Đang tải...
Tìm thấy 387 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Snep Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAAAA

  12.254.514,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 2. Nhẫn Marrifest Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.272 crt - AAAAA

  12.289.931,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 3. Nhẫn Mima Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  15.442.104,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 4. Nhẫn Nodeles Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  14.733.750,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 5. Nhẫn Onen Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  14.237.903,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 6. Nhẫn Osedr Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAAAA

  17.673.418,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 7. Nhẫn Owulle Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.328 crt - AAAAA

  16.008.786,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 8. Nhẫn Oxpen Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  12.856.613,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Pavina Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAAAA

  11.829.501,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 11. Nhẫn Psiathoa Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  15.406.687,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 12. Nhẫn Rigean Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAAAA

  20.435.996,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 13. Nhẫn Rigea Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAAAA

  15.335.851,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 14. Nhẫn Rigeaus Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.214 crt - AAAAA

  13.317.043,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 15. Nhẫn Rigeo Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAAAA

  13.812.891,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 16. Nhẫn Samingi Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  11.121.148,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 17. Nhẫn Soldin Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.224 crt - AAAAA

  17.602.582,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 18. Nhẫn Sretonan Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAAAA

  17.035.900,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 19. Nhẫn Stota Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  11.475.324,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 20. Nhẫn Swangy Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAAAA

  12.219.095,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 21. Nhẫn Tamant Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.318 crt - AAAAA

  16.469.216,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 22. Nhẫn Tilf Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.144 crt - AAAAA

  13.742.055,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 23. Nhẫn Unlit Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.112 crt - AAAAA

  12.396.184,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 24. Nhẫn Urengan Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAAAA

  11.085.730,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Vamo Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAAAA

  10.023.200,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 27. Nhẫn Vaurp Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAAAA

  14.344.156,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Vexata Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAAAA

  11.794.084,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Vomar Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.404 crt - AAAAA

  14.592.080,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.168 crt - AAAAA

  12.289.931,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Nhẫn Tanazia Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  9.491.935,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 32. Nhẫn Roosevelt Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  2 crt - AAAAA

  10.377.377,00 ₫
  5.941.246  - 1.956.826.377  5.941.246 ₫ - 1.956.826.377 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.76 crt - AAAAA

  15.973.369,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 34. Nhẫn Cowle Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.322 crt - AAAAA

  11.723.248,00 ₫
  6.711.783  - 82.393.397  6.711.783 ₫ - 82.393.397 ₫
 35. Nhẫn Jaume Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.04 crt - AAAAA

  14.946.256,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 36. Nhẫn Amelie Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.16 crt - AAAAA

  14.556.662,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 37. Nhẫn Vontasia Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.144 crt - AAAAA

  10.412.794,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Juicy Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  11.510.743,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 39. Nhẫn Emmy Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  14.414.992,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAAAA

  10.837.806,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 41. Nhẫn nam Abel Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  15.619.192,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 42. Nhẫn Masdevalia Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.37 crt - AAAAA

  14.167.068,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn nam Buizel Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.045 crt - AAAAA

  11.581.577,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 45. Nhẫn nam Magical Day Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.6 crt - AAAAA

  20.258.907,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 46. Nhẫn nam Hercules Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  18.275.517,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 47. Nhẫn nam Beamard Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  17.390.075,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 48. Nhẫn Clematis Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.776 crt - AAAAA

  13.777.474,00 ₫
  7.887.867  - 284.544.495  7.887.867 ₫ - 284.544.495 ₫
 49. Nhẫn Dylis Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.16 crt - AAAAA

  12.325.349,00 ₫
  6.868.324  - 83.542.447  6.868.324 ₫ - 83.542.447 ₫
 50. Nhẫn Bikyu Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.09 crt - AAAAA

  9.669.023,00 ₫
  5.535.700  - 62.819.048  5.535.700 ₫ - 62.819.048 ₫
 51. Nhẫn Shashi Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Shashi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.032 crt - AAAAA

  10.625.301,00 ₫
  6.083.187  - 63.643.661  6.083.187 ₫ - 63.643.661 ₫
 52. Nhẫn Angell Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  15.902.534,00 ₫
  8.011.963  - 194.837.745  8.011.963 ₫ - 194.837.745 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Netanel Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Netanel

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  10.766.971,00 ₫
  6.164.296  - 70.970.519  6.164.296 ₫ - 70.970.519 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.44 crt - AAAAA

  8.996.088,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 55. Nhẫn Julee Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  10.625.301,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Jayendra Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Jayendra

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  10.944.059,00 ₫
  6.265.683  - 87.773.637  6.265.683 ₫ - 87.773.637 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.16 crt - AAAAA

  8.393.987,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 58. Nhẫn Holz Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.565 crt - AAAAA

  8.181.481,00 ₫
  4.684.054  - 180.265.133  4.684.054 ₫ - 180.265.133 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Vitaly Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.11 crt - AAAAA

  8.677.328,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 60. Nhẫn nam Paul Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Paul

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAAAA

  21.675.615,00 ₫
  11.582.389  - 162.137.233  11.582.389 ₫ - 162.137.233 ₫
 61. Nhẫn Lannie Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.43 crt - AAAAA

  11.439.907,00 ₫
  6.287.582  - 1.138.515.935  6.287.582 ₫ - 1.138.515.935 ₫
 62. Nhẫn nam Heroic Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.6 crt - AAAAA

  24.615.281,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 63. Nhẫn Manjari Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  10.023.200,00 ₫
  5.814.986  - 66.144.525  5.814.986 ₫ - 66.144.525 ₫

You’ve viewed 60 of 387 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng