Đang tải...
Tìm thấy 221 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Citrum Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.202 crt - AAA

  11.723.149,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 2. Nhẫn Honorable Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  15.503.699,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 3. Vòng tay nữ Hopeful Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.086 crt - AAA

  7.150.718,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 4. Bông tai nữ Extralove Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.089 crt - AAA

  7.464.019,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 5. Bông tai nữ Brilhando Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  15.958.224,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 6. Xỏ khuyên tai Acus Đá Thạch Anh Tím

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.282 crt - AAA

  10.694.946,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 7. Bông tai nữ Blenken Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.206 crt - AAA

  8.549.109,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 8. Dây chuyền nữ Brillent Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.639 crt - AAA

  18.342.363,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 9. Bông tai nữ Cjace Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.412 crt - AAA

  10.887.116,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 10. Bông tai nữ Claritas Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.448 crt - AAA

  13.111.916,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 11. Bông tai nữ Csillogo Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  18.260.005,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 12. Bông tai nữ Geminos Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.492 crt - AAA

  17.345.859,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 13. Bông tai nữ Ignis Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.312 crt - AAA

  13.736.254,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 14. Nhẫn Iunctura Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.324 crt - AAA

  17.924.913,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 15. Nhẫn Lacus Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.396 crt - AAA

  19.795.659,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 16. Bông tai nữ Ljus Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.715 crt - AAA

  17.160.200,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 17. Xỏ khuyên tai Loistaa Đá Thạch Anh Tím

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.481 crt - AAA

  11.748.621,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 18. Bông tai nữ Mutaio Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  19.544.057,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Persici Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  14.958.889,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 21. Nhẫn Rocky Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.283 crt - AAA

  15.193.510,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 22. Nhẫn Shinnig Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.432 crt - AAA

  17.473.783,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 23. Bông tai nữ Skinner Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.608 crt - AAA

  13.597.858,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 24. Nhẫn Uniquella Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.206 crt - AAA

  11.960.036,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 25. Nhẫn Unmatched Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.359 crt - AAA

  16.221.997,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 26. Nhẫn Ventus Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  14.446.343,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 27. Nhẫn Vertere Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.273 crt - AAA

  18.192.931,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 28. Nhẫn Adventure Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.706 crt - AAA

  19.205.001,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 29. Bông tai nữ Afflatus Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  15.213.040,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 30. Bông tai nữ Apex Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.18 crt - AAA

  7.869.867,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 31. Dây chuyền nữ Bellator Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.534 crt - AAA

  13.861.064,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 32. Nhẫn Bolshoy Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.271 crt - AAA

  18.252.081,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 33. Vòng tay Botri Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay GLAMIRA Botri

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  2.519 crt - AAA

  70.522.589,00 ₫
  21.948.009  - 217.718.588  21.948.009 ₫ - 217.718.588 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.962 crt - AAA

  15.644.923,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.562 crt - AAA

  13.984.177,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 36. Bông tai nữ Brilliantami Set Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.762 crt - AAA

  14.701.344,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 37. Dây chuyền nữ Carbunculus Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.75 crt - AAA

  14.661.154,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 38. Nhẫn Changing Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.204 crt - AAA

  16.991.521,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Charta Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.202 crt - AAA

  11.283.059,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 40. Bông tai nữ Craze Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  13.156.352,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 41. Bông tai nữ Elation Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.33 crt - AAA

  11.165.888,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 42. Bông tai nữ Expectance Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.196 crt - AAA

  8.576.278,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Experience Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - AAA

  20.131.599,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 44. Vòng đeo lòng bàn tay Flovum Đá Thạch Anh Tím

  Vòng đeo lòng bàn tay Flovum

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.273 crt - AAA

  23.991.394,00 ₫
  10.163.159  - 46.222.421  10.163.159 ₫ - 46.222.421 ₫
 45. Bông tai nữ Honear Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Honear

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.352 crt - AAA

  16.886.239,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 46. Dây chuyền nữ Ianua Đá Thạch Anh Tím

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.514 crt - AAA

  14.415.213,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 47. Vòng đeo ngón tay Incomparable Đá Thạch Anh Tím

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.516 crt - AAA

  13.891.347,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 48. Nhẫn Intermittent Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  11.284.756,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 49. Bông tai nữ Ladybug Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.226 crt - AAA

  9.775.423,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 50. Vòng tay nữ Lilium Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay nữ Lilium

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.326 crt - AAA

  13.368.330,00 ₫
  6.049.499  - 85.825.060  6.049.499 ₫ - 85.825.060 ₫
 51. Bông tai nữ Lucens Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Lucens

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.82 crt - AAA

  18.260.854,00 ₫
  7.376.568  - 115.018.318  7.376.568 ₫ - 115.018.318 ₫
 52. Vòng tay nữ Matchlessea Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.302 crt - AAA

  15.899.923,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 53. Bông tai nữ Mirth Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Mirth

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.484 crt - AAA

  35.213.605,00 ₫
  11.803.528  - 244.300.726  11.803.528 ₫ - 244.300.726 ₫
 54. Bông tai nữ Mondiney Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Mondiney

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.308 crt - AAA

  14.819.927,00 ₫
  7.009.777  - 86.207.131  7.009.777 ₫ - 86.207.131 ₫
 55. Bông tai nữ Notatum Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Notatum

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.292 crt - AAA

  11.780.037,00 ₫
  4.945.731  - 73.060.970  4.945.731 ₫ - 73.060.970 ₫
 56. Bông tai nữ Oriri Đá Thạch Anh Tím

  Bông tai nữ Oriri

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.404 crt - AAA

  15.509.357,00 ₫
  6.367.893  - 96.112.745  6.367.893 ₫ - 96.112.745 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Pallium Đá Thạch Anh Tím

  Mặt dây chuyền nữ Pallium

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.202 crt - AAA

  11.686.075,00 ₫
  3.463.002  - 54.353.513  3.463.002 ₫ - 54.353.513 ₫
 58. Vòng đeo ngón tay Parvus Đá Thạch Anh Tím

  Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.386 crt - AAA

  12.874.748,00 ₫
  5.540.067  - 85.259.025  5.540.067 ₫ - 85.259.025 ₫
 59. Nhẫn Podend Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Podend

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.336 crt - AAA

  15.303.038,00 ₫
  6.948.645  - 98.277.830  6.948.645 ₫ - 98.277.830 ₫
 60. Vòng tay nữ Persicum Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay nữ Persicum

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.456 crt - AAA

  13.996.063,00 ₫
  5.582.520  - 85.570.341  5.582.520 ₫ - 85.570.341 ₫
 61. Xỏ khuyên tai Pinkflower Đá Thạch Anh Tím

  Xỏ khuyên tai Pinkflower

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  10.079.950,00 ₫
  5.076.201  - 64.499.688  5.076.201 ₫ - 64.499.688 ₫

You’ve viewed 60 of 221 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng