Đang tải...
Tìm thấy 722 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.064 crt - VS

  5.704.782,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  4.999.503,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.012 crt - VS

  4.477.336,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.164 crt - VS

  6.229.780,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  5.147.804,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  4.106.582,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.024 crt - VS

  4.533.940,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  4.143.658,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.045 crt - VS

  4.507.619,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  5.666.010,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  4.060.734,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.17 crt - VS

  5.936.291,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.036 crt - VS

  5.183.747,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  4.376.865,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.114 crt - VS

  6.125.348,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  4.666.674,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.006 crt - VS

  4.300.733,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.054 crt - VS

  5.685.255,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.064 crt - VS

  5.482.331,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  5.209.219,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  4.694.976,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  4.546.675,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  5.724.594,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.17 crt - VS

  5.405.351,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  4.616.863,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.006 crt - VS

  4.152.432,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  4.616.863,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  4.339.789,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  4.265.639,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  4.032.432,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.012 crt - VS

  4.291.959,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Đá Moissanite

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  4.180.733,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Bông tai nữ Aur Đá Moissanite

  Bông tai nữ Aur

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  7.782.131,00 ₫
  4.022.244  - 58.032.737  4.022.244 ₫ - 58.032.737 ₫
 35. Khuyên kẹp vành tai Suilup Đá Moissanite

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Suilup

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  7.197.700,00 ₫
  3.699.604  - 54.905.396  3.699.604 ₫ - 54.905.396 ₫
 36. Bông tai nữ Zlo Đá Moissanite

  Bông tai nữ Zlo

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Moissanite

  0.094 crt - VS

  8.042.507,00 ₫
  4.393.846  - 52.627.102  4.393.846 ₫ - 52.627.102 ₫
 37. Bông tai nữ Manatua Đá Moissanite

  Bông tai nữ Manatua

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.104 crt - VS

  6.949.777,00 ₫
  3.785.642  - 42.792.246  3.785.642 ₫ - 42.792.246 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Tomelon Đá Moissanite

  Xỏ khuyên tai Tomelon

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.05 crt - VS

  3.942.716,00 ₫
  2.172.442  - 20.794.995  2.172.442 ₫ - 20.794.995 ₫
 39. Xỏ khuyên tai Zukunft Đá Moissanite

  Xỏ khuyên tai Zukunft

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.166 crt - VS

  12.672.108,00 ₫
  6.622.609  - 26.660.248  6.622.609 ₫ - 26.660.248 ₫
 40. Bông tai nữ Aara Đá Moissanite

  Bông tai nữ Aara

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  5.544.878,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 41. Bông tai nữ Ikeda Đá Moissanite

  Bông tai nữ Ikeda

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.14 crt - VS

  5.311.672,00 ₫
  2.753.194  - 41.150.745  2.753.194 ₫ - 41.150.745 ₫
 42. Bông tai nữ Patnode Đá Moissanite

  Bông tai nữ Patnode

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  5.677.612,00 ₫
  2.817.722  - 38.476.227  2.817.722 ₫ - 38.476.227 ₫
 43. Bông tai nữ Summae Đá Moissanite

  Bông tai nữ Summae

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.285 crt - VS

  9.246.747,00 ₫
  4.559.977  - 70.075.134  4.559.977 ₫ - 70.075.134 ₫
 44. Bông tai nữ Zarembarad Đá Moissanite

  Bông tai nữ Zarembarad

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.165 crt - VS

  6.175.158,00 ₫
  3.204.890  - 45.947.893  3.204.890 ₫ - 45.947.893 ₫
 45. Bông tai nữ Dove Đá Moissanite

  Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  10.215.233,00 ₫
  3.742.623  - 2.458.488.341  3.742.623 ₫ - 2.458.488.341 ₫
 46. Bông tai nữ Dansereaud Đá Moissanite

  Bông tai nữ Dansereaud

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  5.296.105,00 ₫
  2.645.647  - 30.523.435  2.645.647 ₫ - 30.523.435 ₫
 47. Bông tai nữ Kinley Đá Moissanite

  Bông tai nữ Kinley

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.92 crt - VS

  46.384.589,00 ₫
  15.916.905  - 331.540.880  15.916.905 ₫ - 331.540.880 ₫
 48. Bông tai nữ Nicolina Đá Moissanite

  Bông tai nữ Nicolina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.42 crt - VS

  23.572.528,00 ₫
  13.358.427  - 163.272.810  13.358.427 ₫ - 163.272.810 ₫
 49. Bông tai nữ Shawnda Đá Moissanite

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  8.352.978,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 50. Bông tai nữ Agueda Đá Moissanite

  Bông tai nữ Agueda

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  4.965.258,00 ₫
  2.667.156  - 34.131.910  2.667.156 ₫ - 34.131.910 ₫
 51. Bông tai nữ Aimable Đá Moissanite

  Bông tai nữ Aimable

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  9.515.897,00 ₫
  5.011.674  - 68.136.466  5.011.674 ₫ - 68.136.466 ₫
 52. Bông tai nữ Alistar Đá Moissanite

  Bông tai nữ Alistar

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  6.879.589,00 ₫
  3.613.567  - 45.028.085  3.613.567 ₫ - 45.028.085 ₫
 53. Bông tai nữ Amandier Đá Moissanite

  Bông tai nữ Amandier

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  5.473.557,00 ₫
  3.011.306  - 36.707.369  3.011.306 ₫ - 36.707.369 ₫
 54. Bông tai nữ Anno Đá Moissanite

  Bông tai nữ Anno

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  6.065.913,00 ₫
  3.075.834  - 127.485.240  3.075.834 ₫ - 127.485.240 ₫
 55. Bông tai nữ Apsuvai Đá Moissanite

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.108 crt - VS

  6.462.986,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 56. Bông tai nữ Arredondos Đá Moissanite

  Bông tai nữ Arredondos

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.075 crt - VS

  5.547.707,00 ₫
  3.054.324  - 36.650.763  3.054.324 ₫ - 36.650.763 ₫
 57. Bông tai nữ Ausmusud Đá Moissanite

  Bông tai nữ Ausmusud

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  5.782.895,00 ₫
  3.075.834  - 91.060.884  3.075.834 ₫ - 91.060.884 ₫
 58. Bông tai nữ Azzie Đá Moissanite

  Bông tai nữ Azzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Hồng Ngọc

  0.38 crt - VS

  9.517.594,00 ₫
  3.419.983  - 64.796.856  3.419.983 ₫ - 64.796.856 ₫
 59. Bông tai nữ Berkowitz Đá Moissanite

  Bông tai nữ Berkowitz

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  7.621.094,00 ₫
  3.990.546  - 49.273.347  3.990.546 ₫ - 49.273.347 ₫
 60. Bông tai nữ Bohanan Đá Moissanite

  Bông tai nữ Bohanan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  5.184.880,00 ₫
  2.581.119  - 29.886.648  2.581.119 ₫ - 29.886.648 ₫
 61. Bông tai nữ Bozelle Đá Moissanite

  Bông tai nữ Bozelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.156 crt - VS

  5.923.555,00 ₫
  2.796.212  - 132.055.970  2.796.212 ₫ - 132.055.970 ₫

You’ve viewed 60 of 722 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng