Đang tải...
Tìm thấy 36 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Buendi Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Buendi

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.526 crt - AAA

  27.712.299,00 ₫
  7.570.189  - 2.931.772.151  7.570.189 ₫ - 2.931.772.151 ₫
 2. Vòng Tay Shemeka Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Shemeka

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.65 crt - AAA

  29.102.240,00 ₫
  5.885.821  - 1.292.488.178  5.885.821 ₫ - 1.292.488.178 ₫
 3. Vòng Tay Brandy Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Brandy

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.65 crt - AAA

  43.843.831,00 ₫
  13.910.223  - 3.405.152.320  13.910.223 ₫ - 3.405.152.320 ₫
 4. Vòng Tay Mae Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  0.8 crt - AAA

  28.822.684,00 ₫
  21.144.349  - 1.674.923.880  21.144.349 ₫ - 1.674.923.880 ₫
 5. Vòng Tay Avion Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Avion

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.85 crt - AAA

  30.201.269,00 ₫
  8.062.251  - 2.427.651.605  8.062.251 ₫ - 2.427.651.605 ₫
 6. Vòng Tay Camperra Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Camperra

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  26.939.328,00 ₫
  8.980.136  - 1.774.465.917  8.980.136 ₫ - 1.774.465.917 ₫
 7. Vòng Tay Rupert Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Rupert

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  31.066.974,00 ₫
  9.674.702  - 2.823.275.117  9.674.702 ₫ - 2.823.275.117 ₫
 8. Vòng Tay Aigueille Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Aigueille

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  0.97 crt - AAA

  27.809.900,00 ₫
  6.443.312  - 2.698.407.543  6.443.312 ₫ - 2.698.407.543 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Alors Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Alors

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.295 crt - AAA

  29.108.456,00 ₫
  7.802.702  - 1.554.376.179  7.802.702 ₫ - 1.554.376.179 ₫
 11. Vòng Tay Beckmann Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Beckmann

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  0.96 crt - AAA

  22.710.567,00 ₫
  5.839.860  - 1.495.653.141  5.839.860 ₫ - 1.495.653.141 ₫
 12. Vòng Tay Mademoiselle Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Mademoiselle

  Vàng 14K & Đá Morganite

  0.96 crt - AAA

  21.258.442,00 ₫
  5.251.818  - 1.487.339.451  5.251.818 ₫ - 1.487.339.451 ₫
 13. Vòng Tay Magnifique Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Magnifique

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  0.8 crt - AAA

  17.276.522,00 ₫
  5.275.339  - 1.701.467.661  5.275.339 ₫ - 1.701.467.661 ₫
 14. Vòng Tay Malheur Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Malheur

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  0.96 crt - AAA

  21.683.453,00 ₫
  5.275.339  - 1.489.772.721  5.275.339 ₫ - 1.489.772.721 ₫
 15. Vòng Tay Abatan Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Abatan

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  3.026 crt - AAA

  74.847.811,00 ₫
  21.777.812  - 2.918.669.236  21.777.812 ₫ - 2.918.669.236 ₫
 16. Vòng Tay Aiguebelette Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Aiguebelette

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.23 crt - AAA

  29.731.106,00 ₫
  6.949.433  - 2.726.173.915  6.949.433 ₫ - 2.726.173.915 ₫
 17. Vòng Tay Aiguebelle Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Aiguebelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  0.97 crt - AAA

  27.951.570,00 ₫
  6.340.033  - 2.699.218.631  6.340.033 ₫ - 2.699.218.631 ₫
 18. Vòng Tay Vision Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Vision

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.1 crt - AAA

  63.680.971,00 ₫
  18.898.437  - 2.842.213.567  18.898.437 ₫ - 2.842.213.567 ₫
 19. Vòng Tay SYLVIE Kiera Đá Morganite

  Vòng Tay SYLVIE Kiera

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.46 crt - AAA

  84.835.326,00 ₫
  24.630.152  - 1.644.156.467  24.630.152 ₫ - 1.644.156.467 ₫
 20. Vòng Tay Asteras Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Asteras

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.23 crt - AAA

  27.013.137,00 ₫
  7.456.636  - 2.129.791.691  7.456.636 ₫ - 2.129.791.691 ₫
 21. Vòng Tay Ujil Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Ujil

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  3.593 crt - AAA

  112.984.806,00 ₫
  23.468.939  - 1.036.251.869  23.468.939 ₫ - 1.036.251.869 ₫
 22. Vòng Tay Aflorr Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Aflorr

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.9 crt - AAA

  71.326.052,00 ₫
  21.155.975  - 1.838.160.955  21.155.975 ₫ - 1.838.160.955 ₫
 23. Vòng Tay Fopyuns Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Fopyuns

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.264 crt - AAA

  85.765.379,00 ₫
  21.115.421  - 5.129.752.866  21.115.421 ₫ - 5.129.752.866 ₫
 24. Vòng Tay Foxyuns Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Foxyuns

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.768 crt - AAA

  70.485.220,00 ₫
  21.020.793  - 1.882.322.196  21.020.793 ₫ - 1.882.322.196 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Vòng Tay Guoton Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Guoton

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.72 crt - AAA

  92.163.540,00 ₫
  21.318.194  - 8.248.654.696  21.318.194 ₫ - 8.248.654.696 ₫
 27. Vòng Tay Guwertam Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Guwertam

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.232 crt - AAA

  66.400.832,00 ₫
  19.709.528  - 2.851.232.906  19.709.528 ₫ - 2.851.232.906 ₫
 28. Vòng Tay Bardenes Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Bardenes

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  4.993 crt - AAA

  102.113.473,00 ₫
  23.347.275  - 7.144.351.148  23.347.275 ₫ - 7.144.351.148 ₫
 29. Vòng Tay Hasteives Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Hasteives

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.277 crt - AAA

  86.994.992,00 ₫
  23.967.760  - 1.599.180.890  23.967.760 ₫ - 1.599.180.890 ₫
 30. Vòng Tay Kahali Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Kahali

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.027 crt - AAA

  89.589.674,00 ₫
  23.809.597  - 2.778.214.103  23.809.597 ₫ - 2.778.214.103 ₫
 31. Vòng Tay Whimizera Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Whimizera

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.88 crt - AAA

  78.115.971,00 ₫
  23.778.505  - 1.901.356.896  23.778.505 ₫ - 1.901.356.896 ₫
 32. Vòng Tay Hiv Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Hiv

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  3.993 crt - AAA

  108.334.547,00 ₫
  23.468.939  - 4.845.976.745  23.468.939 ₫ - 4.845.976.745 ₫
 33. Vòng Tay Lort Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Lort

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  5.493 crt - AAA

  102.008.031,00 ₫
  23.468.939  - 2.611.581.257  23.468.939 ₫ - 2.611.581.257 ₫
 34. Vòng Tay Brieg Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Brieg

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.4 crt - AAA

  23.124.223,00 ₫
  6.423.845  - 1.767.125.536  6.423.845 ₫ - 1.767.125.536 ₫
 35. Vòng Tay Byplay Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Byplay

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite

  0.8 crt - AAA

  20.393.278,00 ₫
  6.794.244  - 1.719.311.684  6.794.244 ₫ - 1.719.311.684 ₫
 36. Vòng Tay Scolle Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Scolle

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  2.136 crt - AAA

  35.337.643,00 ₫
  8.505.648  - 2.604.226.276  8.505.648 ₫ - 2.604.226.276 ₫
 37. Vòng Tay Yunteru Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Yunteru

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  1.576 crt - AAA

  27.558.731,00 ₫
  7.241.426  - 2.161.235.009  7.241.426 ₫ - 2.161.235.009 ₫
 38. Vòng Tay Jali Đá Morganite

  Vòng Tay GLAMIRA Jali

  Vàng 14K & Đá Morganite & Đá Moissanite

  5.4 crt - AAA

  124.298.184,00 ₫
  27.058.019  - 5.349.961.024  27.058.019 ₫ - 5.349.961.024 ₫

You’ve viewed 36 of 36 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng