Đang tải...
Tìm thấy 9794 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Sanford

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.08 crt - VS1

  15.516.150,00 ₫
  6.452.799  - 71.886.445  6.452.799 ₫ - 71.886.445 ₫
 2. Bông tai nữ Eargle

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.16 crt - VS1

  14.589.834,00 ₫
  4.753.562  - 61.004.424  4.753.562 ₫ - 61.004.424 ₫
 3. Bông tai nữ Flyesans

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.14 crt - VS1

  18.636.136,00 ₫
  4.120.734  - 58.131.795  4.120.734 ₫ - 58.131.795 ₫
 4. Bông tai nữ Callisto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.156 crt - VS1

  12.168.053,00 ₫
  3.742.623  - 52.952.571  3.742.623 ₫ - 52.952.571 ₫
 5. Bông tai nữ Cuties

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.382 crt - VS1

  32.998.710,00 ₫
  4.646.015  - 72.084.559  4.646.015 ₫ - 72.084.559 ₫
 6. Bông tai nữ Fonce

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.43 crt - VS1

  27.373.453,00 ₫
  8.082.980  - 127.697.506  8.082.980 ₫ - 127.697.506 ₫
 7. Bông tai nữ Togo

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  27.912.885,00 ₫
  11.518.247  - 143.348.375  11.518.247 ₫ - 143.348.375 ₫
 8. Bông tai nữ Brezza

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.02 crt - VS1

  6.521.572,00 ₫
  3.290.927  - 34.117.761  3.290.927 ₫ - 34.117.761 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Verset

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.08 crt - VS1

  9.917.782,00 ₫
  3.290.927  - 39.834.715  3.290.927 ₫ - 39.834.715 ₫
 11. Bông tai nữ Orbit

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.114 crt - VS1

  22.394.893,00 ₫
  8.443.827  - 102.806.113  8.443.827 ₫ - 102.806.113 ₫
 12. Bông tai nữ Arintos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  10.491.174,00 ₫
  4.280.356  - 47.844.107  4.280.356 ₫ - 47.844.107 ₫
 13. Bông tai nữ Sundown

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  13.511.822,00 ₫
  5.985.820  - 65.292.141  5.985.820 ₫ - 65.292.141 ₫
 14. Bông tai nữ Abaissement

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.044 crt - VS1

  12.860.032,00 ₫
  5.481.483  - 59.985.560  5.481.483 ₫ - 59.985.560 ₫
 15. Bông tai nữ Wild

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  2.62 crt - VS1

  184.532.235,00 ₫
  11.166.455  - 290.871.254  11.166.455 ₫ - 290.871.254 ₫
 16. Bông tai nữ Ardhendu

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.314 crt - VS1

  43.578.187,00 ₫
  11.232.965  - 145.881.377  11.232.965 ₫ - 145.881.377 ₫
 17. Bông tai nữ Lakres

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.2 crt - VS1

  20.842.540,00 ₫
  6.877.325  - 87.112.787  6.877.325 ₫ - 87.112.787 ₫
 18. Bông tai nữ Giove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.016 crt - VS1

  6.855.248,00 ₫
  3.484.511  - 35.858.313  3.484.511 ₫ - 35.858.313 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Aumera

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.056 crt - VS1

  13.383.048,00 ₫
  5.879.688  - 64.400.634  5.879.688 ₫ - 64.400.634 ₫
 21. Bông tai nữ Atria

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  8.340.808,00 ₫
  3.032.815  - 35.532.849  3.032.815 ₫ - 35.532.849 ₫
 22. Bông tai nữ Konigin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.09 crt - VS1

  16.866.428,00 ₫
  7.030.154  - 81.042.063  7.030.154 ₫ - 81.042.063 ₫
 23. Bông tai nữ Lilijaj

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  19.983.866,00 ₫
  6.580.157  - 80.518.483  6.580.157 ₫ - 80.518.483 ₫
 24. Bông tai nữ Joie

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.048 crt - VS1

  8.812.881,00 ₫
  3.635.076  - 40.287.543  3.635.076 ₫ - 40.287.543 ₫
 25. Bông tai nữ Cerclera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  19.834.149,00 ₫
  8.934.863  - 101.334.422  8.934.863 ₫ - 101.334.422 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Nikon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.304 crt - VS1

  31.926.074,00 ₫
  8.680.713  - 118.386.226  8.680.713 ₫ - 118.386.226 ₫
 28. Bông tai nữ Volha

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  23.093.097,00 ₫
  10.222.592  - 127.527.694  10.222.592 ₫ - 127.527.694 ₫
 29. Bông tai nữ Leontimo

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.262 crt - VS1

  17.745.763,00 ₫
  8.131.093  - 108.905.138  8.131.093 ₫ - 108.905.138 ₫
 30. Bông tai nữ Businge

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  9.601.367,00 ₫
  3.764.132  - 42.749.792  3.764.132 ₫ - 42.749.792 ₫
 31. Bông tai nữ Finifugal

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  8.995.994,00 ₫
  4.430.922  - 46.329.968  4.430.922 ₫ - 46.329.968 ₫
 32. Bông tai nữ Baryon

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  11.455.133,00 ₫
  4.839.599  - 53.362.952  4.839.599 ₫ - 53.362.952 ₫
 33. Bông tai nữ Vagab

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  9.823.820,00 ₫
  3.893.188  - 44.023.374  3.893.188 ₫ - 44.023.374 ₫
 34. Bông tai nữ Akseli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.1 crt - VS1

  13.010.596,00 ₫
  5.183.748  - 60.381.786  5.183.748 ₫ - 60.381.786 ₫
 35. Bông tai nữ Laconic

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.268 crt - VS1

  21.325.935,00 ₫
  4.129.791  - 66.509.114  4.129.791 ₫ - 66.509.114 ₫
 36. Bông tai nữ Pardah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  12.504.845,00 ₫
  5.603.746  - 61.244.987  5.603.746 ₫ - 61.244.987 ₫
 37. Bông tai nữ Asbition

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.016 crt - VS1

  7.300.152,00 ₫
  3.742.623  - 38.405.471  3.742.623 ₫ - 38.405.471 ₫
 38. Bông tai nữ Iris

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.244 crt - VS1

  20.229.809,00 ₫
  9.795.802  - 129.324.857  9.795.802 ₫ - 129.324.857 ₫
 39. Bông tai nữ Vicental

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.12 crt - VS1

  19.701.980,00 ₫
  8.363.167  - 93.480.684  8.363.167 ₫ - 93.480.684 ₫
 40. Bông tai nữ Questo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.12 crt - VS1

  12.367.015,00 ₫
  4.022.244  - 50.108.246  4.022.244 ₫ - 50.108.246 ₫
 41. Bông tai nữ Sere

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  3 crt - VS1

  173.112.197,00 ₫
  6.070.725  - 6.226.187.470  6.070.725 ₫ - 6.226.187.470 ₫
 42. Bông tai nữ Albergo

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.2 crt - VS1

  26.781.098,00 ₫
  4.299.036  - 64.796.860  4.299.036 ₫ - 64.796.860 ₫
 43. Bông tai nữ Caftarer

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.011 crt - VS1

  6.584.968,00 ₫
  3.376.965  - 34.089.459  3.376.965 ₫ - 34.089.459 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.196 crt - VS1

  17.701.046,00 ₫
  4.754.694  - 79.584.523  4.754.694 ₫ - 79.584.523 ₫
 46. Bông tai nữ Finney

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  1.504 crt - VS1

  92.065.034,00 ₫
  7.599.020  - 2.768.449.139  7.599.020 ₫ - 2.768.449.139 ₫
 47. Bông tai nữ Amore

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  1.444 crt - VS1

  161.705.175,00 ₫
  7.025.910  - 2.849.434.607  7.025.910 ₫ - 2.849.434.607 ₫
 48. Bông tai nữ Cyclist

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  7.846.659,00 ₫
  3.764.132  - 39.749.806  3.764.132 ₫ - 39.749.806 ₫
 49. Bông tai nữ Attoniac

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.05 crt - VS1

  8.985.522,00 ₫
  3.850.169  - 40.344.142  3.850.169 ₫ - 40.344.142 ₫
 50. Bông tai nữ Toliara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.066 crt - VS1

  10.888.249,00 ₫
  4.199.979  - 48.028.069  4.199.979 ₫ - 48.028.069 ₫
 51. Bông tai nữ Guel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.016 crt - VS1

  13.677.103,00 ₫
  7.050.532  - 74.914.736  7.050.532 ₫ - 74.914.736 ₫
 52. Bông tai nữ Cardania

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  8.106.186,00 ₫
  3.914.697  - 41.235.646  3.914.697 ₫ - 41.235.646 ₫
 53. Bông tai nữ Usual

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.36 crt - VS1

  38.040.384,00 ₫
  8.122.602  - 120.480.556  8.122.602 ₫ - 120.480.556 ₫
 54. Bông tai nữ Yamask

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  1.16 crt - VS1

  68.829.295,00 ₫
  5.476.389  - 166.216.191  5.476.389 ₫ - 166.216.191 ₫
 55. Bông tai nữ Urchm

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.122 crt - VS1

  17.498.972,00 ₫
  6.724.496  - 30.679.098  6.724.496 ₫ - 30.679.098 ₫
 56. Bông tai nữ Adelina

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Trắng

  0.07 crt - VS1

  12.007.583,00 ₫
  4.667.524  - 52.287.485  4.667.524 ₫ - 52.287.485 ₫
 57. Bông tai nữ Eddic

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.038 crt - VS1

  10.552.590,00 ₫
  4.430.922  - 46.754.494  4.430.922 ₫ - 46.754.494 ₫
 58. Bông tai nữ Danjohib

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Trắng

  0.07 crt - VS1

  20.386.600,00 ₫
  8.776.373  - 100.258.955  8.776.373 ₫ - 100.258.955 ₫
 59. Bông tai nữ Splendore

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.37 crt - VS1

  31.408.434,00 ₫
  8.987.504  - 123.834.314  8.987.504 ₫ - 123.834.314 ₫
 60. Bông tai nữ Bellini

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.18 crt - VS1

  16.532.185,00 ₫
  4.392.432  - 57.990.291  4.392.432 ₫ - 57.990.291 ₫
 61. Bông tai nữ Magali

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.596 crt - VS1

  43.957.714,00 ₫
  6.294.309  - 481.497.714  6.294.309 ₫ - 481.497.714 ₫
 62. Bông tai nữ Kathern

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.328 crt - VS1

  34.624.362,00 ₫
  6.928.268  - 102.678.751  6.928.268 ₫ - 102.678.751 ₫
 63. Bông tai nữ Paulenda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.02 crt - VS1

  11.733.622,00 ₫
  5.725.444  - 63.155.357  5.725.444 ₫ - 63.155.357 ₫
 64. Bông tai nữ Tereza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  11.937.112,00 ₫
  5.051.862  - 56.122.374  5.051.862 ₫ - 56.122.374 ₫

You’ve viewed 60 of 9794 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng