Đang tải...
Tìm thấy 280 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Eos Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eos

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  4.03 crt - AAA

  11.074.643,00 ₫
  4.228.490  - 74.944.866  4.228.490 ₫ - 74.944.866 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Kristlyn Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kristlyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  19.794.962,00 ₫
  8.900.379  - 147.753.871  8.900.379 ₫ - 147.753.871 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Lyla Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  1.7 crt - AAA

  10.139.725,00 ₫
  3.893.239  - 53.315.754  3.893.239 ₫ - 53.315.754 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Aelwen Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aelwen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  12.062 crt - AAA

  12.426.463,00 ₫
  5.503.526  - 160.542.080  5.503.526 ₫ - 160.542.080 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Marifer Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marifer

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  1.6 crt - AAA

  9.254.284,00 ₫
  3.386.307  - 47.164.982  3.386.307 ₫ - 47.164.982 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Fritha Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fritha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.778 crt - AAA

  10.635.573,00 ₫
  3.909.461  - 65.292.879  3.909.461 ₫ - 65.292.879 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Finian Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Finian

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  15 crt - AAA

  18.254.699,00 ₫
  8.725.994  - 211.762.527  8.725.994 ₫ - 211.762.527 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Cupid Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cupid

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  1.6 crt - AAA

  9.395.954,00 ₫
  3.467.416  - 47.976.069  3.467.416 ₫ - 47.976.069 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Nantale Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nantale

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.724 crt - AAA

  8.687.600,00 ₫
  2.868.560  - 47.110.902  2.868.560 ₫ - 47.110.902 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Debauche Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Debauche

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  3.3 crt - AAA

  8.949.583,00 ₫
  3.323.311  - 56.722.343  3.323.311 ₫ - 56.722.343 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Amor Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Amor

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  11.981.445,00 ₫
  5.710.084  - 65.455.099  5.710.084 ₫ - 65.455.099 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Caitrina Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caitrina

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.84 crt - AAA

  10.635.573,00 ₫
  3.909.461  - 75.837.072  3.909.461 ₫ - 75.837.072 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Iva Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Iva

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.73 crt - AAA

  9.714.714,00 ₫
  4.498.854  - 53.369.831  4.498.854 ₫ - 53.369.831 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Mithulia Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mithulia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.34 crt - AAA

  12.123.115,00 ₫
  5.785.786  - 700.621.025  5.785.786 ₫ - 700.621.025 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Rayneris Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rayneris

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  15 crt - AAA

  18.077.610,00 ₫
  8.624.607  - 210.748.662  8.624.607 ₫ - 210.748.662 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Yogendra Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yogendra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  7.19 crt - AAA

  17.157.291,00 ₫
  7.321.454  - 140.481.080  7.321.454 ₫ - 140.481.080 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Aivalyn Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aivalyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  5.97 crt - AAA

  14.758.081,00 ₫
  7.744.301  - 117.202.748  7.744.301 ₫ - 117.202.748 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Arcilla Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arcilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  7.27 crt - AAA

  12.952.863,00 ₫
  5.759.561  - 125.624.585  5.759.561 ₫ - 125.624.585 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Acaysha Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acaysha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  3 crt - AAA

  14.854.061,00 ₫
  6.129.148  - 88.179.183  6.129.148 ₫ - 88.179.183 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Jimaris Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jimaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  14 crt - AAA

  18.800.834,00 ₫
  9.050.431  - 168.936.885  9.050.431 ₫ - 168.936.885 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Abantia Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abantia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  15 crt - AAA

  12.339.948,00 ₫
  5.339.686  - 177.899.449  5.339.686 ₫ - 177.899.449 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Aberama Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aberama

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.77 crt - AAA

  12.583.544,00 ₫
  5.292.372  - 72.984.729  5.292.372 ₫ - 72.984.729 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Abriana Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abriana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.03 crt - AAA

  14.673.187,00 ₫
  6.235.672  - 113.066.177  6.235.672 ₫ - 113.066.177 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Abrillete Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abrillete

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  11.464.238,00 ₫
  4.724.608  - 76.093.918  4.724.608 ₫ - 76.093.918 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Acharya Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acharya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.91 crt - AAA

  12.548.127,00 ₫
  4.931.437  - 84.137.242  4.931.437 ₫ - 84.137.242 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Achindra Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Achindra

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  14.245 crt - AAA

  19.898.782,00 ₫
  8.813.862  - 195.094.592  8.813.862 ₫ - 195.094.592 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Acidalia Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acidalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.98 crt - AAA

  12.973.140,00 ₫
  6.454.126  - 99.277.624  6.454.126 ₫ - 99.277.624 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Adasyn Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adasyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.384 crt - AAA

  14.570.720,00 ₫
  6.223.505  - 107.564.276  6.223.505 ₫ - 107.564.276 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Adelfa Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelfa

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  7.168 crt - AAA

  14.936.252,00 ₫
  6.367.069  - 133.302.921  6.367.069 ₫ - 133.302.921 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Adelika Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  1.6 crt - AAA

  9.183.449,00 ₫
  3.557.988  - 46.759.434  3.557.988 ₫ - 46.759.434 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Adelise Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adelise

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.79 crt - AAA

  11.025.167,00 ₫
  4.682.702  - 72.714.366  4.682.702 ₫ - 72.714.366 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Adesha Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.16 crt - AAA

  15.189.582,00 ₫
  6.766.666  - 130.937.232  6.766.666 ₫ - 130.937.232 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Adeyinka Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adeyinka

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.032 crt - AAA

  14.921.111,00 ₫
  6.630.674  - 123.732.036  6.630.674 ₫ - 123.732.036 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Adritia Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adritia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.996 crt - AAA

  12.760.633,00 ₫
  5.393.759  - 112.930.997  5.393.759 ₫ - 112.930.997 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Afredia Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Afredia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.06 crt - AAA

  11.212.529,00 ₫
  4.484.795  - 66.482.477  4.484.795 ₫ - 66.482.477 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Agalia Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Agalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  16.586 crt - AAA

  25.975.751,00 ₫
  12.379.962  - 425.025.576  12.379.962 ₫ - 425.025.576 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Ahnica Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ahnica

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  12.264.786,00 ₫
  4.911.970  - 94.032.562  4.911.970 ₫ - 94.032.562 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Aidelis Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aidelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.822 crt - AAA

  13.362.734,00 ₫
  5.515.423  - 96.695.647  5.515.423 ₫ - 96.695.647 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Ailanna Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ailanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.998 crt - AAA

  13.610.658,00 ₫
  5.727.929  - 113.688.021  5.727.929 ₫ - 113.688.021 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Ainestie Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ainestie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.12 crt - AAA

  10.745.611,00 ₫
  4.197.399  - 74.390.626  4.197.399 ₫ - 74.390.626 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Ajorian Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ajorian

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.834 crt - AAA

  13.504.405,00 ₫
  5.744.151  - 98.912.634  5.744.151 ₫ - 98.912.634 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Akasha Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Akasha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.576 crt - AAA

  15.076.841,00 ₫
  6.367.069  - 124.137.586  6.367.069 ₫ - 124.137.586 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Akerra Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Akerra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.996 crt - AAA

  20.800.445,00 ₫
  9.603.325  - 159.663.400  9.603.325 ₫ - 159.663.400 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Alastrina Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alastrina

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  12.27 crt - AAA

  15.897.396,00 ₫
  7.326.860  - 209.153.516  7.326.860 ₫ - 209.153.516 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Alatinka Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alatinka

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  7.12 crt - AAA

  19.176.097,00 ₫
  8.594.867  - 146.361.493  8.594.867 ₫ - 146.361.493 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Albreda Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albreda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAA

  15.953.090,00 ₫
  7.401.481  - 134.641.221  7.401.481 ₫ - 134.641.221 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Alecya Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alecya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.145 crt - AAA

  10.316.813,00 ₫
  4.096.823  - 66.685.248  4.096.823 ₫ - 66.685.248 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Aleycha Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aleycha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.785 crt - AAA

  11.485.597,00 ₫
  4.723.797  - 68.158.733  4.723.797 ₫ - 68.158.733 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Alimerie Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alimerie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.075 crt - AAA

  19.808.750,00 ₫
  8.811.159  - 139.088.706  8.811.159 ₫ - 139.088.706 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Alvette Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alvette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  7.144 crt - AAA

  15.528.078,00 ₫
  7.070.015  - 128.395.813  7.070.015 ₫ - 128.395.813 ₫
 55. Dây Chuyền Alyrith Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Dây Chuyền GLAMIRA Alyrith

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.88 crt - AAA

  13.646.075,00 ₫
  6.905.633  - 99.020.776  6.905.633 ₫ - 99.020.776 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Alzina Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alzina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  7 crt - AAA

  16.944.785,00 ₫
  7.402.563  - 123.853.703  7.402.563 ₫ - 123.853.703 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Amairin Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Amairin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  14.324 crt - AAA

  17.490.380,00 ₫
  8.210.409  - 199.393.374  8.210.409 ₫ - 199.393.374 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Amalka Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Amalka

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.85 crt - AAA

  12.123.115,00 ₫
  5.093.655  - 76.837.414  5.093.655 ₫ - 76.837.414 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Amalyn Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Amalyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.54 crt - AAA

  13.943.475,00 ₫
  5.761.453  - 105.185.073  5.761.453 ₫ - 105.185.073 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Ambika Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ambika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  14.15 crt - AAA

  14.834.055,00 ₫
  6.709.890  - 163.799.969  6.709.890 ₫ - 163.799.969 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Anthira Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Anthira

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.85 crt - AAA

  16.089.894,00 ₫
  7.394.992  - 100.602.403  7.394.992 ₫ - 100.602.403 ₫
 62. Dây Chuyền Aricia Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Dây Chuyền GLAMIRA Aricia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.012 crt - AAA

  18.427.461,00 ₫
  9.945.605  - 128.179.524  9.945.605 ₫ - 128.179.524 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Arlana Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlana

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  14.245 crt - AAA

  19.969.617,00 ₫
  9.610.895  - 195.500.139  9.610.895 ₫ - 195.500.139 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Arnola Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnola

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  9.643.878,00 ₫
  3.839.166  - 60.642.620  3.839.166 ₫ - 60.642.620 ₫

You’ve viewed 60 of 280 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng