Đang tải...
Tìm thấy 737 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.064 crt - AAAAA

  5.450.067,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  4.449.035,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.164 crt - AAAAA

  5.635.444,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  4.078.281,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  4.449.035,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  4.115.357,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.045 crt - AAAAA

  4.337.809,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  4.449.035,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  4.004.131,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  4.634.411,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.036 crt - AAAAA

  5.042.239,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.114 crt - AAAAA

  5.672.520,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.006 crt - AAAAA

  4.300.733,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.054 crt - AAAAA

  5.487.143,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.064 crt - AAAAA

  5.227.616,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  4.671.486,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.07 crt - AAAAA

  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.07 crt - AAAAA

  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.27 crt - AAAAA

  4.337.809,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  4.782.713,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  4.560.260,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.006 crt - AAAAA

  4.152.432,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  4.560.260,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  4.226.582,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  4.152.432,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  4.004.131,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Đá Swarovski

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  4.152.432,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Bông tai nữ Treibered Đá Swarovski

  Bông tai nữ Treibered

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  4.745.637,00 ₫
  2.753.194  - 56.660.105  2.753.194 ₫ - 56.660.105 ₫
 35. Bông tai nữ Zarembarad Đá Swarovski

  Bông tai nữ Zarembarad

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.165 crt - AAAAA

  5.524.218,00 ₫
  3.204.890  - 45.947.893  3.204.890 ₫ - 45.947.893 ₫
 36. Bông tai nữ Hidalgo Đá Swarovski

  Bông tai nữ Hidalgo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  5.190.540,00 ₫
  3.011.306  - 40.726.218  3.011.306 ₫ - 40.726.218 ₫
 37. Bông tai nữ Aquents Đá Swarovski

  Bông tai nữ Aquents

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  6.710.628,00 ₫
  3.893.188  - 47.787.507  3.893.188 ₫ - 47.787.507 ₫
 38. Bông tai nữ Calderone Đá Swarovski

  Bông tai nữ Calderone

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  4.560.260,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 39. Bông tai nữ Dove Đá Swarovski

  Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  6.451.100,00 ₫
  3.742.623  - 2.458.488.341  3.742.623 ₫ - 2.458.488.341 ₫
 40. Xỏ khuyên tai Scholastica Đá Swarovski

  Xỏ khuyên tai Scholastica

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.018 crt - AAAAA

  4.819.787,00 ₫
  2.796.212  - 29.235.703  2.796.212 ₫ - 29.235.703 ₫
 41. Xỏ khuyên tai Dejlig Đá Swarovski

  Xỏ khuyên tai Dejlig

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  4.374.883,00 ₫
  2.538.100  - 26.518.736  2.538.100 ₫ - 26.518.736 ₫
 42. Xỏ khuyên tai Moai Đá Swarovski

  Xỏ khuyên tai Moai

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  4.189.508,00 ₫
  2.430.554  - 7.836.188  2.430.554 ₫ - 7.836.188 ₫
 43. Xỏ khuyên tai Encantador Đá Swarovski

  Xỏ khuyên tai Encantador

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  5.190.540,00 ₫
  3.011.306  - 12.124.469  3.011.306 ₫ - 12.124.469 ₫
 44. Khuyên kẹp vành tai Brzina Đá Swarovski

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Brzina

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.166 crt - AAAAA

  7.081.380,00 ₫
  4.108.281  - 51.013.902  4.108.281 ₫ - 51.013.902 ₫
 45. Xỏ khuyên tai Siyesta Đá Swarovski

  Xỏ khuyên tai Siyesta

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  4.597.336,00 ₫
  2.667.156  - 29.999.854  2.667.156 ₫ - 29.999.854 ₫
 46. Bông tai nữ Decuman Đá Swarovski

  Bông tai nữ Decuman

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  6.339.874,00 ₫
  3.678.095  - 38.900.753  3.678.095 ₫ - 38.900.753 ₫
 47. Xỏ khuyên tai Viskas Đá Swarovski

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAAAA

  3.967.055,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 48. Bông tai nữ Francie Đá Swarovski

  Bông tai nữ Francie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  4.931.014,00 ₫
  2.860.741  - 29.702.688  2.860.741 ₫ - 29.702.688 ₫
 49. Khuyên kẹp vành tai Suilup Đá Swarovski

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Suilup

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  6.376.950,00 ₫
  3.699.604  - 54.905.396  3.699.604 ₫ - 54.905.396 ₫
 50. Bông tai nữ Musicke Đá Swarovski

  Bông tai nữ Musicke

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  4.374.883,00 ₫
  2.538.100  - 41.603.569  2.538.100 ₫ - 41.603.569 ₫
 51. Bông tai nữ Shawnda Đá Swarovski

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  7.192.607,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 52. Bông tai nữ Manatua Đá Swarovski

  Bông tai nữ Manatua

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAAAA

  6.525.251,00 ₫
  3.785.642  - 42.792.246  3.785.642 ₫ - 42.792.246 ₫
 53. Bông tai nữ Assuming Đá Swarovski

  Bông tai nữ Assuming

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.206 crt - AAAAA

  9.713.727,00 ₫
  5.561.294  - 75.112.848  5.561.294 ₫ - 75.112.848 ₫
 54. Bông tai nữ Deandra Đá Swarovski

  Bông tai nữ Deandra

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  7.155.531,00 ₫
  4.151.300  - 68.928.916  4.151.300 ₫ - 68.928.916 ₫
 55. Bông tai nữ Kalista Đá Swarovski

  Bông tai nữ Kalista

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  5.524.218,00 ₫
  3.204.890  - 40.995.087  3.204.890 ₫ - 40.995.087 ₫
 56. Khuyên kẹp vành tai Svetloba Đá Swarovski

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Svetloba

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - AAAAA

  6.191.573,00 ₫
  3.592.057  - 44.278.086  3.592.057 ₫ - 44.278.086 ₫
 57. Bông tai nữ Marianela Đá Swarovski

  Bông tai nữ Marianela

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  6.414.025,00 ₫
  3.721.114  - 39.523.395  3.721.114 ₫ - 39.523.395 ₫
 58. Xỏ khuyên tai Emanuelle Đá Swarovski

  Xỏ khuyên tai Emanuelle

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 6.663.363  2.559.610 ₫ - 6.663.363 ₫
 59. Bông tai nữ Cudney Đá Swarovski

  Bông tai nữ Cudney

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  6.488.175,00 ₫
  3.764.132  - 52.457.293  3.764.132 ₫ - 52.457.293 ₫
 60. Bông tai nữ Donte Đá Swarovski

  Bông tai nữ Donte

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  4.782.713,00 ₫
  2.774.703  - 36.240.393  2.774.703 ₫ - 36.240.393 ₫
 61. Bông tai nữ Conforti Đá Swarovski

  Bông tai nữ Conforti

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  5.301.766,00 ₫
  3.075.834  - 42.523.378  3.075.834 ₫ - 42.523.378 ₫

You’ve viewed 60 of 737 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng