276.423.213  17.972.744 ₫ - 276.423.213 ₫
 55. Khuy Măng Sét Faolan

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  36.072.563,00 ₫
  17.153.125  - 214.994.257  17.153.125 ₫ - 214.994.257 ₫
 56. Khuy măng sét Alon

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.96 crt - AAA

  40.359.712,00 ₫
  18.919.721  - 292.371.249  18.919.721 ₫ - 292.371.249 ₫
 57. Khuy măng sét Reynard

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  38.091.044,00 ₫
  21.629.613  - 218.899.898  21.629.613 ₫ - 218.899.898 ₫
 58. Khuy măng sét Romantic Knight

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.228 crt - AAA

  31.023.813,00 ₫
  16.514.072  - 193.102.853  16.514.072 ₫ - 193.102.853 ₫
 59. Khuy măng sét Primerio

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  1.08 crt - AAA

  36.559.353,00 ₫
  18.403.214  - 256.258.214  18.403.214 ₫ - 256.258.214 ₫
 60. Khuy măng sét Hidden Charisma

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  2.56 crt - AA

  82.980.737,00 ₫
  21.226.314  - 626.997.023  21.226.314 ₫ - 626.997.023 ₫
 61. Khuy măng sét Adventurous Spirit

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  1.424 crt - AAA

  49.405.519,00 ₫
  22.436.214  - 355.342.651  22.436.214 ₫ - 355.342.651 ₫
 62. Khuy Măng Sét Brendis

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  33.176.161,00 ₫
  15.323.983  - 206.249.014  15.323.983 ₫ - 206.249.014 ₫
 63. Khuy Măng Sét Amarus

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.616 crt - AAA

  36.262.184,00 ₫
  13.798.802  - 202.626.392  13.798.802 ₫ - 202.626.392 ₫
 64. Khuy Măng Sét Pagiel

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.32 crt - AAA

  35.691.338,00 ₫
  15.452.756  - 222.140.449  15.452.756 ₫ - 222.140.449 ₫

You’ve viewed 60 of 1016 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng