Đang tải...
Tìm thấy 67 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brilhando Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.312 crt - VS1

  135.872.750,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 2. Xỏ khuyên tai Acus Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.282 crt - VS1

  24.591.107,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 3. Bông tai nữ Cjace Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.412 crt - VS1

  26.198.363,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 4. Bông tai nữ Claritas Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.448 crt - VS1

  33.517.480,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 5. Bông tai nữ Csillogo Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.472 crt - VS1

  144.061.295,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 6. Bông tai nữ Ignis Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.312 crt - VS1

  30.434.288,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 7. Bông tai nữ Mutaio Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.146 crt - VS1

  131.137.867,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 8. Bông tai nữ Persici Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.933 crt - VS1

  116.307.465,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 9. Bông tai nữ Skinner Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.608 crt - VS1

  36.380.768,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 10. Nhẫn Vertere Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.273 crt - VS1

  32.004.186,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 11. Bông tai nữ Afflatus Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.41 crt - VS1

  25.741.292,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 12. Bông tai nữ Apex Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  12.709.466,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 13. Nhẫn Bolshoy Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.271 crt - VS1

  26.742.607,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 14. Dây chuyền nữ Carbunculus Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.75 crt - VS1

  53.604.365,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Charta Kim Cương Nâu

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.202 crt - VS1

  21.839.612,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 16. Bông tai nữ Craze Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.828 crt - VS1

  105.731.384,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 17. Bông tai nữ Elation Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.33 crt - VS1

  19.741.319,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 18. Bông tai nữ Expectance Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.196 crt - VS1

  14.547.948,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 19. Bông tai nữ Extralove Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.089 crt - VS1

  11.313.058,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 20. Bông tai nữ Honear Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Honear

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.352 crt - VS1

  26.140.912,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 21. Nhẫn Honorable Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.501 crt - VS1

  64.578.938,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 22. Dây chuyền nữ Ianua Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.514 crt - VS1

  41.216.972,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 23. Nhẫn Intermittent Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.22 crt - VS1

  23.001.682,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 24. Bông tai nữ Ladybug Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.226 crt - VS1

  17.275.388,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 25. Vòng tay nữ Persicum Kim Cương Nâu

  Vòng tay nữ Persicum

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.456 crt - VS1

  37.005.388,00 ₫
  5.582.520  - 85.570.341  5.582.520 ₫ - 85.570.341 ₫
 26. Vòng tay nữ Pluit Kim Cương Nâu

  Vòng tay nữ Pluit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.146 crt - VS1

  20.159.619,00 ₫
  5.963.178  - 75.693.032  5.963.178 ₫ - 75.693.032 ₫
 27. Bông tai nữ Songy Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Songy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.54 crt - VS1

  30.749.853,00 ₫
  7.132.041  - 103.895.730  7.132.041 ₫ - 103.895.730 ₫
 28. Bông tai nữ Tuana Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Tuana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.72 crt - VS1

  42.228.761,00 ₫
  8.697.128  - 133.655.023  8.697.128 ₫ - 133.655.023 ₫
 29. Bông tai nữ Uppermost Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Uppermost

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.178 crt - VS1

  16.907.748,00 ₫
  4.478.751  - 55.683.691  4.478.751 ₫ - 55.683.691 ₫
 30. Vòng tay nữ Arctero Kim Cương Nâu

  Vòng tay nữ Arctero

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.366 crt - VS1

  30.060.137,00 ₫
  4.733.467  - 125.362.606  4.733.467 ₫ - 125.362.606 ₫
 31. Bông tai nữ Brillahg Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Brillahg

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.572 crt - VS1

  39.241.510,00 ₫
  8.598.072  - 121.159.797  8.598.072 ₫ - 121.159.797 ₫
 32. Nhẫn Diverse Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Diverse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.214 crt - VS1

  20.216.790,00 ₫
  7.280.625  - 84.353.372  7.280.625 ₫ - 84.353.372 ₫
 33. Nhẫn Intersection Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Intersection

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.27 crt - VS1

  22.660.645,00 ₫
  6.962.230  - 91.131.636  6.962.230 ₫ - 91.131.636 ₫
 34. Nhẫn Longway Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Longway

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.35 crt - VS1

  23.663.659,00 ₫
  7.172.795  - 92.037.292  7.172.795 ₫ - 92.037.292 ₫
 35. Bông tai nữ Marfikent Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.558 crt - VS1

  143.556.109,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 36. Bông tai nữ Pepo Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Pepo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.02 crt - VS1

  75.634.166,00 ₫
  8.866.938  - 347.488.911  8.866.938 ₫ - 347.488.911 ₫
 37. Vòng tay nữ Schijland Kim Cương Nâu

  Vòng tay nữ Schijland

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.598 crt - VS1

  47.841.564,00 ₫
  6.337.328  - 204.918.838  6.337.328 ₫ - 204.918.838 ₫
 38. Vòng tay Awaride Kim Cương Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  3.475 crt - VS1

  330.034.377,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 39. Nhẫn Badelove Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Badelove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.262 crt - VS1

  23.247.624,00 ₫
  7.784.113  - 95.886.333  7.784.113 ₫ - 95.886.333 ₫
 40. Vòng tay nữ Beliaf Kim Cương Nâu

  Vòng tay nữ Beliaf

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.086 crt - VS1

  13.210.407,00 ₫
  5.667.425  - 72.098.707  5.667.425 ₫ - 72.098.707 ₫
 41. Dây chuyền nữ Blueblood Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  4.203 crt - VS1

  442.717.238,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 42. Dây chuyền nữ Differentway Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Differentway

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.27 crt - VS1

  21.344.048,00 ₫
  6.846.759  - 86.122.226  6.846.759 ₫ - 86.122.226 ₫
 43. Dây chuyền nữ Existence Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Existence

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.67 crt - VS1

  50.975.416,00 ₫
  8.937.693  - 126.339.018  8.937.693 ₫ - 126.339.018 ₫
 44. Vòng tay nữ Hopeful Kim Cương Nâu

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.086 crt - VS1

  10.207.308,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 45. Dây chuyền nữ Lifetime Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.57 crt - VS1

  187.738.542,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 46. Bông tai nữ Roaring Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Roaring

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.312 crt - VS1

  22.614.231,00 ₫
  6.028.272  - 104.829.684  6.028.272 ₫ - 104.829.684 ₫
 47. Dây chuyền nữ Spacedoy Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Spacedoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.67 crt - VS1

  46.674.682,00 ₫
  7.032.985  - 101.716.495  7.032.985 ₫ - 101.716.495 ₫
 48. Dây chuyền nữ Splendente Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Splendente

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.012 crt - VS1

  81.498.291,00 ₫
  7.964.112  - 394.399.638  7.964.112 ₫ - 394.399.638 ₫
 49. Vòng tay Streamin Kim Cương Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.928 crt - VS1

  227.325.900,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 50. Dây chuyền nữ Universe Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Universe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.67 crt - VS1

  46.118.552,00 ₫
  6.714.590  - 98.532.543  6.714.590 ₫ - 98.532.543 ₫
 51. Dây chuyền nữ Wavelove Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.92 crt - VS1

  107.824.865,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 52. Dây chuyền nữ Wavysea Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Wavysea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.92 crt - VS1

  52.741.729,00 ₫
  6.042.423  - 118.287.170  6.042.423 ₫ - 118.287.170 ₫
 53. Vòng tay nữ Zarici Kim Cương Nâu

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.556 crt - VS1

  82.715.549,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 54. Nhẫn Cobswan Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.21 crt - VS1

  28.064.582,00 ₫
  9.945.235  - 132.310.686  9.945.235 ₫ - 132.310.686 ₫
 55. Nhẫn Coccic Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Coccic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Ngọc Trai Trắng

  0.208 crt - VS1

  24.775.069,00 ₫
  9.556.935  - 112.117.385  9.556.935 ₫ - 112.117.385 ₫
 56. Vòng tay nữ Demanding Kim Cương Nâu

  Vòng tay nữ Demanding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.303 crt - VS1

  26.280.156,00 ₫
  8.223.073  - 118.570.188  8.223.073 ₫ - 118.570.188 ₫
 57. Vòng tay nữ Dignified Kim Cương Nâu

  Vòng tay nữ Dignified

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.123 crt - VS1

  14.311.346,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 58. Vòng Cổ Driblet Kim Cương Nâu

  GLAMIRA Vòng Cổ Driblet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  2.33 crt - VS1

  263.709.786,00 ₫
  41.164.899  - 862.679.869  41.164.899 ₫ - 862.679.869 ₫
 59. Bông tai nữ Nestlove Set Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.046 crt - VS1

  112.686.256,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 60. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.492 crt - VS1

  183.193.280,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫

You’ve viewed 60 of 67 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng