Đang tải...
Tìm thấy 735 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.064 crt - AAAAA

  5.450.067,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.066 crt - AAAAA

  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.012 crt - AAAAA

  4.449.035,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.164 crt - AAAAA

  5.635.444,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.066 crt - AAAAA

  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.008 crt - AAAAA

  4.078.281,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.024 crt - AAAAA

  4.449.035,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.008 crt - AAAAA

  4.115.357,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.045 crt - AAAAA

  4.337.809,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.15 crt - AAAAA

  4.449.035,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.015 crt - AAAAA

  4.004.131,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.17 crt - AAAAA

  4.634.411,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.036 crt - AAAAA

  5.042.239,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.114 crt - AAAAA

  5.672.520,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.06 crt - AAAAA

  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.006 crt - AAAAA

  4.300.733,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.054 crt - AAAAA

  5.487.143,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.064 crt - AAAAA

  5.227.616,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.12 crt - AAAAA

  4.671.486,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.07 crt - AAAAA

  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.07 crt - AAAAA

  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.27 crt - AAAAA

  4.337.809,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  4.782.713,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.016 crt - AAAAA

  4.560.260,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.006 crt - AAAAA

  4.152.432,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.016 crt - AAAAA

  4.560.260,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  4.226.582,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  4.152.432,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.008 crt - AAAAA

  4.004.131,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.012 crt - AAAAA

  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.008 crt - AAAAA

  4.152.432,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Linus Đá Swarovski Xanh Lam

  Xỏ khuyên tai Linus

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.07 crt - AAAAA

  4.374.883,00 ₫
  2.538.100  - 12.868.238  2.538.100 ₫ - 12.868.238 ₫
 35. Bông tai nữ Extralove Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.089 crt - AAAAA

  6.784.778,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 36. Bông tai nữ Dansereaud Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Dansereaud

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.066 crt - AAAAA

  4.560.260,00 ₫
  2.645.647  - 30.523.435  2.645.647 ₫ - 30.523.435 ₫
 37. Bông tai nữ Amandier Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Amandier

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.07 crt - AAAAA

  5.190.540,00 ₫
  3.011.306  - 36.707.369  3.011.306 ₫ - 36.707.369 ₫
 38. Bông tai nữ Apsuvai Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  5.783.745,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 39. Bông tai nữ Evita Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Evita

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.056 crt - AAAAA

  4.708.561,00 ₫
  2.731.684  - 32.108.333  2.731.684 ₫ - 32.108.333 ₫
 40. Bông tai nữ Forsyth Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Forsyth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  4.968.088,00 ₫
  2.882.249  - 31.047.016  2.882.249 ₫ - 31.047.016 ₫
 41. Bông tai nữ Assuming Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Assuming

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.206 crt - AAAAA

  9.713.727,00 ₫
  5.561.294  - 75.112.848  5.561.294 ₫ - 75.112.848 ₫
 42. Bông tai nữ Kanisha Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.33 crt - AAAAA

  5.005.164,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 43. Bông tai nữ Guertin Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Guertin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  4.968.088,00 ₫
  2.882.249  - 31.047.016  2.882.249 ₫ - 31.047.016 ₫
 44. Bông tai nữ Meldrum Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Meldrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.114 crt - AAAAA

  5.005.164,00 ₫
  2.903.759  - 42.636.585  2.903.759 ₫ - 42.636.585 ₫
 45. Bông tai nữ Chambers Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Chambers

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.01 crt - AAAAA

  4.893.938,00 ₫
  2.839.231  - 28.867.784  2.839.231 ₫ - 28.867.784 ₫
 46. Bông tai nữ Lonaxz Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Lonaxz

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  6.933.079,00 ₫
  4.022.244  - 50.702.583  4.022.244 ₫ - 50.702.583 ₫
 47. Bông tai nữ Conforti Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Conforti

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  5.301.766,00 ₫
  3.075.834  - 42.523.378  3.075.834 ₫ - 42.523.378 ₫
 48. Bông tai nữ Kalani Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Kalani

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.044 crt - AAAAA

  5.932.046,00 ₫
  3.441.492  - 37.301.706  3.441.492 ₫ - 37.301.706 ₫
 49. Bông tai nữ Anguis Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.184 crt - AAAAA

  9.305.898,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 50. Bông tai nữ Arredondos Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Arredondos

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.075 crt - AAAAA

  5.264.690,00 ₫
  3.054.324  - 36.650.763  3.054.324 ₫ - 36.650.763 ₫
 51. Bông tai nữ Voyou Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Voyou

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.22 crt - AAAAA

  4.968.088,00 ₫
  2.882.249  - 39.113.015  2.882.249 ₫ - 39.113.015 ₫
 52. Bông tai nữ Kinley Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Kinley

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  2.92 crt - AAAAA

  26.063.932,00 ₫
  15.916.905  - 331.540.880  15.916.905 ₫ - 331.540.880 ₫
 53. Bông tai nữ Nicolina Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Nicolina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.42 crt - AAAAA

  21.874.424,00 ₫
  13.358.427  - 163.272.810  13.358.427 ₫ - 163.272.810 ₫
 54. Bông tai nữ Shawnda Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  7.192.607,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 55. Bông tai nữ Aara Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Aara

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  4.893.938,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 56. Bông tai nữ Agueda Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Agueda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.09 crt - AAAAA

  4.597.336,00 ₫
  2.667.156  - 34.131.910  2.667.156 ₫ - 34.131.910 ₫
 57. Bông tai nữ Aimable Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Aimable

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.22 crt - AAAAA

  8.638.543,00 ₫
  5.011.674  - 68.136.466  5.011.674 ₫ - 68.136.466 ₫
 58. Bông tai nữ Alistar Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Alistar

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  6.228.649,00 ₫
  3.613.567  - 45.028.085  3.613.567 ₫ - 45.028.085 ₫
 59. Bông tai nữ Anno Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Anno

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.16 crt - AAAAA

  5.301.766,00 ₫
  3.075.834  - 127.485.240  3.075.834 ₫ - 127.485.240 ₫
 60. Bông tai nữ Ausmusud Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Ausmusud

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  5.301.766,00 ₫
  3.075.834  - 91.060.884  3.075.834 ₫ - 91.060.884 ₫
 61. Bông tai nữ Azzie Đá Swarovski Xanh Lam

  Bông tai nữ Azzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  5.894.971,00 ₫
  3.419.983  - 64.796.856  3.419.983 ₫ - 64.796.856 ₫

You’ve viewed 60 of 735 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng